Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Technologický předpis - zemní práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (193,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZEMNÍ PRÁCE OBSAH: Obecné informacePřipravenost staveniště, převzetí a připravenost pracovištěMateriály, doprava a skladováníPracovní podmínkyPracovní postupPersonální obsazeníStroje, nářadí a pracovní pomůckyJakost a kontrola kvalityBOZPEkologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpadyPoužitá literatura OBECNÉ INFORMACE Obecné informace o stavbě Jedná se novostavbu polyfunkčního domu. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část objektu je podsklepená. Vstup do objektu je navržen z jižní strany, přičemž vstup po levé straně slouží jako vchod do bytové části objektu, a vstup na pravé straně jako vstup do čekárny zubní ordinace. Objekt je rozdělen na dvě části – podsklepenou a nepodsklepenou část. V nepodsklepené části se nachází 2 mezonetové byty vyššího standardu, v podsklepené části se v 1.NP nachází zubní ordinace. Ve 2.NP jsou byty nižšího standardu. V suterénu jsou navrženy garáže s třema parkovacími místy. Objekt je navržen z keramických tvárnic Porotherm uložených na železobetonové základové pasy. Konstrukce střechy je řešena jako sedlová. plocha staveniště 2020 m2 zastavěná plocha 267,82 m2 1.2) Obecné informace o procesu Pozemek pro výstavbu má mírně svahovitý charakter, částečně zatravněný. Svrchní část pozemku je tvořena ornicí o přibližné hloubce 20cm, pod kterou je štěrkopísčité podloží (třída těžitelnosti zeminy III). Koeficient nakypření je 1,2. Geologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,2m. Před zahájením prací bude po celé ploše pozemku pomocí dozeru sejmuta ornice o tloušťce 0,2m. Celková kubatura vytěžené ornice je 404 m3. Celkový objem zeminy vytěžené při výkopu stavební jámy a základových rýh je 678,4 m3 v rostlém stavu, což je 814.08 m3 v nakypřeném stavu. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 2.1) Převzetí staveniště Staveniště převezme od technického dozoru investora stavbyvedoucí zhotovitele zemních prací. Součástí převzetí staveniště bude také předání projektové dokumentace, kde budou zakresleny skladové plochy, výškové a polohové zaměření stavby a polohy všech dotknutých inženýrských sítí, které na staveništi vytyčí odpovědná osoba. Součástí předání bude také oplocení staveniště výšky 1,8m. O jednotlivých převzetích budou sepsány protokoly a provedeny záznamy do stavebního deníku. 2.2) Připravenost staveniště Před započetím jakýchkoli prací se na staveniště přiveze jedna stavební buňka a mobilní toaleta. Elektrická energie a přívod vody pro potřeby staveniště bude zajištěn investorem. U výjezdu ze staveniště bude zřízeno místo na umývání aut. Voda použitá na umytí aut bude odvedena přes odlučovač ropných látek do kanalizace. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Materialy - prkna a hranolky pro lavičky (vytyčení), hřebíky, kladivo -vápno- vápnění obvodu jámy před provedením zemních prací Zemní práce budou provedeny v zemině o tř. těžitelnosti III, které odpovídá koeficient nakypření 1.2.Ornice bude deponována na pozemku a zemina ze stavební jámy a rýh se odveze na skládku zeminy. Název Množství (m3) Způsob skladování Ornice 404 Deponování na pozemku Zemina (st. Jáma) 480,1 Odvoz Zemina (st. Rýhy) 198,3 Odvoz Doprava Primární. Odvoz zeminy ze stavební jámy a rýh bude zajištěn nakladači do nákladních vozidel /popis v sekci Stroje/ a dále pak na skládku. Ornice bude deponována na parcele, kdy bude převezena nakladačem od plochy určené k sejmutí ornice k deponě. Sekundární. Doprava na staveništi je řešena ručně, nebo pomocí koleček. Manipulace se zeminou je znázorněna v přílohách. Skladování Na staveništi a dále pak na pracovišti bude deponována pouze ornice, při čemž maximální výška depony nepřesáhne 1,5m. Skladování pomůcek, nářadí a lehkých materiálů bude zajišťovat buňka a kontejner umístěný na parcele. 4) PRACOVNÍ PODMÍNKY 4.1 Pracovní podmínky obecné. Výkopové práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými právními předpisy. Hlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma nebo fyzická osoba s příslušným strojním parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací či geodetická firma.Pracovníci musí být seznámeni s postupem prací, které budou provádět, také musí být náležitě proškoleni o BOZP. Pracovní doba pracovníků je určena od 7:00 do 17:00. Na staveniště se umístí šatní, sociální a kancelářská buňka, kontejner na nářadí, stroje a materiál náchylný na povětrnostní vlivy. Příjezdová cesta na staveniště bude zřízena ze silničních panelů. U výjezdu ze staveništní komunikace, bude vyhrazen zpevněný prostor pro očištění strojů a vozidel. 4.2 Pracovní podmínky procesu. Zemní práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Při práci za deštivého počasí je třeba dát pozor na rozbahnění zeminy – práce budou pozastaveny. Také nesmí dojít k promrznutí ploch. Zakazano pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li prostor pracoviště dostatečně osvětlen. Konečné začištění zemních prací na požadovanou hloubku se provede ručně až těsně před betonáží. 5) PRACOVNÍ POSTUP odstranění křovin, vyčištění od odpaduvytyčení plochy pro snímání ornicesejmutí ornicevytyčení stavební jámyvýkop stavební jámyvytyčení rýhvýkop rýhzačištění výkopu Odstranění křovin, vyčištění od odpadu. Před započetím výkopových prací budou z parcely odstraněny všechny křoviny a stromy , které budou přímo překážet stavební činnosti. Stromy, které budou na parcele zachované budou zabezpečené dřevěnými deskami do výšky 2,5m. Křoviny a stromy budou odstraněné pomocí řetězové pily kvalifikovaným pracovníkem. Pařezy budou odstraněny rypadlem v průběhu výkupu stavební jámy. Vytyčení plochy pro snímání ornice. Geodet s pomocníkem zaměří místa pro sejmutí ornice pomocí digitálního teodolitu. Body se vytyčují z hlavních polohových čar běžnými měřičskými postupy. Takto zaměřené čáry se vyznačí vápnem pomocí lajnovačky. Sejmutí ornice. Ornice bude odstraněna z plochy 40,0 x 50,5 m a to do hloubky 0,2m. Objem odstraněné ornice je 404 m3. Na odstranění ornice bu

Témata, do kterých materiál patří