Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Daň z příjmů právnických osob Kdo je poplatníkem daně z příjmů PO. Obecně vymezte pojem poplatník a plátce. Vysvětlete pojem daňový rezident a nerezident. Jaký je rozsah jejich zdanění. Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně. Poplatníky této daně z příjm PO jsou subjekty, které nejsou fyzickými osobami. Dle §17 zákonu o dani z příjmu FO a PO POOrganizační složky státuSvěřenecký fond podle NOZPodílový fond podle jiného zákona (investičního zákona)Jednotka, která je podle právního řádu, podle kterého je zřízena, poplatníkemA další stanovené zákonem o dani z příjmu FO a PO Daňový rezident je každá PO, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení. máneomezenou daňovou povinnost (dani z příjmů podléhají jak příjmy z území ČR, tak ze zahraničíi soba, která má sice sídlo v zahraničí, ale místo vedení je v ČR Daňový nerezidentje PO, která nemá sídlo na území ČR, nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy má omezenou daň. povinnost a podléhá dani z příjmů pouzepříjmy ze zdrojů na území ČR §17a Veřejně prospěšní poplatníci dlezákona není hlavní činností podnikánízdaňují zejména příjmy z vedlejších výdělečných aktivit, spolek , odborová organizace, veřejná VŠ, ústav, nadační fond, státní fond, obec a kraj, organizační složka státu, Které příjmy jsou předmětem daně z příjmů PO, které nejsou. Které příjmy jsou od daně z příjmů PO osvobozeny. Příjmy, které jsou předmětem daně: Předmětem daně jsoupříjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem není li stanoveno jinak. U v.o.s. jsou předmětem daněpouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou. Příjmy, které nejsou předmětem daně: příjmy získané nabytím akciípříjmy z vlastní činnosti týkající se ukládání radioaktivních odpadů(existuje výjimka)příjmy,které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva,příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací apod.příjmy Zdravotní pojištovny – pojistné na VZP, pokuty, penále, přirážky Příjmy, které jsou osvobozeny: členské příspěvky přijstéprofesními komorami s nepovinným členstvím, odborovou organizacípříjem z církevních sbírekpříjem z nájemného družstevního bytu nebo nebytového prostoru a z dalšího plnění s tím souvisejícíhopříjmy plynoucí z odpisu dluhůpři oddlužení nebo reorganizacipodíly na zisku tichého společníka za stanovených podmínekpříjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a kteréplynou fondu nebo institutu penzijní společnostipříjem ČNBpříjem Zajišťovacího fondu, státního fondu,příjem z podpory Vinařského fondupříjem ze Státního ústavu pro kontrolu léčivpříjem z ocenění v oblasti kultury Bezúplatné osvobozené příjmy: příjem z nabytí dědictvíplynoucí doveřejné sbírky,charitativní účel Vymezte pojem základ daně. Vazba na formulář daně z příjmů PO. Základ daně Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady)prokazatelně doložitelné na udržení, zajištění a dosažení zdanitelných příjmů. Pro zjištění základu daně se vychází a) zvýsledku hospodaření (zisk nebo ztráta – rozdíl výnosů a náladů), u poplatníků, kteří vedou účetnictví. b)z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebovedou jednoduché účetnictví. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se pak zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmysnižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy Základ daně a výpočty s tím související se zapisují do přílohy formuláře daně z příjmu PO. Za jakých podmínek, na jaké účely a komu lze poskytnout dar. Vysvětlete možnost odečtené daňové vykázané ztráty. Vysvětlete pojem odečet nákladů na výzkum a vývoj. Dále vysvětlete institut sleva na dani. Dar-podmínky: Bezúplatné plněníhodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,obcím, krajům, školství, organizačním složkám státu, kultura, ekologie, humanitární, charitativní, ochrana zvířatV úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého. (danvé ztráty) Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci Odečtená vykázaná daňová ztráta Daňová ztráta je situace, kdy jsou daňové výdaje (náklady) vyšší než daňové příjmy (výnosy). Odečítá se od základu daně a to bud v danem zdaňovacím období, nebo v následujících pěti zdaňovacích obdobích následujících. Danové ztráty se neúčtují Odečet nákladů na výzkum a vývoj Jedna se o položku odčitatelnou od základu daně.Firma si tak sníží výsledný základ daně z příjmů o součet 100% nákladů na výzkum a vývoj. Díky tomuto odpočtu firma zaplatí na daníchméně, než kdyby odpočet na výzkum a vývoj neuplatňovala. Sleva na dani –odečte se od vypočtené danové povinnosti částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,částka 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,Pro výpočet slev je důležitý průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se

Témata, do kterých materiál patří