Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Enviroment, Natural Disasters

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Maturitní otázka z angličtiny vypracovaná s otázkami bez souvislých textů.
11. Environment, Natural Disasters Enviroment includes plants, animals, air, water, our civilization etc. We could say that is everything what is around us. Enviroment is influenced by processes in nature, but mainly by aktivity of people. Floods (Povodně) Are generally caused by long heavy rains or when a lot of snow melt in the spring and water run down from mountains. This water flood towns, roads and their surroundings. The flood damage houses, bridges, road and kill people and animals who don’t run away. Fires Burns also everything what is on the way. It’s caused by someone’s inattention or by dry, hot season. Wind helps to extend the fire. But fire brigade try to stop catastrophe. I think this profession i sone of the most dangerous at all. Hurricanes and tornadoes Are caused by pressure changes in the atmosphere. We can meet with this phenomena often in area of Caribbean sea. The speed of hurricane can reaches up 119 km/hour. It’s very strong wind destroying everything on the way. Earthquakes The movement of the lithospheric boards caused earthquakes and explosions (eruptions) of volcanoes. (Pohyb litosférických desek způsobil zemětřesení a výbuchy sopky.) In the course of earthquake the land is crashing and shaking. (země se rozpadá a třese se) Buildings fall down and everybody is in danger. (budovy spadají a všichni jsou v nebezpečí) Earthquake under the ocean can cause a big tidal wave which floods the coast. (Zemětřesení pod oceánem může způsobit velkou přílivovou vlnu, která zaplavuje pobřeží.) On the other hand, the volcanoes produce a lot of dust, smoke and lava which pours out and burns everything what is in the land's surface. (Na druhé straně sopky vytvářejí spoustu prachu, kouře a láva, které vylévají a spalují vše, co je na povrchu země.) Air pollution Is the biggest problém in large cities and in areas with concentrated industrial production. (koncentrovanou průmyslovou výrobu) Emissions range from smoke, dust, and smells to car and lorry exhausts. Substance such as sulphur dioxide and nitrogen oxide mix with the air moisture and than acid rain falls down onto trees and slowly kill them. Trees are very important for us, because they produce oxygen for breathing. A big danger in nowadays is destruction of rain forests for building materials. Water pollution Water is polluted by households, indrustrial processes, by pesticides and other chemicals used in agriculture, by waste and ships. (Voda je znečištěna domácnostmi, průmyslovými procesy, pesticidy a dalšími chemickými látkami používanými v zemědělství, odpadem a loděmi.) We should find technologies for saving water, reduce chemical fertilizers, control industrial processes. (Měli bychom najít technologie pro úsporu vody, snížení chemických hnojiv, řízení průmyslových procesů.) Global warming is caused by the greenhouse effect Manmade athmospheric emissions like carbon dioxide (priduced by burning fossil fuels), (Atmosferické emise způsobené člověkem, jako oxid uhličitý (vyvolané spalováním fosilních paliv) nitrogen oxides (from car exhausts), oxidy dusíku (z výfuku automobilů), Freon (from aerosol and refrigerators), (z aerosolu a ledniček), methane and water vapour prevent the heat from escaping. (metan a pára zabraňují úniku tepla) Then the Earth's temperature rises, artic ice melts and areas near the sea level floods. Poté vzrůstá teplota Země, dochází k tání ledu a oblastech blízko povodní.) Ozone hole Ozone forms a layer in the upper atmosphere which protects life on Earth from ultraviolet rays, which cause skin cancer. (Ozón vytváří vrstvu v horní atmosféře, která chrání život na Zemi před ultrafialovými paprsky, které způsobují rakovinu kůže.) The problems of air pollution be solved by people should try to use alternative sources of energy, such as solar, water, wind, geothermal and perhaps tidal energies. (Problémy znečištění ovzduší by měly být řešeny lidmi, měly by se snažit používat alternativní zdroje energie, jako jsou solární, vodní, větrné, geotermální a možná přílivové energie.) People should use public transportation or fast railways more. (Lidé by měli využívat veřejné dopravy nebo rychlé železnice více.) New cars should run on unleaded petrol. (Nové automobily by měly běžet na bezolovnatém benzinu) Factories and power stations should have effective filters and households should use natural gaz. (Továrny a elektrárny by měly mít účinné filtry a domácnosti by měly používat přírodní plyny.) How can I save energy: -by turning off unused lights -turning of the computer when you are not using it -by driving to the hypermarket only when you are really going to buy many items -by turning off the television

Témata, do kterých materiál patří