Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Fyzika - vypracovaná teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7,45 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

uhého tělesa Moment setrvačnosti je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy Rovinný pohyb tuhého tělesa Experimentální určeni součinitele smykového třeni Pascalův zákon Pascalův zákon zní: Tlak v kapalině, který vznikne působením vnější sily na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je v každém místě kapaliny stejný. Hydrostatický tlak v kapalinách a plynech (aerostatický tlak) je tlak způsobený jejich hmotností. Archimedův zákon Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíži kapaliny se stejným objemem, jako je objem ponořené části tělesa Povrchové napětí Rovnice kontinuity Věta o hybnosti kapalin Pokud je kapalina donucena změnit svůj směr, proudění působí na okolí silou Bernoulliova rovnice, pohyb reálné kapaliny V místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším průřezem má menší tlak, ale větší rychlost Volné harmonické kmity } Volné = netlumené Harmonické – sin/cosMechanické matematicky stejné Pružina Struna na kytařeElektromagnetické Vysílač/přijímačPeriodické: y(t) = y (t + kT) T – perioda F = 1/T (frekvence) [Hz – hertz] Fyzikální kyvadlo je těleso, volné otočné okolo pevné vodorovné osy, která neprochází jeho těžištěm. Jestli je těleso vychýlené zrovnovážné polohy, koná houpavý pohyb. Při tom se střídavě mění potenciální energie kyvadla na kinetickou energii kyvadla a naopak Energie harmonických kmitů Tlumené kmity je mechanické kmitání, které po určité době ustává.Pohybová rovnice - Výchylka tlumeného kmitání - Vynucené kmity Musí působit nějaká sila, oscilátor kmitá vždy s frekvenci vnějšího působení. Pokud se frekvence nutící síly přiblíží k frekvenci oscilátoru (její velikosti) pak nastane rezonance -> zvětší se amplituda kmitu. rezonanční křivka diferenciální pohybová rovnice nucených kmitu Skládaní kmitů Když spojíme 2 oscilátory vláknem a rozkmitáme je, střed vlákna kmitá. Kmity odpovídají složením kmitů oscilátorů. Pro ostatní pohyby platí princip superpozice.Princip superpozice – jestliže hmotný bod koná současně několik harmonických kmitů téhož směru s okamžitými výchylkami, pak je celková okamžitá výchylka součtem všech výchylek.

Témata, do kterých materiál patří