Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketing - Test - Otázky z minulých let

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zkouška ZM 21. 5. 2008

  1. Vyjmenovat 5 úrovní marketingu (marketing jako filozofie) a vybrat 1 z nich a podrobněji popsat.

Výrobní, výrobková, Prodejní, Marketingová, Moderní sociálně marketingová koncepce

Marketingová: teorie vyrábět to,o co je zájem. Pochopit přání zákazníka a přizpůsobit tomu nabídku, zpětná vazba se zákazníkem

  1. Co je to SWOT analýza, co je SLEPT analýza – popsat, význam

SWOT analýza vnitřního prostředí firmy, silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti

SLEPTE makro prostředí,analýza vnějšího prostředí, konkurence – intenzita, bariéry vstupu, odběratelé,dodavatelé, substituty atp.

  1. Co je segmentace trhu, požadavky které musí segment splňovat, uvést minimálně 3 hlediska spotřebitelského trhu.

Heterogení trh rozdělujeme na menší – homogenní. Proto se pracuje s odlišným mark. mixem pro každý segment.

Musí splňovat: měřitelnost,velikost,homogenost a rozdílnost, akceschopnost a dosažitelnost mark. prostředky

Hlediska: Geografické, Demografické, Sociálně –ekonomické, kupní chování, motivy koupě….

  1. Marketingový mix, marketingová komunikace – popsat, význam, nástroje a vzájemný vztah

Hodnocení na základě mnoha různých postupů a analýz. Je využíván podnikem, aby aby dosáhl marketingových cílů.

4P (5P), produkt ,cena,místo distribuce,market.komunikace, (lidé)

  1. Základní 3 typy loga + uvést příklady

Popisné tvary – Fruta – jablíčko ve znaku

sugestivní tvary – Ford – modrý ovál

abstraktní tvary -

  1. Vyjmenovat alespoň 5 nových trendů v marketingu a u dvou uvést, co znamenají

Ambush marketing – Parazitování na konkurenci, nebo nějaké velké akci – LIDL MS Hokej

Guirilla marketing – netradičníformy propagace s minimálnícenou a velkým efektem,umisťováníreklamy na tělo atp.

Virální marketing – Sociální sítě,sdílení mezi uživateli, reklama musí být vtipná, nebo zvláští aby ji distribuovaly přímo zákazníci pomocí blogů, sociálníchsíťí apod.

Outsourcing – například IT neprovádí firemníajťák, ale specializovaná firma, to stejné úklid,účetnictví, správa budovy atp.

Sociální a sportovní marketing

  1. Co je důležité pro udržení zákazníků, co byste dělali ve vlastním podniku pro udržení zákazníků?

Zjišťovat spokojenost, držet krok s konkurencí, nastavení ceny, doprovodné služby….

ZM 15.5.2007

  1. Co to je cílený marketing a jeho dvě formy

Typ diferencovaného marketingu. Podnik sivybírá jen několik segmentů,prokaždý segment zvlášť je vytvářena cílená nabídka. Firma se snaží najít dílčí mezery na různých trzích a sem zacílit svou nabídku. Dvě formy: Diferencovaný a koncentrovaný

  1. Faktory bránící vstupu nového výrobku na trh

Vysoké náklady na vstup, vlastnosti určitých zrojů, licence, zavedení značky atd.

  1. Obsah hmatatelné složky (přednáška Spokojenost)

Spolu s nehmatatelnou složkou slouží k uspokojení zákazníků. Je to část produktů,kteráje reálná a můžeme si ji ošahat (?)

Témata, do kterých materiál patří