Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ží na pořadí, v jakém se dozvíme jednotlivé údaje, podle toho budeme na danou osobu, či věc pohlížet a hodnotit ji. (это зависит от порядка, в каком мы узнаем, отдельные данные, подле того мы будем на этого человека, или вещь, рассматривать и оценивать ее)Zjistil, že na pořadí, v jakém se dozvíme jednotlivé údaje záleží, jak budeme na danou osobu, či věc pohlížet, a jak ji budeme hodnotit. První dojem má tak zásadní postavení, protože předurčuje způsob vnímání všech následujících informací. Člověk, který uvede své představení slovy „omlouvám se, dnes jsem se nestihl dobře připravit“ způsobí, že posluchači budou citlivější na případné chyby a nedostatky, a publikum si všimne i věcí, které by si normálně nevšimlo, nebo interpretovalo jinak. (Обнаружил, что в том порядке, в котором мы узнаем, отдельные детали зависит, как мы будем на этого человека, или вещь рассматривать, и как его мы будем оценивать. Первое впечатление имеет очень важное положение, так как предопределяет способ восприятия всех следующую информацию. Человек, который начнет свое выступление словами „извините, сегодня я не смог хорошо подготовиться“ приводит к тому, что слушатели будут чутко реагировать на возможные ошибки и недостатки, и публика замечает и вещи, которые обычно не замечала, или интерпретировало иное) Snyder et al(1977) Nahrávka telef. rozhovoru muž-ženaAtraktivní nebo neatraktivní fotografie ženyRespondenti hodnotili „hezký“ hlas jako více přátelský Komunikační fauly Фаул-фол-грубая игра Podstatou komunikačních faulů je nátlak(насилие). Faulující chce dosáhnout něčeho, co se mu normálními prostředky nedaří.Zobecňování (vždycky se chováš stejně…, stejně nikdo nepřijde…) Princip: Zcela subjektivní dojmy a pocity pronášíme, jako by to byly ověřené a obecněplatné / dokázané pravdy. Nejsou to argumenty, jen pocity, strachy a obavy. Příklady: „Tyvždycky…“, „Všichni se na to vykašlou…“, „Stejně zase nikdo nepřijde…“ Obrana: „Takžety máš pocit / strach, že…“ Jak se vyhnout: Často předesílat, že jde o můj vlastní názor / dojem / pocit / zkušenost,a že to nevnímám jako jedinou možnou pravdu. (Обобщение (всегда ты так..., а никто не придет...) Принцип работы: Полностью субъективные впечатления и чувства произносим, как если бы это были проверенная и общепринятая / доказаная истина. Это не аргументы, просто чувства, страхи и опасения. Примеры: „Ты всегда...“, „Все это наплюют...“, „так же, в свою очередь, никто не придет...“ Защита: „Так что у тебя есть чувства / страх, что...“ Как избежать: Часто předesílat, что это мое собственное мнение / впечатление / ощущение / опыт, и что это не воспринимаю как единственную возможную правду.) Subjektivní přání Princip: Subjektivní přání se vydává za objektivní prospěšnost, máloco je tak jednoznačné. Příklady: „Bylo by dobré / vhodné / správné…“ Obrana: „Takže ty chceš, aby… / budeš rád, když…“ Jak se vyhnout: Sdělovat, že jde o moje přání, o můj názor (příp. zdůvodnit). (Принцип: Субъективное желание выдается за объективную полезность, немного осталось однозначно. Примеры: „Было бы хорошо / подходит / правильное...“ Защита: „Так ты хочешь, чтобы... / ты будешь счастлив, когда...“ Как избежать: Сообщить, что это мое желание, мое мнение (в конце концов. обосновать)) SE Princip: Všeobecná, neadresná přání, která vyvíjejí tlak na všechny, ale k ničemu nevedou. Příklady: „Mělo by se…“ Obrana: Přeformulovat, např. „Takže ty chceš říct, žemezi sebou musíme najít někoho, kdo by udělal… /někdo z nás musí…“.Ponižování Princip: Podpásovky, hodně silný osobní útok na druhého. Příklady: „To jste vážně tak blbí, že nechápete, proč se musí…?“, „Jak můžete býttak naivní a myslet si, že…?“ Obrana: Přejít (s vědomím, že mě to nemůže urazit, a že v rámci snahy dosáhnout společného cíle to dělám úmyslně) nebo se postavit (jednoznačně vyslovit nesouhlas a prosbu taková sdělení neopakovat, příp. vysvětlit to, co nechápu).Záměna výrazů Princip: Je to forma výmluvy na jiné tzv. „objektivní“ skutečnosti místo jasného deklarování vlastního postoje. Příklady: říkám „NEMŮŽU“ - myslím „NECHCI“, říkám „MUSÍM“ - myslím „CHCI“ Obrana: Zopakovat větu s tím „správným“ výrazem, např. „Nemůžu tam jít.“ – „Takže ty tamnechceš jít?“ Komunikační zabijáci v týmu Koalice Princip: Vzniká tam, kde jsou zaběhnuté nezdravé stereotypy – už předem víme, kdos kým bude souhlasit / nesouhlasit bez ohledu na povahu problému. Co s tím: Pokud jsme v pozici navrhovatele, je možné např. předjednat probléms každým individuálně; jinak nezbývá, než se sám držet pravidel a vydržet (poskytovat zpětnou vazbu). Skryté motivy Princip: Při komunikaci jde o něco úplně jiného, než o čem se mluví – nejčastěji pocitohrožení, nejistota, nebo pocit, že nejsem pova

Témata, do kterých materiál patří