Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. PRAGUE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. PRAGUE Prague is the capital of the Czech Republic with a population of over a million. Prague is heart of Europe. The magical city of bridges, cathedrals, goltipped towers and red roof whose image has been mirrored in the surface of the Vltava river for more than ten centuries. Prague is also a modern European metropolis full of energy, music and art. It’s a place where different architectural styles. There are Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque, and Classicist buildings and Art Nouveau. History Prague’s first inhabitants arrived during the early Stone Age. They settled down on the hills over the Vltava. In the middle of 14 th century Bohemian king Charles IV chose the city as capital of empire. He founded the New Town of Prague. The university was established. In the 15 th century was the first defenestration of Prague when the councillors were thrown of the windows of the New Town Hall. In the 17 th century was the Battle of the White Mountain. In the 19 th century Prague received first railway and the first electric tram line in the city, the National Theatre was opened of the opera Libuše by Bedřich Smetana. The Petřín Tower was opened for the public. In the 20 th century Nazi German armies occupied Czechoslovakia. The anti-Fascist movement in Prague culminated in the uprising. The Red Army reached Prague and occupied it. Communist regime finished of Velvet Revolution. Republic is independent state and Prague became the capital city. Places of interest : The old centre of Prague consists of five districts. The Old Town, the New Town, Josefov, the Little Quarter and Hradčany. Prague castel is probably the city’s best - know sight. It is the official residence of the President of the Republic. Here are kept Coronation jewels in St. Wenceslav Chapel.This place is veiled with many legends, for example of Horymír, Libuše, Bivoj etc. It is extensive complex of castle palaces, church and the Golden Lane. In the middle of Prague castel is dominated St. Vitus Cathedral. The Old Town Square is the centrum of old Prague. The main attractions are the Old Town Hall, the Gothic Týn Church and the Baroque St. Nicholas Church. Charles Bridge is the oldest and the most valuable bridge was built in 1357 by the Emperor Charles IV, is it gothic bridge with 30 sculpture decors. Other major Prague landmarks are the Vyšehrad Citadel with the Slavin cemetery and Prague Jewish Ghetto, the National Gallery, the National Museum, the National Theatre. The Petřín Tower is 60 metres high and reminiscents of the Eiffel Tower in Paris. St. Anežka Česká Monastery is romanic and gothic monastery. PŘEKLAD : Praha je hlavní město České republiky s populavi větší než milion. Praha je srdcem Evropy. Je kouzelným městem mostů, chrámů, pozlacených věží a červených střech, která se vzhlíží již více než deset století v hladině řeky Vltavy. Praha je taky moderní evropskou metropolí plnou energie, hudby a umění. Je to místo, kde je hodně archiktonických stylu. Jsou to romantismus, gotika, renesance, baroko a klasicistické budovy a nové umění. Historie První pražské obyvatelé přišli během ranné doby kamenné. Oni se usadili na březích kolem Vltavy. Uprostřed 14. st. český král Karel IV změnil město v hlavní říše. On založil Nové město Pražské. Univerzita byla postavená. V 15. st. byla 1. pražská defenestrace, když radní byli vyhozeni z oken pražské radnice. V 17. st. byla bitva na Bílé hoře. V 19. st. Praha dostála 1. železnici a 1. elektrickou tramvajovou linii ve městě, Národní divadlo bylo otevřeno operou Libuše od Beldřicha Smetany. Petřínská věž připomanající Ejfelovu věž v Paříži byla otevřena pro veřejnost. Ve 20. st. nacistická německá armáda okupovala Československo. Antifašistické hnutí v Praze vrcholilo v povstání. Rudá armáda dosáhla Prahy a okupovala ji. Komunistický režim skončil Sametovou revoluci. Ted je Česká republika samostatným statem a Praha se stála hlavním městem. Zajimavá místa : Staré centrum Prahy se skládá z pěti části. Staré Město, Nové Město, Josefov, Malá Strana a Hradčany. Pražský hrad je pravděpodobně nejznámější pamětihodnost. Je to oficiální sídlo prezidenta republiky. Zde jsou drženy korunovační klenoty v kostele sv. Václava. Tohle místo je zahaleno spoustou legend, například Horymír, Libuše, Bivoj atd.Je to rozsáhlý komplex hradních palaců, kostelů a Zlaté uličky. Staroměstsé náměstí je centrumem staré Prahy. Největší atrakci jsou Orloj, Týnský chrám a kostel sv. Mikuláše. Karlův most je nejstarší a nejvzácnější most postavený v roce 1357 králem Karlem IV, je to gotický most s 30 skulpturními dekoracemi. Další pražské zajimavosti jsou Vyšehrad se Slavínským hřbitovem a Židovským ghetem, Národní muzeum, Národní galeire, Národní divadlo. Petřínská rozhledna je 60 metrů vysoká a připominá Ejfelovu věž v Paříži. Klášter sv. Anežky české je romantický a gotický klášter.

Témata, do kterých materiál patří