Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Daňový řád a správa daní Organizace finanční správy, osoby zúčastněné na správě daní, věcná působnost správce daně, místní příslušnost Organizace finanční správy ministerstvo financíGenerální finanční ředitelství – se sídlem v PrazeOdvolací finanční ředitelství – se sídlem v BrněFinanční úřady – v jednotlivých krajích a jedenspecializovaný FÚ se sídlem v PrazeÚzemní pracoviště jednotlivých FÚ Pouze Generální finanční ředitelství jeúčetní jednotkou (vede učetnictví). Je financováno z Ministerstva financí, kterému je podřízeno. Ostatní FÚ mají postavení organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství. Osoby zúčastněné na správě daní úřední osoby = zaměstnanci správce danědalší osobydaňové subjekty + zástupci a zmocněnci (plátci, poplatníci)třetí osoby (znalec není účastníkem) Osoby zúčastněné na správě daní majírovná procesní práva a povinnosti a SPOLUPRACUJÍ. Věcná působnost správce daně tzn. který druh správce daně spravuje ty které daně.územní finanční orgány – poplatky, daněcelní orgány – cla, poplatky, spotřební a daně z energiímístní orgány – místní poplatky a poplatky ostatní správní orgány – poplatky a sankce Místní příslušnost =který orgán určitého druhu věc projedná, v jakém místě Ufyzické osoby místo pobytu = adresa místa trvalého pobytu občana ČR, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území ČR, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.Uprávnické osoby jejím sídlem = adresa, pod kterou je právnická osobazapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku. Pokud se právnická osoba do těchto rejstříků nezapisuje, pak se sídlem rozumíadresa, kde právnická osoba skutečně sídlí.výjimky:Udaně z nemovitostí je místně příslušným ten finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází.Udaně dědické je místně příslušný ten finanční úřad, v jehož obvodu mělzůstavitel naposledytrvalý pobyt (neměl-li trvalý pobyt, finanční úřad, v jehož obvodu se nachází zůstavitelův majetek).Udaně darovací ten finanční úřad, v jehož obvodu mátrvalý pobyt nabyvatel,pokud je však nabýván nemovitý majetek, je to ten finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází,.Při darování do ciziny je to pak finanční úřad, v jehož obvodu má dárce trvalý pobyt nebo sídlo. Pravidla správy daní – zásady správy daní 1. Zásadazákonnosti – správce daně postupujepodle zákona 2. Zásadazákazuzneužití pravomoci a správního uvážení – správce daně využívá svoupravomoc jen k účelům, ke kterým mu byla svěřena 3. Zásadapřiměřenosti (proporcionality) – používá při vyžadování plnění povinnostínejméně zatěžující prostředky 4. Zásada procesnírovnosti – osoby zúčastněné na správě daní majírovná procesní práva a povinnosti 5. Zásadasoučinnosti – účastníci vzájemněspolupracují 6. Zásadapoučovací – správce daně poskytne účastníkůmpoučení o právech a povinnostech 7. Zásadarychlosti řízení – správce daně postupujebez zbytečných průtahů 8. Zásadahospodárnosti řízení – správce postupuje tak, aby nikomu nevznikalyzbytečné náklady 9. Zásadavolného hodnocení důkazů- správce daněhodnotí důkazy podle svého uvážení 10. Zásadalegitimníhoočekávání – správce daně dbá na to,aby u shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly 11. Zásadamateriální pravdy – správce daně vychází seskutečného obsahu právního jednání 12. Zásadaneveřejnosti a mlčenlivosti 13. Zásadaoficiality (postupuje z úřední povinnosti) 14. Zásadashromažďování osobních údajů a jiných údajů- SD může shromažďovat údaje potřebné pro správu daní Postupy a úkony – podání, rozhodnutí, lhůty Podání má-li daň subjekt sdělit nějaké skutečnosti správci daně, o něco ho požádat apod. jedná se o podáníúkon osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daněz podání musí být jasné,kdo ho činí, čeho se týká a co navrhujelze ho učinitpísemně,ústně do protokolu nebo datovou zprávoučiní se u příslušného správce daněpodání můževzít zpět nebo změnit ten, kdo ho podal do doby, než je vydáno rozhodnutímůže mít vady uvedené v zákoně Rozhodnutí Výsledek činnosti správce daně, kterým seukládají povinnosti a přiznávají práva subjektůmkdyž se protirozhodnutí nelze odvolat anebo podané odvolání nemá odkladná účinek, je rozhodnutí vykonatelné doručením (nebo uplynutím lhůty pro vykonání)základním pravidlem je, že nemá odkladný účinek, ale jsou výjimky = vykonatelné doručenímrozhodnutí musí býtodůvodněnoje vydané okamžikem kdy byl učiněn úkon k jeho doručení x příjemceobsahuje: označení správce daně, který ho vydal, jednací číslo, označenípříjemce,výroks uvedením právního předpisu, podle kterého bylo rozhodnuto,lhůtu k plnění,odůvodnění,poučení, podpis Lhůty úsek stanovený zákonem k tomu, aby subjekt něco učinilpoužívají sezákonné lhůty, v ostatních případech se určí individuální lhůty pro stanovení danědaň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která je 3 rokylhůta začne běžet dnem, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání- může se prodloužit o jeden rok dle zákona, může být přerušenaKončí uplynutím nejpozději deseti let od jejího počátkuLhůta pro placení daně-nedoplatek nelze vymáhat po uplynutí

Témata, do kterých materiál patří