Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňové doklady, základní náležitosti = písemnou, která splnuje zákonné podmínky, listinné, elektronické

Daňový doklad

 1. označení a DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,

 2. označení a DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

 3. evidenční číslo daňového dokladu,

 4. rozsah a předmět plnění,

 5. den vystavení daňového dokladu,

 6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

 7. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

 8. základ daně,

 9. sazbu daně,

 10. výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

 11. Odkaz na ustanovení zákona

Zjednodušený daňový doklad - můžeme vystavit pro zdanitelné plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH, kromě prodeje tabákových výrobků. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:

Nemusí obsahova:

 1. označení a DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

 2. základ daně,

 3. výši daně.

Zvláštní danové doklady – souhrnný danový doklad, spátkový kalendář, platební kalendář, doklad o použití, danový doklad při dovozu a vývozu

 1. Uveďte způsoby výpočtu DPH. Kdo má nárok na odpočet daně, co znamená nadměrný odpočet, daňová povinnost

Způsoby výpočtu – může se počítat ze základu daně, či z celkové částky.

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

Kdo má nárok na odpočet

 • má ho plátce daně, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti

 • Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak k uskutečnění plnění, kde má nárok na odpočet daně, tak i ostatních plnění, je povinen krátit odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost.

Nadměrný odpočet

V daňovém přiznání uplatňujeme nárok na vrácení DPH za přijatá plnění, tedy za ty nákupy, které jsou zároveň naše daňové výdaje. Snižujeme tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu. Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení zdaňovacího období.

Témata, do kterých materiál patří