Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. Daň z přidané hodnoty Vysvětlete obecné principy mechanizmu fungování DPH – DPH na vstupu, DPH na výstupu, vztah mezi plátci, vztah mezi plátcem a neplátcem. Vznik nadměrného odpočtu a daňové povinnosti atd. Definujte základní pojmy DPH – vstupy, výstupy, odpočet, daňová povinnost, uveďte příklady. U DPH se základ daně určí pro každé jednotlivé plnění a z něho vypočtená daň se zahrne do ceny tohoto plnění. Dan na vstupy= dan která je zaplacena při nákupech u dodavatelů, možnost uplatnit nárok na odpočet(prodejce nakupuje zboží s DPH, může požádat o odpočet) Daně na výstupu zdaňovací období 1 měsíc nebo čtvrtletnědan, kterou prodejce obdrží na své výstupy (produkty) od odběratelů vztah mezi plátci a vztah mezi plátcem a neplátcem Neplátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH – stát nemá DPH ani jednohoPlátce DPH prodává zboží nebo služby neplátci DPH – stát má od dodavatele DPH, od odběratele neNeplátce DPH prodává zboží nebo služby plátci DPH – stát má DPH od odběratele, ne od dodavatelePlátce DPH prodává zboží nebo služby plátci DPH – odběratel odvede méně o DPH na vstupuPoplatník = téměř každá fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo služby, na které se dan vztahujePlátce = osoba, která je dle zákona povinna vypočítat, srazit a odvést daň správci daně ve stanovené lhůtě. Vznik nadměrného odpočtu a daňové povinnosti daňová povinnost se vypočítá rozdíl mezidaní na výstupu a odpočtem daně za zdanovací období (upravená suma daně na vstupu) (+ , -) + vlastní daňová povinnost – kladný rozdíl, povinnost odvést státu, je to dluh vůči státu -nadměrný odpočet – záporný rozdíl, přeplatek na DPH, nárok subjektu vůči státu na vrácení „přeplatku“ Vstupy = nákupy pro produkci (prodavač nakupuje produkty, které poté prodává) Výstupy= prodej (prodavač prodává zboží odběrateli) Odpočet– platce daně, který má povinnost platit DPH, má možnost odečíst dan, kterou zaplatil svému dodavateli, od daně, kterou mu zaplatili odběratelé. Daně na vstupu – daně na výstupu. Daňová povinnost –je vlastní danová povinnost nebo nadměrný odpočet – Zjistí se rozdílem mezi daní na výstupu a odpočty. Co je předmětem DPH, uveďte, příklady. Uveďte příklady osvobozených zdanitelných plnění. Jaké znáte zdanitelné období u DPH, popište správu daně. Předmět daně je to dodánízboží za úplatu v tuzemskudo jiného členského státudodání do třetí země (vývoz)poskytnutíslužby (účetnictví, poradenství, poskytnutí práva –autorského, licence)pořízení zboží z jiného členského státu (v rámci EU) a ze třetí země Zdanitelné plnění je plnení, které jepředmětem daněa kteréneníosvobozeno od daně. Zboží hmotný statek určený k prodejihmotná věc, s výjimkou peněz a platebních prostředků, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a jeho části, teplo, chlad, plyn a elektřina Služby -všechno se není zbožím, činnost sloužící k uspokojování potřeb Osvobozené zdanitelné plnění Osvobozené jsou ty, které jsou předmětem daně, ale nemusí se z nich odvádět dan S nárokem na odpočet daně dodání a pořízení zboží do jiného členského státu (§ 64), vývoz a dovoz zboží (§ 66), poskytnutí služby do třetí země (§ 67), přeprava osob (§ 70),Bez nároku na odpočet daně finanční činnosti (§ 54), penzijní činnosti (§ 54a), pojišťovací činnosti (§ 55), dodání nemovité věci (§ 56), nájem nemovité věci (§ 56a), výchova a vzdělávání (§ 57), zdravotní služby sociální pomoc (§ 59) Zdanitelné období– je kalendářní měsíc, pokud nedosáhneme 10mil. Kč může být čtvrtletní Správa daně -příslušný finanční úřad, při dovozu zboží do tuzemska příslušný celní úřad, pokud zákon nestanoví jinak Kdo je plátcem DPH, osobou povinnou platit daň, osobou registrovanou k dani. Povinná a dobrovolná registrace. Plátce DPH je fyzická nebo právnická osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku. a jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1.000.000,- Kččlenstvím ve sdružení, kde je alespoň jeden ze členů plátce DPHnabytím majetku privatizací nebo prodejem podnikupokračováním v činnosti po zemřelém plátcidalšíjen plátce má nárok na odpočet DPHmůže se jím stát každá osoba povinná k dani, pokud jifinanční úřad registruje osoba povinná k dani – FO nebo PO, kterásamostatně provozuje ekonomickou činnost a tou je soustavná činnost (registrace, povolení), soustavné využívání hmotného nebo nehmotného majetku za účelem získat příjmy (nájem a pakt), nutnost registrace a obrat nad 1 000 000 (stát, kraj, obce, organizační složky státu) osoba registrována k dani – osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy, Povinná a dobrovolná registrace Povinná 1. Osoba povinná k dani uvedená v zákoně je povinna podat přihlášku k registracido 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. 2. Plátce uvedený v zákoně povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne,

Témata, do kterých materiál patří