Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. pro podání daň. Přiznání (nejpozději do 3 měsíců od uplynutí zdanovacího období, nebo do 6 podává li poradce)

 2. pro úkony správce daně - (vrácení přeplatku)

 • když připadne na víkend nebo svátek, tak lhůta končí až následující pracovní den

 • je možné ji prodloužit, jestliže nevypršela, na základně zdůvodněné žádosti

 • navrácení lhůty v předešlý stav – správce stanoví novou lhůtu (když už uběhla z důvodu např. dlouhodobého pobytu v nemocnici)

 • Lhůty začínají běžet počátkem od následujícícho dne, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (od doražení…

 1. Fáze správy daní obecně

1. fáze – přípravné řízení (registrační řízení - identifikace všech skutečností nutných pro zahájení vyměřování daní)

2. fáze – nalézací řízení (vyměřování daně a stanovení výše daňové povinnosti - domeřování)

3. fáze – placení daní (finanční úhrada daňového dluhu dle daňové povinnosti dle splatnosti)

4. fáze – vymáhání daní (vynucování úhrady daňového dluhu)

registrační řízenínalézací (stanovena výše daně)vyměřovacídoměřovacíplacení daní evidence danívybírání vymáhání

 1. Registrační řízení

 • z velké části časově předchází stanovení daně

 • Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu, kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

  • povinnost má každý subjekt, který získal oprávnění k podnikatelské činnosti

 • V přihlášce se uvádí údaje potřebné pro správu daní. (při změně – informovat do 15 dnů, nebo požádat o zručení registrace, jsouli k tomu důvodu) subjekt je povinni oznámit např. ukončení či zánik činnosti Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad

 • Registraci stvrzuje správce daně vydání osvědčení, ve kterém je uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ) – začíná znaky CZ, u FO dále rodné číslo, u PO identifikačním číslem

 • správce daně je oprávněn rozhodnutím uložit vedení další evidence nad rámec účetnictví

 1. Nalézací řízení – vyměřovací, doměřovací řízení

 • fáze, ve které je stanovena výše daně (platební výměr)

 • Vyměření

 • Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední.

 • Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.

 • Podle výsledků správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní.

 • Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru.

 • Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem. Nelze se odvolat, jestliže se neodchyluje.

Témata, do kterých materiál patří