Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Matematika - přípravy na hodinu k odevzdání 2

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Téma:Slovní úlohy vedoucí na soustavu rovnic – matematické modely, směsi Třída: 9. A Hlavní cíl hodiny: Žák řeší slovní úlohy užitím soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Dílčí cíle: 1.Žák vyjádří slovně zadaný matematický model pomocí soustavy rovnic. 2.Žák volí vhodně metodu dosazovací nebo sčítací při řešení soustav rovnic. 3.Žák rozliší dvě hlavní veličiny (např. hmotnost a cena) v rámci zadání slovní úlohy. 4.Žák rozlišuje jednotkypočet/množství apočet/množství za/na 1 jiné jednotky. (např.Kč aKč za 1 kg,počet míst apočet míst na 1 vymezený prostor, apod.) 5.Žák vyjádří zadání slovní úlohy o směsích pomocí soustavy rovnic. Typ hodiny: fixace, expozice, aplikace Žáci nejdříve v rámci kontroly domácího úkolu (d. ú.) sdělují postup řešení a výsledek. Úlohu pro přemýšlivé řeší šikovnější žák s pomocí učitele u tabule. Během expozice nového učiva žáci reagují na podněty učitele. Při procvičování nového učiva jsou žáci postupně vyvoláváni k tabuli, hledají analogii s případnou pomocí učitele především zpočátku, postupně učitel svou pomoc vypouští. Rychlejší žáci případně mohou samostatně řešit slovní úlohy navíc, včetně těch, které se frontálně nestihnou. Úvod a organizace …… cca 2 minutyKontrola d. ú. na určení dvou čísel, když je znám jejich součet a rozdíl (fixace) …… cca 3 minutyŘešení úlohy pro přemýšlivé se šikovnějším žákem u tabule (fixace)…… cca 5 minutUvedení typové slovní úlohy o směsích, její rozbor, sestavení soustavy rovnic, její vyřešení, ověření slovní úlohy a formulace odpovědi. Řešení samotné soustavy rovnic provádí vybraný žák u tabule. (expozice) …… cca 15 minutProcvičování typově velice podobných úloh, kdy žáci hledají analogií postupu řešení s předchozí vzorově řešenou úlohou. (aplikace) …… zbytek hodiny (cca 20 minut) Reflexe hodiny: Žáci se během hodiny chovali poměrně solidně, byli na mě hodní, ochotni se mnou komunikovat a pracovat. Našli se však jedinci, kteří neměli vypracovaný d. ú., nebylo jich však mnoho. Někteří žáci, kterým bylo něco nejasného, se neostýchali zeptat se, abych jim danou nejasnost objasnil. Měl bych však důkladněji zjišťovat, zda jednotlivým krokům daného učiva rozumí nejlépe všichni žáci ve třídě. Téma:Odhad a výpočet třetí mocniny Třída: 8. A Hlavní cíl hodiny: Žák určí třetí mocninu racionálního čísla. Dílčí cíle: 1.Žák určí pamětně třetí mocninu čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5; 10, 100, 1000; 0,1; 0,01 a 0,001. 2.Žák využívá matematické tabulky při určení třetí mocniny přirozených čísel do 1000. 3.Žák si upevní pravidla pro počítání třetí mocniny záporného čísla, racionálního čísla, včetně počítání se závorkami či bez nich. 4.Žák využívá při výpočtu třetí mocniny rozklad čísla na součin přirozeného čísla a čísla 10, 100, 1000; 0,1; 0,01 a 0,001, včetně pravidla pro mocninu součinu. 5.Žák určí odhadem přibližnou hodnotu třetí mocniny. Typ hodiny: fixace, expozice Žáci nejprve učiteli ústně sdělují výsledky příkladů k pamětnému počítání nebo s využitím tabulek. Poté postupně chodí k tabuli řešit uvedené příklady. V průběhu expozice především komunikují s učitelem, sledují postupy při řešení příkladů. Poté žáci opět chodí postupně řešit příklady k tabuli. Přímo na tabuli je postupně uvedeno více příkladů najednou, včetně těch, které se frontálně vyřešit nestihnou, mohou je však řešit žáci pracující rychlejším tempem. Případně je těmto rychlejším žákům zadána slovní úloha na výpočet strany krychle, pokud je známý její objem. Úvod a organizace …… cca 2 minutyOpakování určení třetí mocniny zpaměti a za pomocí tabulek (ficaxe)…… cca 8 minutOpakování určení třetí mocniny záporného čísla, racionálního čísla, počítání se závorkami a bez nich (fixace) .…… cca 7 minut 4.Pokud možno společně se žáky odvození vztahu, že pokud se číslo zvětší/zmenší 10krát (100krát), jeho třetí mocnina se zvětší/zmenší 1 000krát (1 000 000 000krát) (expozice) .…… cca 5 minut 5.Vysvětlení postupu řešení typu příkladů na určení přibližné hodnoty třetí mocniny odhadem a s využitím tabulek za pomocí úprav na tři platné číslice a rozkladu na součin (expozice) …… cca 10 minut 6.Procvičování příkladů na určení třetí mocniny odhadem a s využitím tabulek žáky u tabule (fixace) …… zbytek hodiny (cca 13 minut) Reflexe hodiny: Žáci poměrně chvályhodně projevovali ochotu se mnou komunikovat a spolupracovat, třída se mi jevila celkově taková nejvíce morálně i pracovně vycvičená, byli ke mně obzvláště hodní, celkově opravdu velice ukáznění, podle mě teda nejhodnější třída, kterou jsem zatím na běžné základní škole na praxi učil. Pokud někomu z žáků chyběl sešit, psal si alespoň zvlášť na papír. Při počítání u tabule sice žáci někdy udělali nějaký překlep nebo se zasekli, snažili se však se mnou komunikovat. Místy jsem se také snažil individuálně věnovat některým slabším žákům u jejich lavice. Téma:Počítání s celými čísly – využití vlastností operací a závorek Třída: 7. B Hlavní cíl hodiny: Žák provádí početní operace +, – a · s celými čísly, užívá vlastností operací a závorek. Dílčí cíle: 1.Žák využívá distributivní zákon při vytýkání celých čísel před závorku, využívá závorek dvou typů (kulaté a hranaté). 2.Žák vyjádří správně slovně zadaný matematický model symbolicky pomocí čísel, operací a závorek. 3.Žák určí, zda je součin i více než dvou (celých) čísel kladné nebo záporné číslo na základě sudého nebo lichého počtu záporných činitelů. 4.Žák využívá výhodně komutativní a asociativní zákon při výpočtu součinu tří a více celých čísel. Typ hodiny: motivace, fixace, expozice Žáci v rámci motivační rozcvičky samostatně, případně za pomocí učitele, řeší úlohu typu hada, kde by v úloze b) měli dojít k postupu pomocí zpětných kroků a inverzních operací, učitel postupně zapisuje jednotlivé správné kroky, nejlépe na základě postupného odvozování žáky. Následně žáci chodí řešit k tabuli uvedené příklady k zopakování vytýkání před závorku. Při expozičních částí se snaží s učitelem komunikovat, případně ho doplňovat zejména při zopakování členů v početních operacích, podílet se na vyvozov

Témata, do kterých materiál patří