Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zdravotním postižením.Částka se zaokrouhluje na celé Kč dolů. Vysvětlete pojem účetní a daňové rezervy. Jaké daňové rezervy znáte. Podmínky pro možnost jejich uplatnění. Rezervy si podnik vytvářípro budoucí výdaje, pokud má důvod předpokládat, že nastanou.Jsou nakonkrétní účel, ale nevíme k jakému datu, nevíme, kdy nastanou.Je stanovena minimální a maximální doba pro jejich tvorbu. Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů a jejich zrušení nebo rozpuštění se účtuje ve prospěch nákladů. Nesmí mít aktivní zůstatek. Účetní rezervy dle zákona o účetnictví: neovlivňují základ daněCílem tvorby účetních rezerv je vyčíslithospodářský výsledek v souladu se zásadou opatrnostiTvoří se na individuálně určené případy budoucích ztrát nebo rizik.Jejich tvorba a výše je upravenavnitřními směrnicemiúčetní jednotky. Jsou to: rezerva na rizika a ztráty, (hrozící penále a pokuty…)rezerva na daň z příjmů,rezerva nadůchody a podobné závazky,rezerva na restrukturalizaci,technické rezervy (definované v pojišťovnictví), Zákonné rezervy nebolidanové- Daňové rezervy jsou daňově uznatelným výdajem, který (ovlivnuje) snižuje základ daně, (při snížení či zrušení rezervy naopak dochází ke zvýšení základu daně) -zákon o rezevách pro zjištění základu daně. bankovní rezervy (§ 5 ZoR) - na úvěry poskytnuté bankami,rezervy v pojišťovnictví (§ 6 ZoR) - na životní a neživotní pojištění (až na výjimky),rezervy na opravy hmotného majetku (§ 7 ZoR) - nejčastější rezervy u podnikatelských subjektů, na majetek, který se odepisuje 6 a více letrezervy na pěstební činnost (§ 9 ZoR) - musí-li firma provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů,ostatníspecifické rezervy (§ 10 ZoR) - na odbahnění rybníka, na vypořádání důlních škod. Zákonné rezervy přitom ale není podnikatel povinen dělat. Zákonnou rezervunelze tvořit – jde li o majetek určeny k likvidaci, něco se jedná o pravidelně se opakující opravy každy rok. Jde o majetek poplatníka na který byl vyhlášen konkurz. Podmínkou daňové uznatelnosti rezerv (tj. existence zákonných rezerv) je také uložení peněžních prostředků v celkové výši na vázaný bankovní účet. Pro každý účel rezervy musí být samostatný účet. Musí být použity na účel, ke kterému byly zřízeny. Vysvětlete pojem účetní a daňové opravné položky. Jaké daňové opravné položky znáte. Podmínky pro možnost jejich uplatnění. OPRAVNÉ POLOŽKY =Dočasné snížení hodnoty majetku na rozdíl od oprávek, kde je snížení trvalé.Zachycení změny v ocenění majetku. Důležitým okamžikem v procesu tvorby opravné položky, jeinventarizace. Jestliže se v rámci inventarizace zjistí stav, že hodnota majetku je ve skutečnosti nižší než hodnota majetku zaúčtovaná, pak nastává vhodná chvíle zamyslet se nad tvorbou opravné položky. Jestliže je to přechodné použije se opravná položka. Účetní opravné položky nejsou daňovým nákladem, lze je tvořit prakticky ke všem druhům s pár výjimkami. Tvorba ani účtování opravných položek k pohledávkámnemá vliv na daňový základ. Nejsou danové účinné. Dávají opravdový obraz majetku vč. ztrát a rizik. Podle interní směrnice. Např. dočasné znehodnocení majetku, které lze napravit. Po opravě se cena opět zvýší a opravná položka se zruší. Obraz věrného zobrazení v účetnictví povinné. Daňové opravné položky ty lze tvořit, ovlivnují základ daně, snižují ho. Nepovinné, jsou v rukou poplatníka. Tvoří se zejména proto, že je to danově uznatelný náklad a tedy snižuje základ daně a výslednou danovou povinnost. Zákon o rezervách v § 8 - umožňuje vytvářet opravné položky k těmto typům pohledávek: Opravné položky kpohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení §8 Mohou to vytvořit poplatníci daně z příjmu, kteří vedou účetnictví až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u souduOpravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clok nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 Charakterizujte neuhrazené pohledávky a možnost jejich odpisu a neuhrazené závazky v základu daně. Neuhrazené pohledávky Odpis pohledávky je možný, pokud je pohledávka prokazatelněnedobytná. Jedná se o trvalé snížení hodnoty pohledávky. Pokud provedete odpis do výše 100 % hodnoty pohledávky, dochází k vyřazení pohledávky z majetku. Účetní jednotka sama vyhodnotí výhodnost a šance pro vymáhání pohledávky a rozhodne o odpisu. V případě, že bude zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky přesáhnou výtěžek z pohledávky, účetně pohledávku odepíše. Podle zákona lze odepsat jednorázově a zahrnout do nákladů hodnotu pohledávky u dlužníka: u kteréhosoud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka,který je v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků řízení,kterýzemřel a pohledávka nemohla být uspokojena anivymáháním na dědicích dlužníka,který bylprávnickou osobou a zanikl bez právního nástupcenajehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže je uplatňovánaveřejná dražba,jehožmajetek, ke kterému se daná pohledávka váže, jepostižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce. Neuhrazené závazky v základu daně Základ daně se bude: zvyšovat o celkovou hodnotupolhůtních závazků evidovaných v účetnictvísnižovat v souvislosti snásledným splněním (například úhradou) nebozapočtením polhůtních závazků, které v minulých obdobích zvýšily základ a to opět o celkovou hodnotu nebo splněnou či započtenou část polhůtního závazku.Přístup ke zdanění finančního a operativního leasingu. Vysvětlete. Výhodnost, nevýhodnost. Operativní leasing

Témata, do kterých materiál patří