Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praktická mikrobiologie - Bc. (AMA06E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AMA06E - Praktická mikrobiologie - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Mikrobiologie - otázky Neznámý 30.06.2020 12:02 0
Mikrobiologie zpracované body k testu Neznámý 30.06.2020 12:02 0
Mikrobiologie-sepsaná prezentace Neznámý 30.06.2020 12:02 0
Souhrn ke zkoušce mikrobiologie Neznámý 30.06.2020 12:04 0
Test varianta A Neznámý 30.06.2020 12:05 0
Test varianta B Neznámý 30.06.2020 12:05 0
Test varianta C Neznámý 30.06.2020 12:05 0

Další informace

Cíl

Předmět seznamuje studenty zootechnického zaměření s významem mikroorganismů v prostředí především ve vztahu k živočišnému organismu. V úvodních kapitolách je pozornost věnována významným skupinám mikroorganismů - viry - bakterie - houby. Jsou vysvětleny základy metabolismu, genetiky, růstu a množení mikroorganismů. Pozornost je věnována cyklům C, N, S, P. Hlavní důraz je položen na výskyt a význam mikroorganismů v krmivech, trávicím traktu a potravinách. V praktické části studenti zvládnou řadu laboratorních technik, např. pozorování mikroorganismů, stanovení počtu mikroorganismů.

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná a dovede popsat stavbu virionu, prokaryotní a eukaryotní buňku. Dovede popsat životní cyklus bakteriofága. Má všeobecné znalosti o biologii, fyziologii a genetice baktérií a mikroskopických hub. Dovede popsat základní anabolické a katabolické pochody v bakteriální buňce. Je obeznámen s úlohou mikroorganismů na koloběhu uhlíku, dusíku, síry, fosforu a dalších prvků. Dovede popsat výskyt mikroorganismů v potravinách a krmivech. Má znalostí o výskytu a úloze mikroorganismů v bachoru, voleti a trávicím traktu člověka a zvířat obecně. Má obecné znalosti o interakci imunitního systému s patogenními a potenciálně patogenními a komenzálními mikroorganismy.Dovednosti:Ovládá přípravu základních mikroskopických preparátů jako je vitální barvení, negativní barvení, preparát na rychlo a barvení podle Grama. Testování citlivosti mikroorganismů je schopen provést diskovou difúzní metodou. Umí provést základní mikrobiologické vyšetření pitné vody.Kompetence - komunikace:Může působit jako člen týmu, ale také jako vedoucí pracovník malého kolektivu. Je schopen komunikovat v českém jazyce s využitím odborných termínů. Vlastní názory dovede srozumitelně formulovat a přesvědčivě prezentovat. dokáže identifikovat problémy a navrhovat účinné způsoby jejich řešení.Kompetence - úsudek:Ke své práci přistupuje samostatně, iniciativně a tvořivě. Na konkrétní problémy dokáže aplikovat teoretické znalosti, které dokáže flexibilně přizpůsobit aktuální situaci. Při vytváření vlastního názoru využívá nejen svých poznatku, ale i znalostí dalších odborníků a specialistů.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŠilhánková L. (1995) Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Victoria Publishing, Praha, 361 s. ISBN 80-85605-71-6Růžek L. et al. (2001) Cvičení z mikrobiologie a pedobiologie. ČZU, Praha, 55s. ISBN 80-213-0838-9Prescott L.M. et al. (1996) Microbiology. WCB Publishers, London, 935 s. ISBN 0-697-29390-4DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaŠtevlíková T., Kačaniová M. (2005) Základy taxonómie bakteérií. SPU v Nitre, Nitra, 64 s., ISBN 80-8069-461-3Demnerová K. a kol. (2001) Laboratorní cvičení z mikrobiologie. VŠCHT v Praze, Praha, 179 s., ISBN 80-7080-415-7Števlíková T., Kačaniová M. (2005) Základy taxonómie baktérií. SPU v Nitre, Nitra, 64 s., ISBN 80-8069-461-3

Požadavky

žádný

Garant

prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.