Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

teří přicházejí se zásadními tvůrčími činy 6. Preference zmatku Tvořiví lidé pravidelně dávají přednost složitosti a asymetrii a preferují tento druh obrázků před jednoduchými a symetrickými kresbami.Podle psycholog Franka Barrona je příčinou tohoto jevu preference zmatku, protože pro kreativní lidi je zmatek mnohem zajímavější než pro jiné.Je zřejmé, že tvořiví lidé jsou obzvláště disponováni k tomu, aby přijímali složitost, ba zmatek do svého světa, aniž by pociťovali úzkost z výsledného chaosu.Nejde ani tak o to, že by upřednostňovali zmatek pro zmatek, ale že preferují bohatství zmatku oproti pusté prázdnotě jednoduchosti (MacKinnon, 1978). 7. Prodleva uspokojení Ochota přestát napětí dlouhotrvajícího úsilí pro dosažení větší radosti dlouhodobě značně přispívá k tvořivosti.Schopnost odložit uspokojení je tím, co některé lidi vede k úsporám s vyhlídkou na větší koupi.Je také důvodem, proč někteří tvořiví lidé tráví celé roky na svém projektu bez jakéhokoli uznání nebo odměny.Výnosy v krátké době získáte, jestliže jdete s davem; obzvláště to platí, pokud jste mladí a k cestě vpřed potřebujete přízeň těch, kdo davu vládnou.Důsledkem je obrovské pokušení dělat totéž jako všichni ostatní.Tvořiví lidé poměrně často pracují léta na jednom problému, než vytvoří svůj finální výtvor. 8. Oproštění od stereotypu sexuální role Dějiny naneštěstí zaznamenávají výrazný rozdíl mezi výsledky mužů a žen.Říkalo se, že ženský mozek jednoduše z převážné části postrádá „kreativní gen„Teprve v uplynulých desetiletích dospěli vědci ve společenských vědách k názoru, že zjevný nedostatek ženské tvořivosti v minulých staletích může vyplývat méně z biologických rozdílů a více z ženské role. 9. Vytrvalost Mnozívědci upozorňují na to, že úspěšní tvořiví lidé vykazují velkou vytrvalost tváří vtvař zklamáním a překážkám, které by obvykle byly považovány za nepřekonatelné.Csikszentmilialyi (1996) uvádí, že ti jedinci, které zkoumal, byli svojí vytrvalostí téměř posedlí.Protože kreativní lidé vedou sami sebe směrem k cíli, pracují s velkým množstvím energie, kterou s velkou vytrvalostí intenzivně vkládají do své práceTorrance zjistil, že úspěšní tvořiví jedinci, s nimiž po léta pracoval a jež zkoumal, byli vždy puzeni, aby pokračovali ve své práci, zachovávali si jasnou představu o tom, proč chtějí dokončit dílo, které si uložili, a to bez ohledu na překážky, které přitom bylo nutné překonat.Všichni kreativní lidé dříve nebo později narazí na překážky, které jim brání v dosažení jejich cílů.Je pro ně typické, že si počínají jinak než všichni ostatní a disponuji obrovskou vytrvalostí, která jim umožňuje pokračovat v cestě, o jejíž správnosti jsou přesvědčeni.Nevzdávat se - například nejlepší grantové projekty často nezískají finanční podporu, protože jejich hodnotitelé nejsou schopni dohlédnout za stávající paradigmata ve svém oboru. 10. Odvaha Člověk přicházející s originální myšlenkou musí mít (přinejmenším zpočátku) odvahu být menšinou, jejímž příslušníkem je pouze on sám.Mnozí lidé, i když mají dobrý nápad a znají nové cesty, nikdy nenaleznou odvahu jít proti proudu.Jen málokdo dokáže delší dobu odolávat duševnímu vypětí spojenému s tímto" postojem, takže lidé předčasně zavrhují nápady, které by mohly prokázat svoji velkou cenu, kdyby při nich vytrvali a pracovali na nich.Jedním z nejčastějších jevů v mnoha oblastech tvořivé práce je zavrhováni nových myšlenek pouze z toho důvodu, že ohrožují status quo.Etablovaní zástupci určitých oborů nejsou ochotni nebo schopni uvědomit si a v pravou chvíli odsunout stranou předsudky spojené se současným stavem vědění v dané oblasti.Vžité postoje vycházejí z vědeckých a sociálních, nikoli z racionálních argumentů. DALŠÍ RYSY TVOŘIVÉ OSOBNOSTI Tvořiví lidé: jsou vnímavější vůči existenci problémů, mají poněkud větší sklony k emočním poruchám, zároveň ale disponují větším sebeovládáním, s nímž tyto sklony zvládají, dokáží být ve svém myšlení analytičtí i intuitivní, dokáží uvažovat jak konvergentně (schopnost řešit problémy, na které existuje jediná správná odpověď), tak divergentně (schopnost řešit problémy, na které existuje mnoho možných odpovědí), mají vyšší než průměrnou inteligenci, ale zpravidla nedosahují „geniality", jsou otevřenější vůči zkušenostem a méně se brání přijímání nových informací, cítí se být sami zodpovědní za většinu toho, co se jim přihodí. rádi si hrají a jsou dětmi, častěji se zabývají samostatnými činnostmi, obzvláště v dětství, častěji zpochybňují status quo, jsou více nezávislí na mínění druhých méně se bojí vlastních podnětů a skrytých emocí rádi sami plánují, sami se rozhodují a potřebují minimální trénink a zkušenost vedením sebe sama, neradi pracují s druhými lidmi a dávají přednost vlastnímu názoru na svoji práci před názory druhých; zřídkakdy se dotazují na jejich mínění, zaujímají optimistický postoj vůči komplexním a složitým úkolům, mají nejvíce nápadů v situacích, kdy existuje možnost vyjádřit individuální názor; tyto nápady často vzbuzují posměch, velmi často trvají na svém navzdory kritice, jsou plodní především za neobvyklých okolností nejsou nezbytně nejlepšími studenty, jsou originálnější; jejich myšlen

Témata, do kterých materiál patří