Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

prostředky

4. Zásada procesní rovnosti – osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti

5. Zásada součinnosti – účastníci vzájemně spolupracují

6. Zásada poučovací – správce daně poskytne účastníkům poučení o právech a povinnostech

7. Zásada rychlosti řízení – správce daně postupuje bez zbytečných průtahů

8. Zásada hospodárnosti řízení – správce postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady

9. Zásada volného hodnocení důkazů- správce daně hodnotí důkazy podle svého uvážení

10. Zásada legitimního očekávání – správce daně dbá na to, aby u shodných nebo podobných případů

nevznikaly nedůvodné rozdíly

11. Zásada materiální pravdy – správce daně vychází se skutečného obsahu právního jednání

12. Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti

13. Zásada oficiality (postupuje z úřední povinnosti)

14. Zásada shromažďování osobních údajů a jiných údajů- SD může shromažďovat údaje potřebné pro správu daní

 1. Postupy a úkony – podání, rozhodnutí, lhůty

Podání

 • má-li daň subjekt sdělit nějaké skutečnosti správci daně, o něco ho požádat apod. jedná se o podání

 • úkon osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daně

 • z podání musí být jasné, kdo ho činí, čeho se týká a co navrhuje

 • lze ho učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

 • činí se u příslušného správce daně

 • podání může vzít zpět nebo změnit ten, kdo ho podal do doby, než je vydáno rozhodnutí

 • může mít vady uvedené v zákoně

Rozhodnutí

 • Výsledek činnosti správce daně, kterým se ukládají povinnosti a přiznávají práva subjektům

 • když se proti rozhodnutí nelze odvolat anebo podané odvolání nemá odkladná účinek, je rozhodnutí vykonatelné doručením (nebo uplynutím lhůty pro vykonání)

 • základním pravidlem je, že nemá odkladný účinek, ale jsou výjimky = vykonatelné doručením

 • rozhodnutí musí být odůvodněno

 • je vydané okamžikem kdy byl učiněn úkon k jeho doručení x příjemce

 • obsahuje:

  • označení správce daně, který ho vydal, jednací číslo, označení příjemce, výrok s uvedením právního předpisu, podle kterého bylo rozhodnuto, lhůtu k plnění, odůvodnění, poučení, podpis

Lhůty

 • úsek stanovený zákonem k tomu, aby subjekt něco učinil

 • používají se zákonné lhůty, v ostatních případech se určí individuální lhůty

 1. pro stanovení daně

 • daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která je 3 roky

 • lhůta začne běžet dnem, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání

 • - může se prodloužit o jeden rok dle zákona, může být přerušena

 • Končí uplynutím nejpozději deseti let od jejího počátku

 1. Lhůta pro placení daně

 • - nedoplatek nelze vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která je 6 let

 • - lhůta začne běžet dnem splatnosti daně

 • - končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku

 • - může být přerušena, stanový zákon…

Témata, do kterých materiál patří