Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nájemné u operativního leasingu je obecně vždy daňověuznatelným nákladem, pokud se nerozhodne ho na konci období odkoupit (výdajem). Jestliže se rozhodne odkoupit - uznává se nájemné do výdajů (nákladů)pouze za podmínky, že kupní cena musí být vyšší než vypočtená zůstatková cena. Pokud to není splněno není to danově uznatelným nákladem. Výhody:Náklady a servis věci leží plně nalesingové společnosti. Neplatí se akontace a náklady jsou plně uznatelné, silniční danNevýhody: Předmět zůstává v majetku pronajímatele. Finanční leasing Aby byly pro podnikatele daňově uznatelné platby finančního leasingu, musí smluvní vztah trvat nejméně tak dlouho, jaká je doba daňovýchodpisů předmětu pronájmu. Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy 1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo 2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu Výhody: Časové rozložení splátek, což příznivě ovlivňuje peněžní toky,předmět leasingu je ihned k dispozici.Nevýhody: Splátka je navýšena, nájemce se stává vlastníkem věci až po ukončení leasingové smlouvy – čili v době, kdy je věc již značně opotřebená, v případě ztráty věci nelze přerušit leasingovou smlouvu Silniční daň Plátcem silniční daně je ten, kdo je v technickém průkazu zapsán jako provozovatel vozidla. finančního leasingu - nájemník (podnikatel); operativní leasing - pronajímatel (leasingová společnost) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění, udržení příjmů uznané jako daň, výdaj (náklad). Vztah k účetnictví. Výdaje (náklady, které nelze uznat za výdaje a dosažení, zajištění a udržení příjmů. Vztah k účetnictví. Daňově uznatelné výdaje jsou výdaje podnikatele, které snižují základ daně, a tedy výslednou daňovou povinnost. Podnikatel je motivován jejich výši v rámci zákonů zvyšovat, aby platil co nejnižší daň z příjmů. Aby mohl být výdaj odečten z daní, musí splnit 4 základní podmínky: Prokazatelnost výdajeSouvislost výdaje s dosažením, zajištěním a udržením příjmůSprávná evidence výdajeUznatelné, dle zákona Výdaji jsou (odčitatelnými): mzdy apojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance,provozní náklady,nákupy materiálu a zboží,výdaje napracovní cesty,škody vzniklé v důsledku živelných pohrom,škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR),odpisy majetku,rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách,(zákonné, danové)nájemné a další. Mezi výdaje daňově neuznatelné patří: výdaje napořízení hmotného majetku,technické zhodnocení,výdaje nareprezentaci,osobní spotřebapodnikatele,manka aškody převyšující náhrady, daň dědická, darovací, z příjmů,penále aúroky nesmluvní, odvod DPH,platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ a další. Co se rozumí hmotným a nehmotným majetkem, který majetek je vyloučený z odepisování. Co se rozumí technickým zhodnocením. Kdo odepisuje hmotný a nehmotný majetek, v jaké výši. Kolik mám odpisových skupin, uveďte počet let. Vysvětlete rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. hmotný majetek Jedná se o majetek, který má hmotnou podstatu a majetek, kterýnení určen projednorázovou spotřebu. Jeho doba použitelnosti je však určena minimálně na dobu1 roku. Ocenění větší než40 000,-., budovy domy, zvířata dospěla. Nabytvlastní činností nebouplatně.Drobný hmotný majetek do 40 000 nehmotný majetek Je majetek nehmotné povahy a ocenění vyššínež 60 000 Kč, doba použitelnosti je více než jeden rok a byl nabyt uplatně nebo vlastní činností. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje, software…Drobný nehmotný majetek do 60 000 Který majetek je vyloučen z odpisování: Hmotný majetek, který je a) bezúplatně převedený majetek podle smlouvy ofinančním leasingu, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč, d) umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, galerie e) movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek, f) hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů, g) inventarizační přebytky hmotného majetku j) hmotný majetek nabytý darováním,plněním ze svěřenského fondu Majetek je rozdělen do6 odpisových skupin + Příloha č. 1, vědět alespoň 3 příklady 3 roky (PC, kamera, skot, ovce)5 let (osobní auta)10 let (výrobní stroje)20 let (stavby ze dřeva)30 let (tovární haly)50 let (budovy, stavby; školy, hotely) Technické zhodnocení Výdaje u HM na dokončené: nástavby, přístavby, stavební úpravyrekonstrukce (změna účelu nebo technických parametrů majetku)modernizace. Výdaje u NHM na dokončené- vylepšení NHManebo změna účelu, pro který byl NHM původně vytvořen. Musí převýšit částku 40 000 kč u jednotlivého majetku za zdanovací období i hmotný i nehmotný. Kdo odpisuje? – hmotný majetek odepisujeODPISOVATEL. Je oprávněn ho odepisovat pouze jeden poplatník. Odpisovatelem je a) poplatník, který má k hmotnému majetkuvlastnické právo, b) příslušná organizační složka

Témata, do kterých materiál patří