Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
P05 Financování investičních projektů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (653.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1

TV02 Investování

P7 Financování investičních projektů 

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Finanční řízení

Hlavní cíle:
- Minimalizace průměrných nákladů na kapitál
- Minimalizace podnikového finančního rizika

2

Struktura investičních nákladů

Investiční náklady  pořízení stálých aktiv 

pořízení pracovního kapitálu.

Stálá aktiva 

dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek

Zdroje pro financování investičních 
projektů

z pohledu tvorby: 

vlastní a cizí

z pohledu místa vzniku: 

interní a externí zdroje

K vlastním zdrojům financování patří interní zdroje a emise akcií, všechny ostatní 

zdroje lze zahrnout do kategorie cizích.

3

Zdroje financování investičních 
projektů

Interní zdroje

1.

nerozdělený zisk (soukromý 
sektor);

2.

vlastní rozpočtové zdroje 
(veřejný sektor);

3.

odpisy;

4.

dlouhodobé finanční rezervy.

Externí zdroje

1.

Dlouhodobé úvěry finančních 
institucí

2.

Dlouhodobé úvěry dodavatelské

3.

Emise cenných papírů

4.

Finanční leasing

5.

Finanční podpora státu

6.

Ostatní

Schéma tvorby nerozděleného zisku

zisk běžného období

- daň z příjmů

zisk po zdanění
+ odpisy

-splátky úvěrů

- příděl do rezervního fondu

- příděly do ostatních fondů

- úhrada tantiém

- výplata dividend

+/- časová rozlišení nákladů

= nerozdělený zisk běžného roku

+ nerozdělený zisk z minulých let (počátkem roku)

Nerozdělený zisk koncem roku

4

Odpisy dlouhodobého majetku

nemají charakter výdajů

využiti na obnovu dlouhodobého 
majetku, krytí nárůstu 
pohledávek, splátkám úvěrů

zabezpečují postupný přenos

objevují se tak v tržbách

hodnoty majetku do nákladů

a tím do kalkulace ceny výrobků

stabilní zdroj financování  

nejsou ovlivněny ekonomickým
prostředím

Odpisy dlouhodobého majetku

- nákladová položka vyjadřující meziroční snížení hodnoty dlouhodobého majetku 

vlivem jeho opotřebení

Z hlediska účelu stanovení odpisů rozlišujeme odpisy:

Účetní 

Daňové

Témata, do kterých materiál patří