Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

spěch ve většině profesíjde o vlastnosti jako: vytrvalost выносливость odpovědnost ответственность svědomitost добросовестность sebekontrola самоконтроль Manažerské styly řízení-стили управления Existuje mnoho druhů stylů vedení, nejčastěji je však členíme na: 1) Autoritativní (autokratický) styl řízení2) Liberální styl řízení (laisser-faire)3) Demokratický styl řízení autoritativní (autokratický) styl řízení –založen na příkazech jejich bezpodmínečném dodržování, strohý, formální způsob jednání s podřízenými manažer postupuje na základě příkazů, direktivního řízenív interakci s ostatními pracovníky se zaměřuje víc na úkolys podřízenými komunikuje jen o pracovních otázkách, přičemž obsah této komunikace se omezuje na jednostranné odevzdávání informací, nebo na operativní kontrolu jejich činnostiudržuje nízkou úroveň komunikace i mezi podřízenými, snaží se všechno soustředit do svých rukouvystupuje z pozice jediného člověka, který má právo rozhodovattento styl je úspěšný tam, kde není možné hledat řešení a stanovit rozhodnutí na základě většinového principu (např. lékařský tým, armáda)ve skupinách pod zátěží je jednoznačně nejúspěšnější právě tento autokratický styl liberální styl řízení - činnost podřízených se manažer snaží ovlivňovat co nejméně, vyhýbá se nepopulárním zásahům, kritice, sankcím, riziku, řadu i závažných rozhodnutí ponechává na podřízených pasivní typ manažera, který de facto neřídí, nepodněcuje, neaktivizuje, ale ani neorganizuje, neplánuje apod.má minimální vliv při rozhodování a řešení úkolů. jeho vliv se rovná vlivu každého jiného člena skupinyliberální styl je efektivní ve skupinách, kde je žádoucí znát názor každého člena skupiny, kde jsou členové skupiny odborně i výkonově na stejné úrovni, a kde má mít každý člen skupiny stejný díl zodpovědnosti za výsledný efekttypický pro vědecko-výzkumné týmy, parlament apod. demokratický styl řízení - vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí dochází i k výměně informací i neformálního charakteru, které překračují rámec výrobních problémů, vytváří se psychologický kontakt členů skupiny mezi sebou i vedoucímúčelně rozděluje svoji pravomoc mezi podřízené, nepoužívá donucovací prostředky, ale přesvědčuje, zaměřuje se na lididemokratický styl je často považován za nejefektivnějšíefektní při vedení skupin, které mají předem stanovené cíle, metody jejich splnění, jednoznačně určené množství a kvalitu práce k dosažení žádoucího efektu a také zajištěnou náležitou odměnu Vlivy působící na osobnost manažera 1) faktory vnitřní, biologické - vrozené anatomicko-fyziologické předpoklady jedince 2) faktory vnější, především sociální faktory - působí zde sociální prostředí a společenské subjekty. Jedná se o faktory vzdělávací a výchovné. 3) faktory sebeutváření - samotné učení. Adaptace na práci významnou součástí průběžného a celoživotního procesu vyrovnávání se člověka s podmínkami své existenceúroveň pracovní adaptovanosti se výrazně projevuje v sebehodnocení člověka, v jeho vztazích k druhým lidem a promítá se v celkové životní spokojenostipředpoklady člověka zvládat nároky pracovní činnosti (adaptabilitu)proces zvládání nároků pracovní činnosti (adaptování) – vnímaná a prožívaná zátěžvýsledný stav = adaptovanost (konformita-kooperace-konflikt) úroveň adaptovanosti na práci vyjadřujeme takovými projevy, jako jsou: kvantita a kvalita plnění úkolů samostatnost při práci pracovní ochota a aktivita profesionální sebedůvěra existence pracovních cílů a ambicí pracovní spokojenost Specifické dimenze osobnosti místo kontroly (Locus of control) – nakolik jsou lidé přesvědčení o tom, že jsou schopni kontrolovat a ovládat výsledky své činnostilidé s vnitřními místem kontroly - vycházející ze sebe, z vlastních schopností, dovedností a možností. Věří, že výsledek jejich činnosti je závislý na jejich přičiněnílidé s vnějším místem kontroly - jejich úspěchy či nezdary jsou ovlivněny a určeny vnějšími vlivy, popř. že se situace vyřešení sama nebo bude vyřešena zásahem někoho či něčeho jinéhomachiavellismus – není podstatné, jakým způsobem dosáhneme cíle – důležitý je právě ten cílúspěch v kariéře za cenu možné konfliktní atmosféry a snížení výkonu pracovního týmupři silném prosazování osobních záměrů může individualista vyprovokovat silnou opozici vůči své osobědogmatismus – lpění na určitém systému názorů, hodnot či přesvědčenítendence k unáhleným závěrům na základě mála informacíupřednostnění zavedených pravidel, problém s úkoly, které vyžadují tvůrčí myšleníorientace v nejistotě – v dnešní době mnoho nových, měnících se informacíu manažerů důležitá tolerance vůči nejistotěschopnost vybrat podstatné informace a udělat rozhodnutí Vlastnosti úspěšného manažera? Snahy najít vlastnosti úspěšného vedoucího, vyústily v minulosti až do extrémů, do tzv. teorií vlastností, která hovoří o tom, že vedoucím je třeba se narodit.Bird uvádí, že ve dvaceti pracích, které hledaly typické vlastnosti rozeného vedoucího, napočítal 79 různých vlastností, přičemž vlastnosti, které shodně uváděli alespoň čtyři autoři, tvořili jen 5% z celkového počtu.Protože zastánci té

Témata, do kterých materiál patří