Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. DPH - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nákupy, které jsou zároveň naše daňové výdaje. Snižujeme tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu. Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení zdaňovacího období. Nárok na odpočet můžeme v běžném daňovém přiznání uplatnit do 3 let od data zdanitelného plnění. (Pokud však povinně krátíme koeficientem, tak jen v aktuálním kalendářním roce. Později jen dodatečným daňovým přiznáním.) Od 1.1.2012 však platí, že na uplatnění nároku na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor máme 10 let. daňová povinnost se vypočítá rozdíl mezidaní na výstupu a odpočtem daně za zdanovací období (upravená suma daně na vstupu) (+ , -) + vlastní daňová povinnost – kladný rozdíl, povinnost odvést státu, je to dluh vůči státu -nadměrný odpočet – záporný rozdíl, přeplatek na DPH, nárok subjektu vůči státu na vrácení „přeplatku“ Daňová povinnost:povinnost odvést vypočtenou vlastní danovou povinnost. plátce DPH musí plnit několik povinností: Vystavovat daňové doklady.Vést evidenci k DPH.Archivovat evidenci a daňové doklady 10 let.Po skončení zdaňovacího období podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení. Někteří též musí podat souhrnné hlášení pro EU. Vysvětlete pravidla pro uplatnění daně z přidané hodnoty, princip země původu, země spotřeby. Jsme-li plátce DPH, musíme přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění. Tyto daně, o které se pro naše zákazníky zvyšuje cena našich výrobků, zboží a služeb, musíme přiznat a odvést finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období. To je pro někoho kalendářní měsíc a pro někoho kalendářní čtvrtletí. Ve kterém státě se vybere daň? Princip země původu: který žádá, aby daň z přidané hodnoty byla vybrán ve státě, ze kterého je zboží dodáváno nebo služba poskytována Princip země spotřeby: ten požaduje, aby daň byla vybrána až ve státě, do kterého bude zboží dodáno anebo kam je služba poskytnuta 8) Dodání a pořízení zboží základní pravidlo (místo plnění) a výjimky ze základních pravidel a dovoz a vývoz zboží. Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumípřevod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumínabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované kdani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného U dodání zboží: místo, kdepřeprava začíná, pokud je dodání zboží dle smlouvy spojeno s přepravou nebo odeslánímmísto, kde jezboží instalováno nebo smontováno, když je dodání zboží sjednáno s montáží nebo instalacípři dodání nemovité věci se logicky místem uskutečnění plnění stanovímísto, kdenemovitá věc leží Výjimky ze základních pravidel Zboží se spotřební daníkombinace principu země spotřeby s principem země původumísto plnění při dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, je ve státě zahájení přepravy. Při dodání vybraných výrobků mezi daňovými sklady se ale jedná o osvobozené plnění s nárokem na odpočet. V tomto případě je předmětem daně pořízení zboží při vyskladnění z daňového skladu a jedná se v tomto okamžiku o zdanitelné plněníZboží s montáží a instalacíprincip země spotřebyprostřednictvím které osoby bude DPH vybrána pokud je odběratelem osoba povinná k dani ve státě, kde movitá věc leží, k výběru daně je zavázán pořizovatel. Když dosud osobou registrovanou k dani nebyl, musí se ke dni přijetí zboží s montáží nebo instalací registrovat a z tohoto plnění odvést DPH když příjemce je osobou nepovinnou k dani ve státě, ve kterém nemovitá věc leží, bude daň v tomto státě stejně vybrána. Stojí ale více úsilí najít osobu, která daň odvede. Příjemce je osobou nepovinnou k dani, nemůže se tedy stát plátcem daně a odvést ji. Musíme se proto obrátit do jiného státu, povinnost odvést daň stanovíme dodavateli. On se musí registrovat a odvést daň ve státě, ve kterém nemovitá věc leží. Dodavatel se stane ve státě, ve kterém nemovitá věc leží, osobou registrovanou k dani, a to podle podmínek, které platí pro výběr daně v zemi, kde leží nemovitá věc. Nový dopravní prostředekmísto plnění je vždy ve státě první registrace vozidlapovinnost odvést daň má nejen plátce daně, ale každý pořizovatelplátce daně daň zahrne do daně na výstupu Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. 9) Poskytování služeb – základní pravidlo a výjimky ze základních pravidel. Vysvětlete krácení nároku na odpočet, výpočet koeficientu. Určení osoby, která daň odvádí, se u základního pravidla pro poskytování služeb mezi státy odvíjí od vymezení země plnění.Je-li příjemce služby osobou povinnou k dani, místo plnění je ve státě provozovny pořizovatele služby.Když příjemce služby je osobou nepovinnou k dani, situace je obrácená. Místo plnění je ve státě registrace poskytovatele služby. Výjimky Služby s nemovitou

Témata, do kterých materiál patří