Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

novených cílů. 5) Morální vlastnosti. osobnostní vlastnosti – ukazují vztah manažera k sobě samému, k druhým lidem, k světu, Manažer by měl mít dále tyto schopnosti / vlastnosti (Matoušek a kol. 2003): 1) „schopnost a ochota naslouchat druhým; 2) ochota komunikovat; 3) důslednost, smysl pro odpovědnost- последовательность, чувство ответственности 4) schopnost náhledu, odstupu; 5) morální kvality, orientace na úkol, nikoli na zvýraznění své osobnosti. Mezi základní vrozené vlastnosti manažera patří: 1) „Potřeba vést, řídit, určitá touha mít moc.“2) „Uplatňovat svůj vliv.“3)„Sociální inteligence.“ Činorodost(деятельность) a aktivita manažera – jako rys prezentovaný vztahem k práci, k vyhledávání a zavádění nových poznatků- для поиска и реализации новых знаний nespokojenosti s dosaženým-недовольство с достигнутым proaktivní jednání atd. charisma – lze jej charakterizovat jako „kouzlo osobnosti“ manažera, určitý šarm, soubor osobních vlastností uznávaných okolím, sebejistota, přesvědčivost, přitažlivost, iniciativní a proaktivní jednání apod. dodržování zákonů a navazujících předpisů je také atributem určité sociální zralosti(зрелость) charismatickou osobností se obvykle myslí člověk: více emotivnější přesvědčivý-более убедительный s citem pro komunikaci s druhými lidmi-с талантом для общения с другими людьми směřuje k jasnému rozlišení dobra od zla-направляет к ясному различению добра от зла má zřetelně definováno, co je správné a co je chybné-знает точно, что правильно, а что нет Оsobnost jako jedinečné spojení psychických rysů charakterizujících jednotlivce psychické rysy: schopnosti, dovednosti, znalosti vlastnosti potřeby, motivy, postoje, hodnoty osobnost člověka formují tři skupiny faktorů: faktory biologické (genetika, hormony, důsledky onemocnění či úrazů) faktory sociální – působení rodičů, spolužáků, přátel, spolupracovníků, rodiny faktory kulturní (zvyky, normy, očekávané jednání, jazyk a další) mezi faktoryvůdcovství patří např.: 1) Vůdce musí být jeden z nás. 2) Musí projevit uznání a porozumění potřebám členům skupiny. 3) Iniciativa a organizační schopnost. 4) Motivovat členy skupiny. 5) Sociální cítění. Dominance vs. Submisivita pól dominance představuje soutěživost, sebejistotu, agresivitudříve byla považována za rozhodující rys manažerůprosazení své vůle i přes silný odpor okolí, překonávání překážek =>snížení motivace podřízených => pocit nedocenění => v nepřítomnosti manažera odbývání práce opakem dominance je submisivitajedná se o ochotu jedince neustále se podřizovat názorům a přáním ostatníchpotřeba dohledu nad vlastní činností, nechuť ke konfliktůmv dnešní době se spíše očekává přiměřená úroveň dominance, nicméně některé druhy činností vyžadují více tu či onu polaritu Asertivita-напористость relativně přiměřená míra dominancejednání nemanipulující s ostatními a zároveň zabraňující manipulaci ze strany ostatníchpředpokládá určitou úroveň osobní vyzrálosti a sebevědomí (зрелости и уверенности в себе)asertivní „práva“ (právo na vlastní názor, právo nesouhlasit, právo nebýt dokonalý apod.)asertivní jednání není vhodné v některých situacích Emocionální labilita vs. Stabilita emocionální labilita( эмоциональная неустойчивость) (neuroticismus) má řadu forem: úzkostnost, nedůvěra, přílišná opatrnost, nedostatek sebejistoty apod.-остутсвие уверенности, недоверие, чрезмерная осторожностьnežádoucí zejména pro plnění úkolů spojených se stresem či vyšší mírou rizikapráce manažera je přímo spojena s určitou dávkou stresu (množství úkolů, odpovědnost, ohrožení konkurencí, boj o svou pozici atd.)předpokladem je tak silná míra resistence (сопротивляемости) vůči těmto ohrožujícím vlivům a vyčerpání- по отношению к этим воздействиям и исчерпанияtechniky zvládání stresu učí management stresu Extroverze vs. Introverze extroverze – orientace na venek, na lidi, společnostintroverze – stažení se do sebeoblíbení spíše lidí s průměrnou úrovní extroverzepro některá povolání se hodí spíše lidé extrovertovaní (vřelost, veselost, přizpůsobivost), pro některá introvertovaní (věnují se raději řešení problémů než lidem) Volní vlastnosti z větší části získané výchovouvelký význam pro ú

Témata, do kterých materiál patří