Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
otazky-ke-zkousce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (840.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 1. Komunikace?

  • je odvozeno z latinského communis, což znamená společný

  • komunikaci tedy rozumíme vzájemné dorozumívání, výměnu informací

  • každá kultura má systém komunikace, který zahrnuje jazyk a specifická gesta a způsoby chování vůbec

  • formy komunikace: 1. neverbální (komunikace beze slov:mimika, zrakový kontakt,

gesta, optika, postoje, proxemika, předměty kolem nás)

2. verbální (řeč)

3. metakomunikace

komunikační prostředky podle smyslových orgánů:

Akustické (sluchové) – řeč, neverbální složky řeči (hlasitost, výška, tón, rychlost, intonace, plynulost)

Vizuální (zrakové) - pantomimika (mimika, gesta, postoje), proxemika, předměty kolem nás

Taktilní (hmatové) - haptika (doteky)

Olfaktorické (čichové)

 • poměr složek při komunikaci: 60-70% neverbální komunikace

30-40% verbální komunikaci

- Strukturu komunikace můžeme rozvrhnout následujícím způsobem:

- kdo (komunikátor),

- říká co (komuniké),

- komu (komunikant),

- čím (druh komunikace, např. slova),

- prostřednictvím jakého média (např. mluvené řeči v bezprostředním kontaktu),

- s jakým úmyslem (motivace),

- s jakým účinkem.

 1. vysvtělit a popsat Freudovi fáze vědomí?

  • narodil se na Moravě v početné židovské rodině

  • stal úspěšným lékařem, psychoanalytikem s rozsáhlou klientelou

  • téměř celou dospělost trpěl rakovinou čelisti

  • prodělal několik operací, měl nemocné srdce

  • nevědomí - kombinace vývojového přístupu s principem nevědomých motivů našeho chování

  • autor psychoanalýzy - Nevědomí je plné myšlenek, strachů, tužeb, vrozených pudových impulsů, přání, zvláště sexuálních, která byla v dětství tak tvrdě potlačována rodiči, že se přesunula do míst, kde o nich už nevíme, neuvědomujeme si je, zapomněli jsme na ně, ale to neznamená, že přestala existovat. Naopak, právě proto, že o obsahu nevědomí nevíme, nemáme nad ním vědomou kontrolu a ono ovlivňuje naše chování, proniká z temných hlubin osobnosti formou snů, přeřeknutí, překvapivých kolísání nálad, duševních poruch nebo se přijatelněji projeví - sublimuje v tvořivé umělecké podobě. Tvořivost má ve Freudově pojetí význam pro ochranu duševního zdraví.

  • Vrstevnost vědomí:

   1. Nevědomí si můžeme představit jako rozsáhlou spodní vrstvu osobnosti, zcela neviditelnou

   2. vědomí jako tu část osobnosti kterou si plně uvědomujeme, tvoří malou část vyčnívající nad hladinu

   3. Oblast mezi těmito vrstvami se nazývápředvědomí, obsahuje myšlenky, zážitky i city, které si člověk uvědomoval, ale už je zapomněl, v běžném životě na ně nemyslí, ale může si na ně vzpomenout, bez větších potíží.

Všechny tyto tři složky se podílejí na veškerém jednání i prožívání člověka.

 • Osobnost vnímal Freud jako uzavřený systém, v jehož rámci se uplatňuje psychická energie. Za zdroj této energie považoval dva základní pudy:

  1. sexuální pud - směřující k sebezáchově i k záchově druhu

  2. pud smrti – destruktivní síla směřující proto sexuálnímu pudu

 • subsystémy osobosti:

  1. Id (ono) - nepřístupná část naší osobnosti, umístěná v nevědomí, vedena principem slasti

  2. Ego (já) - řídící se principem reality, rozumu, zvažuje činy a jejich následky, vybírá a ukládá do předvědomí, dobře rozvinuté ego je známkou zdravé dospělé osobnosti.

  3. Superego (nadjá) - Obsahuje pravidla chování, zákazy a příkazy ukládané v dětství, které jsme přijali za své. Obsahuje i pochvaly za úspěchy a dobré chování. Superego se řídí principem dokonalosti, zajišťuje osobní morálku jednotlivce.

 • Ego – obranné mechanismy:

Témata, do kterých materiál patří