Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282.32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Daňový řád a správa daní

 1. Organizace finanční správy, osoby zúčastněné na správě daní, věcná působnost správce daně, místní příslušnost

Organizace finanční správy

 • ministerstvo financí

 • Generální finanční ředitelství – se sídlem v Praze

 • Odvolací finanční ředitelství – se sídlem v Brně

 • Finanční úřady – v jednotlivých krajích a jeden specializovaný FÚ se sídlem v Praze

 • Územní pracoviště jednotlivých FÚ

Pouze Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou (vede učetnictví). Je financováno z Ministerstva financí, kterému je podřízeno. Ostatní FÚ mají postavení organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.

Osoby zúčastněné na správě daní

 1. úřední osoby = zaměstnanci správce daně

 2. další osoby

 1. daňové subjekty + zástupci a zmocněnci (plátci, poplatníci)

 2. třetí osoby (znalec není účastníkem)

Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti a SPOLUPRACUJÍ.

Věcná působnost správce daně

 • tzn. který druh správce daně spravuje ty které daně.

 • územní finanční orgány – poplatky, daně

 • celní orgány – cla, poplatky, spotřební a daně z energií

 • místní orgány – místní poplatky a poplatky

 • ostatní správní orgány – poplatky a sankce

Místní příslušnost = který orgán určitého druhu věc projedná, v jakém místě

 • U fyzické osoby místo pobytu = adresa místa trvalého pobytu občana ČR, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území ČR, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

 • U právnické osoby jejím sídlem = adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku. Pokud se právnická osoba do těchto rejstříků nezapisuje, pak se sídlem rozumí adresa, kde právnická osoba skutečně sídlí.

 • výjimky:

 • U daně z nemovitostí je místně příslušným ten finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

 • U daně dědické je místně příslušný ten finanční úřad, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt (neměl-li trvalý pobyt, finanční úřad, v jehož obvodu se nachází zůstavitelův majetek).

 • U daně darovací ten finanční úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt nabyvatel, pokud je však nabýván nemovitý majetek, je to ten finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází,.Při darování do ciziny je to pak finanční úřad, v jehož obvodu má dárce trvalý pobyt nebo sídlo.

 1. Pravidla správy daní – zásady správy daní

1. Zásada zákonnosti – správce daně postupuje podle zákona

2. Zásada zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení – správce daně využívá svou pravomoc jen

k účelům, ke kterým mu byla svěřena

3. Zásada přiměřenosti (proporcionality) – používá při vyžadování plnění povinností nejméně zatěžující

Témata, do kterých materiál patří