Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104.57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Inteligence

 • globální schopnost jedince myslet racionálně- глобальная способность человека мыслить рационально

 • schopnost jednat účelově- способность действовать целенаправленно

 • zacházet efektivně se svým okolím- обращаться эффективно с окружением

 • inteligence se věkem nemění, mění se její struktura- интеллегенция с возрастом не меняется, меняется ее структура

 • snižuje se rychlost a pružnost, na druhé straně však přibývá zkušeností- снижает скорость и гибкость, с другой стороны, однако, растет опыт

Vliv inteligence na úspěch?

 • inteligence ovlivňuje výkon u celé řady činností, a to zejména odborných

 • vztah mezi inteligencí a úspěchem?

 • k úspěchu jsou vedle inteligence potřebné ještě další proměnné: vhodné vlastnosti osobnosti, motivace aj.

 • určitá práce vyžaduje určité zaměření inteligence

Různé složky inteligence

 • můžeme rozlišit celou řadu modelů inteligence, od jednofaktorových (G faktor – General), po více-faktorové (např. Guildford)

 • příklady různých složek inteligence:

  • induktivní vs. deduktivní uvažování

  • krátkodobá vs. dlouhodobá paměť

  • numerické schopnosti

  • slovní porozumění

  • a řada dalších

Znalosti, dovednosti a zkušenosti

 • v oblasti managementu jsou důležité vlastnosti jako:

  • vyjednávání-переговоры

  • efektivní naslouchání a komunikace-эффективное слушание и коммуникация

  • delegování-делегирование

  • řízení času (time management)

  • vedení porad a další-совещания

praxí či specializovaným výcvikem získaná zkušenost

Vlastnosti osobnosti

 • vyjadřují relativně stálý způsob chování jednotlivce

 • jedinec s určitou osobnostní vlastností jedná v podobných situacích standardním způsobem

 • různé vlastnosti jsou důležitým předpokladem pro úspěch v různých profesích

Osobnost manažera

 • osobnostní předpoklady a vlastnosti:

1) Emoční stabilita, vyrovnanost, tolerance.

2) Pozitivní vidění a myšlení, zdravá sebedůvěra.

3) Flexibilita a kreativita.

4) Překonávání překážek, vytrvalost v dosahování stanovených cílů.

5) Morální vlastnosti.

osobnostní vlastnosti – ukazují vztah manažera

 • k sobě samému,

 • k druhým lidem,

 • k světu,

Manažer by měl mít dále tyto schopnosti / vlastnosti (Matoušek a kol. 2003):

1) „schopnost a ochota naslouchat druhým;

2) ochota komunikovat;

3) důslednost, smysl pro odpovědnost- последовательность, чувство ответственности

4) schopnost náhledu, odstupu;

5) morální kvality, orientace na úkol, nikoli na zvýraznění své osobnosti.

Mezi základní vrozené vlastnosti manažera patří:

 • 1) „Potřeba vést, řídit, určitá touha mít moc.“

 • 2) „Uplatňovat svůj vliv.“

 • 3) „Sociální inteligence.“

Témata, do kterých materiál patří