Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

lhůty pro placení daně, která je 6 let- lhůta začne běžet dnemsplatnosti daně- končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku- může být přerušena, stanový zákon…pro podání daň. Přiznání(nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdanovacího období, nebo do 6 podává li poradce)pro úkony správce daně - (vrácení přeplatku)když připadne na víkend nebo svátek, tak lhůta končí až následující pracovní denje možné ji prodloužit, jestliže nevypršela, na základnězdůvodněné žádostinavrácení lhůty v předešlý stav – správce stanoví novou lhůtu (když už uběhla z důvodu např. dlouhodobého pobytu v nemocnici)Lhůty začínají běžet počátkem od následujícícho dne, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (od doražení…Fáze správy daní obecně 1. fáze –přípravné řízení (registrační řízení - identifikace všech skutečností nutných pro zahájení vyměřování daní) 2. fáze –nalézací řízení (vyměřování daně a stanovení výše daňové povinnosti - domeřování) 3. fáze –placení daní (finanční úhrada daňového dluhu dle daňové povinnosti dle splatnosti) 4. fáze– vymáhání daní (vynucování úhrady daňového dluhu) registrační řízenínalézací (stanovena výše daně)vyměřovacídoměřovacíplacení daní evidence danívybírání vymáhání Registrační řízeníz velké části časověpředchází stanovení daněRegistrační povinnostvzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani. povinnost má každý subjekt, který získal oprávnění k podnikatelské činnostiV přihlášce se uvádí údaje potřebné pro správu daní. (při změně – informovat do 15 dnů, nebo požádat o zručení registrace, jsouli k tomu důvodu) subjekt je povinni oznámit např.ukončení či zánik činnosti Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vadRegistraci stvrzuje správce daně vydáníosvědčení, ve kterém je uvedenodaňovéidentifikační číslo (DIČ) – začíná znaky CZ, u FO dále rodné číslo, u PO identifikačním číslemsprávce daně je oprávněn rozhodnutím uložit vedení další evidence nad rámec účetnictví Nalézací řízení – vyměřovací, doměřovací řízenífáze, ve které je stanovena výše daně (platební výměr)VyměřeníDaň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední.Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.Podle výsledků správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní. Je-li daňvyměřenásprávcem daněvyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtědo 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru.Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daněnemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem. Nelze se odvolat, jestliže se neodchyluje.Doměřenísubjekt je povinen podat dodatečné daň. Přiznání nebo vyúčtování, pokud zjistí, že se výše daně je jiná než měla být. Vyšší – ve stejné lhůte zaplatit rozdíl.lhůta podání je dokoncenásledujícího měsíce od zjištění skutečnostpodat DDP na sníženídaně je v některých případech zakázánaV dodatečném DDP nebo DV uvederozdíl oproti poslední známé dani aden jeho zjištění.Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtovánínení přípustné k dani, která je předmětemprobíhající daňové kontroly. Placení daní – evidence, vybírání daní, vymáhání daní Evidence Vede správce daně – informace i vzniku, stanovení, placení a případně zániku danových povinnostíOsobní daňový účet – odděleně pro každý druh danědanový subjekt může požádat o informace o svém účtu – každý subjekt ma svůj danový účetv ČR 2 daně z příjmů a 5 druhů daň. účtůjde o daň z příjmů FO placenou na základě daň. přiznánídaň z příjmů POzálohy na daň z příjmů ze závislé činnostisrážkovou daň FO a srážkovou POPořadí úhrady -v případě, že je na účtu daně je zaevidováno několik splatných částek, musí se řídit nějakým pravidlem -> závazné pořadí úhrady na daň: před příslušenstvím daně má přednost splatná daň a před exekuovanou platnou ta běžnáNedoplatek– částka, která není uhrazena, i když uplynula lhůta splatnostiPřeplatek– částka, která převyšuje splatnou daň Vybírání daní Daň se platí příslušnému správci daně včeské měně nebo cizí měně podle toho v jaké částce mu byla připsana na účet v české měně. převodem z účtuv hotovosti max. 500 000Kč za 1 denpoštovní poukázkou, daňovou složenkou (bez poplatku)přeplatkem na dani Daňový subjekt je povinen uvést, na kterou daň je platba určena, a správce daně ji na tuto daň přijme. Platbu vykonanou bez dostatečného označení daně přijme správce daně na účtunejasných plateb a vyzve daňový subjekt, aby mu ve stanovené lhůtě oznámil, na kterou daň byla platba určena. Institut zajištění daní -V případě, kdy finanční úřad má odůvodněnou obavu, že vybrání daně bude nemožné nebo výrazně ztíženo -Zajišťovací příkaz na úhradu daně -Při nesplnění povinnosti – možnost uložení zástavního práva Splatnost Splátky (známe danovou povinnosti) a zálohy (neznáme DP, podle předchozího období) Za den platby se považuje a) u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně, nebo b) u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala. Vymáhání daní v případě neplnění danové povinnostihůta pro placenídaně činí šes

Témata, do kterých materiál patří