Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

státu c) státní příspěvková organizace, státní podnik nebo jiná státní organizace příslušná hospodařit nebo s d) fpodílový fond, jehož součástí je hmotný majetek, e) svěřenský fond, jehož součástí je hmotný majetek, Nehmotný majetek může kromě odpisovatele odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. Kolik? odepisuje se do výše vstupní ceny (-> nemůže se jít do záporu) nebo zvýšeé vstupní cenný jestliže byla technicky zhodnocena. Účetní a daňové odpisy Účetní odpisy jsou vypočítávány zpravidlaměsíčně.Vyjadřují opotřebení majetku v průběhu času. NEJSOU STANOVENY JEDNOTNĚ, ALE PODLE SKUTEČNÉHO OPOTŘEBENÍ. Daňové odpisy se vykazujíročně na konci zdaňovacího období. Daňový odpis je určitá část pořizovací ceny hmotného a nehmotného majetku, kterou si můžeme uplatnit jakodaňově uznatelný náklad (nebo výdaj).JSOU JEDNOTNÉ PRO STEJNÝ DRUH MAJETKU. Stanoveno zákonem o dani z příjmu. Pro tvorbu základu daně jsou podstatné daňové odpisy. Co se rozumí vstupní cenou hmotného a nehmotného majetku, oprávkami, zůstatkovou cenou. Vysvětlete rozdíly mezi zrychleným a rovnoměrným odepisováním a dalšímu způsoby odepisování. Výhody a nevýhody. Vstupní cena hmotného majetku a)pořizovací cena, je-li pořízen úplatně,b)vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii,,c)při nabytí majetku zděděním nebo darovánímcena stanovená pro účely daně dědické,d)hodnota technického zhodnocení dle zákona Oprávky jsou souhrnem odpisů (provedených) za jednotlivé roky používání a odpisování dlouhodobého majetku. Rozdílem ceny, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami, získáváme zůstatkovou cenu, která bývá také často nazývánaúčetní hodnota dlouhodobého majetku. Zatímco zůstatková cena dlouhdobého majetku se vlivem odpisování neustále snižuje (až k nule), výše oprávek se naopak zvyšuje. Rovnoměrné odpisy se dostávají během let do nákladů rovnoměrně, každa odpisová skupina má stanovenou sazbupro první rok je cca poloviční než další roky, v další letech je to pořád stejná částka Zrychlené v prvních letech jsou odpisy vyšší, jelikož se více majetek používá po jeho pořízenípostupně se to snižuje, každá skupina má stanovený koeficientVýhodou zrychleného odepisování je vykázání nižšího zisku a tím i nižšího základu pro zdanění.

Témata, do kterých materiál patří