Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Informační kompetence manažera, prezentační dovednosti přijímáme (percepce, komunikace)třídímekategorizujemezpracováváme (ovlivňují stereotypy, postoje)archivujeme (ovlivňuje paměť, kognitivní disonance)přenášíme, předáváme (komunikace) V historii lidstva byla naší nejcennější schopností inteligence - schopnost učit se a využívat stávajících vědomostí (informací) 1 Tolerance vůči dvojznačnosti Schopnost udržet si nepředpojatý postoj tváří v tvář dvojznačnosti (nebo se z ní dokonce velmi těšit) -Способность держать себя непредубежденного отношения в условиях неопределенностиDvojznačná situace je taková, v níž neexistuje rámec, s jehož pomocí bychom mohli nasměrovat svá rozhodnutí a kroky.Chybějí relevantní fakta, pravidla jsou nejasná a nejsou po ruce správné postupy 2 Stimulační svoboda Pokud vymezená(ограниченные) pravidla určité situace kolidují(сталкиваются, совпадают) s tvůrčími myšlenkami lidí obdařených(одаренный, талантливый) stimulační svobodou, obejdou tito lidé pravidla, aby uspokojili potřeby.Co je však důležitější, opomíjejí (пренебрегают сущ правил) existence pravidel, jestliže je situace dvojznačná.Člověk svázaný stimulem dodržuje svědomitě pravidla, a je-li vystaven dvojznačnosti, má sklon přijmout neexistující pokyny, aby se zbavil strachu z nesprávnosti svého počínání. 3 Funkční svoboda Uvědomění si, že předmět může sloužit i k jinému účelu, než pro který byl stvořen.Čím vzdělanější člověk je, tím rigidnější (консервативнейши) bývá jeho chápání funkce.Vzdělání kromě toho podněcuje složitost myšlení.Vyšší vzdělání tudíž s větší pravděpodobností povede k spletitému( запутанному) stylu řešení problémů.To působí proti vzniku jednoduchých nápadů, na nichž jsou založena mnohá velká řešení v tomto světě.Zřejmé, že funkční strnulost(ступор) koliduje s řešením problémů na všech úrovních. 4 Flexibilita Kreativní osoba je flexibilní tím, že je otevřena světu, otevřena změnám a připravena takové změny vyvolat Flexibilita-гибкость- je schopnost vidět celou situaci, nikoli pouze skupinu nekoordinovaných detailů.Mnohé studie ukazují, že tato vlastnost představuje rozhodující složku tvůrčího jednání. 5 Ochota riskovat Ti, kteří riskují minimálně nebo nadměrně, mají i menší naději na úspěch ve svém konání než ti, kdo riskují přiměřeně.Lidé, kteří hrají velí bezpečnou hru, mohou cítit uspokojení z toho, že nikdy nejsou odmítnuti. Můžeme si však být poměrně jisti, že nepatří mezi ty, kteří přicházejí se zásadními tvůrčími činy.Vidět všechny složky problémua nefixovatse na jednu z jeho částí, to je předpoklad, který znamená větší pravděpodobnost kreativního řešení.Jsou-li vystaveni silnému nátlaku, například když se podrobí testu, chápou se lidé většinou prvního přijatelného nápadu, který se vyskytne, a snažíse sním dojít co nejdále. 6 Preference zmatku(путаница) Tvořiví lidé pravidelně dávají přednost složitosti a asymetrii a preferují tento druh obrázků před jednoduchými a symetrickými kresbami.Podle psycholog Franka Barrona je příčinou tohoto jevu preference zmatku, protože pro kreativní lidi je zmatek mnohem zajímavější než pro jiné.Je zřejmé, že tvořiví lidé jsou obzvláště disponováni k tomu, aby přijímali složitost, ba zmatek do svého světa, aniž by pociťovali úzkost z výsledného chaosu.Nejde ani tak o to, že by upřednostňovali( предпочитали) zmatek pro zmatek, ale že preferují bohatství zmatku oproti pusté prázdnotě jednoduchosti (MacKinnon, 1978). Konvergentní myšlení(сходные мышления) Konvergentní myšlení je nejúčinnější z hlediska nalezení správné odpovědi na otázku, na kterou existuje pouze jedna odpověď.Pomáhá určit nejvhodnější nebo nejužitečnější řešení problému v procesu tvůrčího řešení problémů. Divergentní myšlení(расходящиеся мышления) Divergentní myšlení je nezbytné pro nalezení řady nových myšlenek. Vyžaduje snahu uvažovat různými směry v úsilí o nalezení různých odpovědí na otázky. Myšlení různými směry nebo hledání řady odpovědí na otázky, na které existuje řada správných odpovědímyšlení(„Co by se stalo, kdyby začalo pršet?"). Základy metodologie – práce s informacemi kolem nás Všechny závěry z našeho pozorování se nevztahují na jevy, které sledujeme, ale pouze jejich indikátoryTo se samozřejmě týká nejen vědeckého poznání světa – pozorování a interpretace je běžnou součástí našeho života Základy metodologie – vnímání kauzálních(причинных) vztahů Nepravá korelace( фальшивая неправильная корелляция(соотношение) - Zkreslení (искажение) vzniká tehdy, když třetí nepozorovaná nebo neanalyzovaná proměnná ovlivňuje( влиять, манипулировать) nějak obě proměnnéXaY,které sledujeme Х X Z Y Y Vývojová sekvence(этапы последовательности)- zkreslení způsobené faktem, že proměnná X, která ovlivňuje Y, je určována předcházející( предыдущей), ale nepozorovanou proměnnou Z. Х X Z Y Y Dvojí příčina– situace,kdy závislá proměnná Y má dvě příčiny, ale jenom jedna z nich, X, byla zahrnuta do výzkumu. (Двойная причина – ситуация, когда зависимая переменная Y имеет две причины, но только один из них, Х, были включены в и

Témata, do kterých materiál patří