Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vatelný. Nevyzkoušíme-li, nemáme právo pochybovat o kvalitě. Okamžité soudy nemusejí být vždy spravedlivé. Hodnota - přínos Kreativní čin je činem novým, použitelným, plnícím základní potřebu, pro kterou vznikl.Může se stát obrovskou inspirací pro mnoho následovníků (ale kdy?).Hodnotu můžeme tedy brát jak: v nominální kvalitě (akcelerace výroby, zvýšení příjmů a zisků, získání nových zákazníků), v kvalitě existenciální (splnění osobního cíle, sebeuvědomění, přínos pro společnost). Základní charakteristiky kreativity Plynulost x Flexibilita Plynulost neboli kontinuita v myšlení je vlastní všem jedincům A co úsloví „… teď na nic nemyslím“? Kreativita využívá faktoru plynulosti a kontinuity lidského uvažování v kvantitativním sběru podnětů, myšlenek, nápadů. Na bázi plynulosti lidského uvažování je tak vystavena řada kreativních technik, účelově zaměřených především na vyhledávání nového nápadu, nové myšlenky, nového řešení. Např.Asociační řadynebo různé formyBrainstormingu. V situaci, kdy jako řešitelé stojíme před problémem nedostatku invence, nabízí se právě využití kontinuity v myšlení. Souslednost, návaznost, kontinuita jako jedna z kvalit kreativity nám umožňuje generovat maximální množství nových myšlenek. Je však zaručena praktičnost a využitelnost těchto nově generovaných myšlenek? Podstatou flexibility je originální schopnost člověka „přepnout", myslet a uvažovat v souvislostech, sestavovat jednotlivé myšlenky do vzájemně logicky propojených vazeb, schopnost vytvářet vazby doposud neexistující, původní a nové. Je-li dostatečné spojena flexibilita s plynulostí, jako je tomu například u klasických forem brainstormingu, generuje se nejen množství nápadů, ale i nové kvantum originálních vazeb, nepůvodních spojení, a co je nejdůležitější, vytvářejí se nové impulsy k dalšímu uvažování Konvergentní myšlení Konvergentní myšlení je nejúčinnější z hlediska nalezení správné odpovědi na otázku, na kterou existuje pouze jedna odpověď.Pomáhá určit nejvhodnější nebo nejužitečnější řešení problému v procesu tvůrčího řešení problémů. Divergentní myšlení Divergentní myšlení je nezbytné pro nalezení řady nových myšlenek. Vyžaduje snahu uvažovat různými směry v úsilí o nalezení různých odpovědí na otázky.Myšlení různými směry nebo hledání řady odpovědí na otázky, na které existuje řada správných odpovědímyšlení(„Co by se stalo, kdyby začalo pršet?"). Rysy tvořivé osobnosti Vědci zabývající se zkoumáním tvořivosti nebyli schopni určit, jestli osobnostní rysy mohou být přímou příčinou kreativity.Zdá se vsak zřejmé, že následující rysy jsou nedílnou součástí tvůrčího procesu: 1. Tolerance vůči dvojznačnosti Dvojznačná situace je taková, v níž neexistuje rámec, s jehož pomocí bychom mohli nasměrovat svá rozhodnutí a kroky.Chybějí relevantní fakta, pravidla jsou nejasná a nejsou po ruce správné postupyPříklady?Schopnost udržet si nepředpojatý postoj tváří v tvář dvojznačnosti (nebo se z ní dokonce velmi těšit) se ukazuje být trvalým a nedílným znakem tvořivé osobnosti. 2. Stimulační svoboda Schopnost udržet si nepředpojatý postoj tváří v tvář dvojznačnosti (nebo se z ní dokonce velmi těšit) se ukazuje být trvalým a nedílným znakem tvořivé osobnosti.Ignorování neexistujících pravidel?Pokud vymezená pravidla určité situace kolidují s tvůrčími myšlenkami lidí obdařených stimulační svobodou, obejdou tito lidé pravidla, aby uspokojili potřeby.Co je však důležitější, opomíjejí existence pravidel, jestliže je situace dvojznačnáČlověk svázaný stimulem dodržuje svědomitě pravidla, a je-li vystaven dvojznačnosti, má sklon přijmout neexistující pokyny, aby se zbavil strachu z nesprávnosti svého počínání.Tento strach bezpochyby jedním z rozhodujících činitelů zabraňujících kreativitě. 3. Funkční svoboda Uvědomění si, že předmět může sloužit i k jinému účelu, než pro který byl stvořen.Čím vzdělanější člověk je, tím rigidnější bývá jeho chápání funkce.Vzdělání kromě toho podněcuje složitost myšlení.Vyšší vzdělání tudíž s větší pravděpodobností povede k spletitému stylu řešení problémů.To působí proti vzniku jednoduchých nápadů, na nichž jsou založena mnohá velká řešení v tomto světě.Je zřejmé, že funkční strnulost koliduje s řešením problémů na všech úrovních 4. Flexibilita Kreativní osoba je flexibilní tím, že je otevřena světu, otevřena změnám a připravena takové změny vyvolat.Flexibilita je schopnost vidět celou situaci, nikoli pouze skupinu nekoordinovaných detailů.Mnohé studie ukazují, že tato vlastnost představuje rozhodující složku tvůrčího jednáníVidět všechny složky problémua nefixovatse na jednu z jeho částí, to je předpoklad, který znamená větší pravděpodobnost kreativního řešení.Jsou-li vystaveni silnému nátlaku, například když se podrobí testu, chápou se lidé většinou prvního přijatelného nápadu, který se vyskytne, a snažíse sním dojít co nejdále. 5. Ochota riskovat Ti, kteří riskují minimálně nebo nadměrně, mají i menší naději na úspěch ve svém konání než ti, kdo riskují přiměřeněSchopnost rozumně riskovat může vést k pocitu bezpečí, ne ale k tvořivostiLidé, kteří hrají velmi bezpečnou hru, mohou cítit uspokojení z toho, že nikdy nejsou odmítnuti, můžeme si být jisti, že nepatří mezi ty, k

Témata, do kterých materiál patří