Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bezúplatné osvobozené příjmy:

 • příjem z nabytí dědictví

 • plynoucí do veřejné sbírky, charitativní účel

 1. Vymezte pojem základ daně. Vazba na formulář daně z příjmů PO.

Základ daně

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady) prokazatelně doložitelné na udržení, zajištění a dosažení zdanitelných příjmů.

Pro zjištění základu daně se vychází

a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta – rozdíl výnosů a náladů), u poplatníků, kteří vedou účetnictví.

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou jednoduché účetnictví.

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se pak

 • zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy

 • snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy

Základ daně a výpočty s tím související se zapisují do přílohy formuláře daně z příjmu PO.

 1. Za jakých podmínek, na jaké účely a komu lze poskytnout dar. Vysvětlete možnost odečtené daňové vykázané ztráty. Vysvětlete pojem odečet nákladů na výzkum a vývoj. Dále vysvětlete institut sleva na dani.

Dar-podmínky:

 • Bezúplatné plnění

 • hodnota jednotlivého daru činí minimálně 2.000 Kč,

 • obcím, krajům, školství, organizačním složkám státu, kultura, ekologie, humanitární, charitativní, ochrana zvířat

 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého. (danvé ztráty) Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci

Odečtená vykázaná daňová ztráta

Daňová ztráta je situace, kdy jsou daňové výdaje (náklady) vyšší než daňové příjmy (výnosy). Odečítá se od základu daně a to bud v danem zdaňovacím období, nebo v následujících pěti zdaňovacích obdobích následujících. Danové ztráty se neúčtují

Odečet nákladů na výzkum a vývoj

Jedna se o položku odčitatelnou od základu daně. Firma si tak sníží výsledný základ daně z příjmů o součet 100% nákladů na výzkum a vývoj. Díky tomuto odpočtu firma zaplatí na daních méně, než kdyby odpočet na výzkum a vývoj neuplatňovala.

Sleva na dani – odečte se od vypočtené danové povinnosti

 • částka 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,

 • částka 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,

 • Pro výpočet slev je důležitý průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením.

 • Částka se zaokrouhluje na celé Kč dolů.

Témata, do kterých materiál patří