Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Vysvětlete pojem účetní a daňové rezervy. Jaké daňové rezervy znáte. Podmínky pro možnost jejich uplatnění.

Rezervy si podnik vytváří pro budoucí výdaje, pokud má důvod předpokládat, že nastanou. Jsou na konkrétní účel, ale nevíme k jakému datu, nevíme, kdy nastanou. Je stanovena minimální a maximální doba pro jejich tvorbu. Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů a jejich zrušení nebo rozpuštění se účtuje ve prospěch nákladů. Nesmí mít aktivní zůstatek.

Účetní rezervy dle zákona o účetnictví:

 • neovlivňují základ daně

 • Cílem tvorby účetních rezerv je vyčíslit hospodářský výsledek v souladu se zásadou opatrnosti

 • Tvoří se na individuálně určené případy budoucích ztrát nebo rizik.

 • Jejich tvorba a výše je upravena vnitřními směrnicemi účetní jednotky.

Jsou to:

 • rezerva na rizika a ztráty, (hrozící penále a pokuty…)

 • rezerva na daň z příjmů,

 • rezerva na důchody a podobné závazky,

 • rezerva na restrukturalizaci,

 • technické rezervy (definované v pojišťovnictví),

Zákonné rezervy neboli danové- Daňové rezervy jsou daňově uznatelným výdajem, který (ovlivnuje) snižuje základ daně, (při snížení či zrušení rezervy naopak dochází ke zvýšení základu daně) -zákon o rezevách pro zjištění základu daně.

 • bankovní rezervy (§ 5 ZoR) - na úvěry poskytnuté bankami,

 • rezervy v pojišťovnictví (§ 6 ZoR) - na životní a neživotní pojištění (až na výjimky),

 • rezervy na opravy hmotného majetku (§ 7 ZoR) - nejčastější rezervy u podnikatelských subjektů, na majetek, který se odepisuje 6 a více let

 • rezervy na pěstební činnost (§ 9 ZoR) - musí-li firma provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů,

 • ostatní specifické rezervy (§ 10 ZoR) - na odbahnění rybníka, na vypořádání důlních škod.

Zákonné rezervy přitom ale není podnikatel povinen dělat. Zákonnou rezervu nelze tvořit – jde li o majetek určeny k likvidaci, něco se jedná o pravidelně se opakující opravy každy rok. Jde o majetek poplatníka na který byl vyhlášen konkurz.

Podmínkou daňové uznatelnosti rezerv (tj. existence zákonných rezerv) je také uložení peněžních prostředků v celkové výši na vázaný bankovní účet. Pro každý účel rezervy musí být samostatný účet. Musí být použity na účel, ke kterému byly zřízeny.

 1. Vysvětlete pojem účetní a daňové opravné položky. Jaké daňové opravné položky znáte. Podmínky pro možnost jejich uplatnění.

OPRAVNÉ POLOŽKY = Dočasné snížení hodnoty majetku na rozdíl od oprávek, kde je snížení trvalé. Zachycení změny v ocenění majetku. Důležitým okamžikem v procesu tvorby opravné položky, je inventarizace. Jestliže se v rámci inventarizace zjistí stav, že hodnota majetku je ve skutečnosti nižší než hodnota majetku zaúčtovaná, pak nastává vhodná chvíle zamyslet se nad tvorbou opravné položky. Jestliže je to přechodné použije se opravná položka.

Témata, do kterých materiál patří