Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PORADENSTVÍ

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,14 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 1 Poradenství jako vědní disciplína, předmět zájmu, obsah činnosti, okruh adresátů  „Poradenství je pomoc ke svépomoci“ Donald Super  odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru  v širším pojetí jde o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci lidem  jedna z cest, jak pomáhat lidem překonat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat  současné poradenství = charakter interpersonální a interindividuální komunikace  poradenství je ve své podstatě činností vzdělávací a profesí pomáhající Cílem poradenství ve vztahu k osobnímu rozvoji klienta může být:  podpora aktivizace klienta  podpora sebeuvědomění a sebeporozumění  posilování klienta v jeho kompetencích, možnostech a zdrojích  podpora respektu klienta  podpora vztahu klienta k sobě samému, druhým a ke svému životu Poradenstvím se dnes zabývají všechny pomáhající profese a je považováno za všestrannou činnost, na níž se podílí mnoho osob a organizací. Poradce můžeme nalézt běžně v institucích, kde spolupracuje s okruhy adresátů, nejčastěji se jedná o střední a vysoké školy a vzdělávací instituce vůbec, armádu, věznice, apod. V obecném pojetí můžeme poradenství charakterizovat jako profesionální poskytování odborné rady jedním subjektem druhému. Jde o jakýkoliv způsob poskytování psychologické pomoci s cílem zlepšit určitý stav věci, o návrh opatření, formulovaný jedním subjektem, jak řešit problém druhého subjektu. VZTAH PORADCE A KLIENTA  Poradenství je založeno na vztahu poradce a klienta. Role poradce spočívá zejména v poskytování návrhů a variant řešení, konečné rozhodnutí však záleží na klientovi samotném.  Poradce = poskytovatel informace a rady či pomoci (odborně kvalifikovaná osoba)  Klient = ten, kdo poradenskou službu poptává  musí panovat vzájemná úcta a respekt Složky poradenství  Poradce je odborně kvalifikovaná osoba, které se budeme podrobněji věnovat v kapitole Osobnost poradce.  Klienta lze charakterizovat jako člověka s vnitřní bolestí, který se snaží vyhledat poradenskou pomoc. Tato bolest může být různého charakteru, od bolesti trvalé až po bolest spojenou s konkrétním problémem. Ve většině případů klient navštěvuje poradnu dobrovolně a z vlastního rozhodnutí, může se však stát, že je poradenství klientovi nařízeno soudně.  Hlavní složkou poradenství je jeho etická část. Základním etickým rysem je informovaný souhlas, který klient podepisuje před zahájením poradenské práce. Ještě před tím, než klient informovaný souhlas podepíše, je seznámen s praktickými aspekty 2 poradenství, jako jsou například poplatky, četnost poradenských sezení a podmínky, které ruší sezení. Nezbytným rysem poradenského vztahu je diskrétnost. Ta zaručuje klientovi poradcovo mlčení o problémech, které se rozebírají při sezeních. PARADOXNÍ VZTAHY o Pochopení pro každého  Poradce by měl s každým klientem zacházet stejně (vyvarovat se diskriminaci) o Láska k bližnímu ve službách potřeby úspěchu  Poradce chce být užitečný  vidět úspěch objektivně, jestli je služba poradce skutečně přínosem o Láska k bližnímu jako zboží  Vidina finanční odměny by se neměla odrazit na kvalitě služeb SYNERGICKÉ VLASTNOSTI PORADENSKÉHO PROCESU  Empatie (cítit s klientem)  Akceptace (přijetí klienta takového, jaký je)  Kongruence (chování se ke každému stejně) ÚROVNĚ PORADENSTVÍ  jednotlivé úrovně není snadné vymezit – prolínají se a překrývají  3 úrovně: o Základní poradenství o Odborné poradenství o Psychoterapie  Poradenství (poradenství nezasahuje do struktury osobnosti, pomáhá „normálním“ osobám, bez psychických obtíží) X  Psychoterapie (zasahuje do osobnosti, pomáhá osobám s psychickými obtížemi, pacientům či problémovým klientům) MÝTY PORADENSTVÍ o přehnaná očekávání vedou k deziluzi a ztrátě důvěry v poradce IDEÁLNÍ PŘÍSTUP KLIENTA K PROBLÉMU  uvědomění si obtíže + odhodlanost ho řešit x  podcenění problému 3 2 Jakou roli v začátcích poradenství mělo poradenství zemědělské VZNIK PORADENSTVÍ  vznik se spojuje s poradenstvím zemědělským (pomáhalo řešit zásadní problémy týkající se výživy obyvatelstva)  1847-1851 v Irsku – propuká hladomor (příčinou rozšíření plísně bramborové) o Sir George Villiers zavádí opatření vzdělávání malých farmářů  zavedena opatření proti plísni  problém řešen a vyřešen o Postupné rozšiřování i do dalších zemí  Poradenství mělo sloužit jako prevence před rizikovými situacemi a mělo učit malé farmáře a rolníky způsoby, jak s těmito problémy (napadení plodin škůdci, přírodní katastrofy apod.) bojovat, jak se proti nim chránit, jaká dělat preventivní opatření  Poradenství mělo farmáře učit soběstačnosti, zajištění potravin v dobách hladomoru a nedostatku potravin (většina obyvatel žila na vesnicích – proto neznalosti zemědělských technik - majoritní problém)  Poradce plnil funkci pomocníka a rádce, učil farmáře správným technikám, kdy a kam vysévat konkrétní plodiny a jak celý proces farmaření zefektivnit  Snaha o modernizaci, zkvalitnění a rozvoj do budoucna  Poradenství se začalo rozvíjet i v jiných oblastech  Nová cesta k rozvoji školství (lidé měli zájem o vzdělávání se – příslušenství k dané škole apod.) Poradnictví – je novou cestou k rozvoji škol: - získává velkou návštěvu školy - zvyšuje důvěru k profesorům - šíří význam školy - dodá lépe připravené žáky - působí na rozšíření školy - zemědělská veřejnost chrání „svou“ školu 4 3 Historie vzniku poradenství Původ:  polovina 19. století  počátky industrializace a veřejné či státní podpory zemědělství a životu rolníků na venkově  šíření jednoduchých návodů a počátky vzdělávání rolníků ANALOGIE Začátky: spojeny s krizovými situacemi (nedostatek potravin, hlad) Současnost - vážná situace podnikatelů v zemědělství (potravinové řetězce), problémy s osídlením venkova o Evropa:  Irsko - 1847-1851 - plíseň bramborová hladomor - to se snažil řešit hrabě Sir George Villiers  Německo, Francie- 1860-1870 - poradenství pro drobné rolní

Témata, do kterých materiál patří