Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Učitelská praxe 2 (MAM_VPx2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MAM_VPx2 - Učitelská praxe 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Daniel Sikora - Příprava na hodinu 26. 4. 2018 Neznámý 01.05.2018 11:39 1
Ma 6 - dělitel, NSD, slovní úloha na NSD Neznámý 01.05.2018 11:41 0
Matematika - přípravy na hodinu k odevzdání Neznámý 01.05.2018 11:40 3
Matematika - přípravy na hodinu k odevzdání 2 Neznámý 01.05.2018 12:03 0
PRACOVNÍ LIST Ma 6 - k 3. čtvrtletce Neznámý 01.05.2018 11:56 0
PRACOVNÍ LIST Ma 6 - prvočís. rozklad, nsn (NSD) Neznámý 01.05.2018 11:56 6
PRACOVNÍ LIST Ma 7 - k 3. čtvrtletce Neznámý 01.05.2018 11:57 0
Procvičování - Obvod a obsah rovnoběžník, trojúhelníku, lichoběžníku Neznámý 01.05.2018 11:57 1

Další informace

Cíl

• rozšíření profesních kompetencí,• získání sebejistoty a sebeúcty v rolích, do nichž učitel při své práci vstupuje,• propojení teoretických poznatků získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi,• prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností,• kooperativní a individuální plánování a realizace výuky matematiky• vytvoření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce

Osnova

• činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.)• vedení pedagogického deníku, plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Interaktivní osnova• náslechy (10 hodin), vlastní výuka (10 hodin)

Literatura

HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika :konstruktivistické přístupy k vyučování. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 232 s. ISBN 9788073673970. infoDYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel :příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 978-80-247-2863-6. infoŠIMONÍK, Oldřich . Začínající učitel. In Pedagogická ecyklopedie. První vydání. Praha: Portál, 2009. s. 419-423, 5 s. Pedagogická teorie 10. ISBN 978-80-7367-546-2. infoDvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Edited by Milan Hejný - Jarmila Novotná - Naďa Stehlíková. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. s. 213-455. ISBN 80-7290-189-3. infoKYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 80-7178-965-8. infoVAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3. infoPÍŠOVÁ, Michaela. Začínající učitel. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 116 s. ISBN 80-7194-205-7. infoHEJNÝ, Milan. Teória vyučovania matematiky. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 554 s. ISBN 80-08-01344-3. info

Garant

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Vyučující

PaedDr. Irena BělohoubkováRNDr. Růžena Blažková, CSc.Mgr. Petr SvojanovskýMgr. Petra Zetochová