Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ve kterém se stal plátcem. Dobrovolná – osoby, které dobrovolně podají přihlášku k registraci plátce DPH, se považují za plátce ode dne uvedeného na osvědčení o registraci, které každému plátci daně vydá správce daně. 1. Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci. Místo zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti u DPH. Základ daně DPH, sazby daně a přiřazení sazby ve zvláštních případech. Místo plnění -určí, ve kterém státě se plnění uskutečnilo nemovité věci – podle místa nemovitosti (i právo stavby)movité věci –zda je s přepravou (kde je v době zahájení přepravy), bez přepravys instalací a bez (kde je instalováno)poskytnutí služby – pokud služby poskytnuta osobě povinné k dani – tam, kde má sídlo nebo kde mám já jako poskytovatel služby sídloPři poskytnutístravovací služby – tam, kde se služba skutečně uskutečnilaMísto plnění při zasílání zboží – konečné místo zboží, kam je odesláno Vznik daňové povinnosti viz ot. 6 Vzniká v případech stanovených zákonem. Vzniká při uskutečnění zdanitelného plnění. Základ daně DPH – je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění zahrnuje: spotřební daň, daň z energií, dotace v ceně, vedlejší výdaje (balné, pojištění zásilky), materiál poskytnutý v ceně služby základ se snižuje o slevu na dani poskytnutou při dodání Sazby daně kromě základní sazby může mít stát dvě sníženésníženou lze použít jen u zboží a služeb uvedených v příloze směrnicesazba je lineární a diferencovaná15% a 10% Přiřazení sazby ve zvláštních případech Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh, pokud jejich poskytování není v rozporu se zvláštním právním předpisem, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36. Srážku je povinen provést plátce daně, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem. Sazby daně DPH, uveďte příklady. Jaké daňové doklady znáte. Uveďte základní náležitosti. Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 3 zákona o DPH. Také například služby fitcenter a posiloven a ubytovací služby.stravovací služby apodávání nápojů. Patří sem veškerérestaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a podávání nápojů (Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků má stále základní sazbu DPH. Nic se nemění ani pro stravovací služby a podávání nápojů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální pomoci, které jsou osvobozeny od DPH stejně jako dříve.) Druhá snížená sazba, činí 10%. (kojenecká výživa, léky, očkovací látky) Daňové doklady, základní náležitosti = písemnou, která splnuje zákonné podmínky, listinné, elektronické Daňový doklad označení a DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,označení a DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,evidenčníčíslo daňového dokladu,rozsah a předmět plnění,den vystavení daňového dokladu,den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,základ daně,sazbu daně,výši daně; tato daň se uvádí v české měně.Odkaz na ustanovení zákona Zjednodušený daňový doklad -můžeme vystavit pro zdanitelné plnění do10 tisíc Kčvčetně DPH, kromě prodeje tabákových výrobků. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu: Nemusí obsahova: označení a DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,základ daně,výši daně. Zvláštní danové doklady – souhrnný danový doklad, spátkový kalendář, platební kalendář, doklad o použití, danový doklad při dovozu a vývozu Uveďte způsoby výpočtu DPH. Kdo má nárok na odpočet daně, co znamená nadměrný odpočet, daňová povinnost Způsoby výpočtu –může se počítat ze základu daně, či z celkové částky. § 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby (1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně. Kdo má nárok na odpočet má hoplátce daně, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnostiPokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak k uskutečnění plnění, kde má nárok na odpočet daně, tak i ostatních plnění, je povinen krátit odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. Nadměrný odpočet V daňovém přiznání uplatňujeme nárok na vrácení DPH za přijatá plnění, tedy za ty

Témata, do kterých materiál patří