Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. PO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní opravné položky nejsou daňovým nákladem, lze je tvořit prakticky ke všem druhům s pár výjimkami. Tvorba ani účtování opravných položek k pohledávkám nemá vliv na daňový základ. Nejsou danové účinné. Dávají opravdový obraz majetku vč. ztrát a rizik. Podle interní směrnice. Např. dočasné znehodnocení majetku, které lze napravit. Po opravě se cena opět zvýší a opravná položka se zruší. Obraz věrného zobrazení v účetnictví povinné.

Daňové opravné položky ty lze tvořit, ovlivnují základ daně, snižují ho. Nepovinné, jsou v rukou poplatníka. Tvoří se zejména proto, že je to danově uznatelný náklad a tedy snižuje základ daně a výslednou danovou povinnost.

Zákon o rezervách v § 8 - umožňuje vytvářet opravné položky k těmto typům pohledávek:

 1. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení §8

  • Mohou to vytvořit poplatníci daně z příjmu, kteří vedou účetnictví

  • až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu

 2. Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo

 3. k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

 1. Charakterizujte neuhrazené pohledávky a možnost jejich odpisu a neuhrazené závazky v základu daně.

Neuhrazené pohledávky

Odpis pohledávky je možný, pokud je pohledávka prokazatelně nedobytná. Jedná se o trvalé snížení hodnoty pohledávky. Pokud provedete odpis do výše 100 % hodnoty pohledávky, dochází k vyřazení pohledávky z majetku.

Účetní jednotka sama vyhodnotí výhodnost a šance pro vymáhání pohledávky a rozhodne o odpisu. V případě, že bude zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky přesáhnou výtěžek z pohledávky, účetně pohledávku odepíše.

Podle zákona lze odepsat jednorázově a zahrnout do nákladů hodnotu pohledávky u dlužníka:

 • u kterého soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka,

 • který je v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků řízení,

 • který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,

 • který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce

 • na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže je uplatňována veřejná dražba,

 • jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

Neuhrazené závazky v základu daně

Základ daně se bude:

 1. zvyšovat o celkovou hodnotu polhůtních závazků evidovaných v účetnictví

 2. snižovat v souvislosti s následným splněním (například úhradou) nebo započtením polhůtních závazků, které v minulých obdobích zvýšily základ a to opět o celkovou hodnotu nebo splněnou či započtenou část polhůtního závazku.

 1. Přístup ke zdanění finančního a operativního leasingu. Vysvětlete. Výhodnost, nevýhodnost.

Témata, do kterých materiál patří