Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
kompetence manazera

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lek tvoří až když jsou pohromadě, první je submisivní, druhý je dominantní, dítě-rodič, učitel-žák, podřízený-nadřízený, potřebují se, bez druhého přestávají být tím čím jsou v tom vztahu, někdy dochází k tendenci redefinovat vztah (otočit) 3) metakomplementární vztah - nemocná babička ovládá všechny členy rodiny, zdá se být nejslabším článkem, ale zezadu všechny ovládá svou nemohoucností(слабость, бессилие) nebo někdo dovoluje aby ho druhý řídil Verbální část komunikace Řeč slovParalingvistika Hlasitost řeči Výška tónu Rychlost řeči Objem řeči Plynulost Intonace Chyby v řeči Správná výslovnost Kvalita řeči Členění řeči – frázování Neverbální část komunikace Výraz obličeje – mimikaOddálení – proxemikaDoteky – haptikaPostojem – posturikaPohyby – kinezikaGestikaTónem řečiÚpravou zevnějšku Jak uvádí Vybíral (1997, s. 44) nonverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme, čili "komunikujeme" beze slov, event. mezi řádky, jako doprovod slovní komunikace. Proxemika je vědním oborem, který zkoumá vzdálenost a prostor (ve vztahu k lidem i k předmětům). Haptika se zabývá sdělováním informací bezprostředním kontaktem, jako je např. podání ruky. Posturologie zkoumá držení těla a vzájemné postavení částí těla. Kinezika se zabývá tím, jak je vyslovování větných celků koordinováno s pohyby. Gestika analyzuje gestikulaci. Mimika zahrnuje výraz obličeje. Paralingvistika studuje extralingvistické projevy v komunikaci. Mimika - nauka o výrazech obličeje (obličejové svaly) až 20000 nesmyslných výrazů, kolem 40 čitelných smysluplných výrazů (36 - Junová), ty se vztahují k 7 základním emocím - zájem, znechucení, radost, smutek..... nejdůležitější - oči - navázání kontaktu, moral looking time = 3 s, 3 a více - tzn. výzva, mocenske gesto - dívání z očí do očí déle, oči reagují na emoce - pozit. emoce ---- rozšíření zorniček, negativní emoce ---- zúžení zorniček ,atropin bella donna (krásná paní) - na rozšíření zorniček pohyby obočí - při pozdravu - zvedání obočí (přátelskost) upřímný úsměv - zúžení očí, ve stresu není lehké se usmívat !!! Není žádný univerzální návod. –чтобы использовать невербальную комуникациюNení možné se naučit tyto recepty a posuzovat podle toto všechny lidi kolem, včetně sebe.Vždy je zde důležité přihlížet na situační kontext, na rodinné prostředí, na oblast, ve které člověk vyrůstal, jaké je národnosti apod. NK Slouží k: podpoře řečových promluv k náhradě řečového vyjádření k vyjádření emocí k vyjádření interpersonálního postoje v ceremoniálech a při rituálech v propagandě na masových setkáních a demonstracích v umění Soulad mezi verbální a neverbální komunikací pravdivější je ta kterou méně ovládáme -neverbální komunikacenejlépe ovládámemimiku v rámci neverbální komunikace Proxemika-nauka o vzdálenostech, osobní zóna - má různý průměr v různých kulturách, jižní národy - chodí k sobě hodně blízko, severské národy - udržují větší vzdálenosti než my, zóna intimní 0-45 cm, osobní zóna - 45cm - 1,20 m, zóna sociální - 1,20-3,70 m - většina formálních kontaktů, zóna veřejná nad 3,70 m - postava řečníka (divadlo, přednáška), násilníci mají větší poloměr osobní zóny vzbuzení agresivity, extraverti stoupají blíž k sobě x introverti - větší odstup, nejblíž si stoupne muž k ženě, pak 2 ženy, odstup si drží žena od muže, nejdál si stoupnou 2 muži I. zóna – intimní 15-30 cmII. zóna – osobní 45 – 120 cmIII. zóna – sociální 120 – 210 cm (360 cm)IV. zóna – veřejná 360 – 760 cm Rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami sociolingvistický výzkum poukazuje na rozdíly mužů a žen v konverzačním stylu, tyto rozdílí závisí na chápaní cíle konverzacemuži vidí svět jako hierarchický sociální řád, komunikují tak, aby si zachovali vysoké postaveníženy nahlíží na konverzaci jako na prostředek ustavení a uchování si vazeb ke komunikačním partnerům, chtějí v komunikaci demonstrovat rovnost, vzájemnou podporu, konsensuální soulad Médiem pozorovatelných manifestací lidských vztahů je lidská komunikace“ Watzlawick, Beavin a Jackson (1999, s. 17) Deborah Tannen (1990) genderlekty: ženy hovoří jazykem důvěrnosti a vztahů a tento jazyk i slyší, muži naopak hovoří jazykem postavení a nezávislosti a slyší zase tento jazyk V roce 1998 jsme uskutečnili výzkum rodových rozdílů ve verbální komunikaci (Plaňava, Rašticová,1999): muži - kladou v komunikaci důraz na přesnost výroků, jejich verbální výrok

Témata, do kterých materiál patří