Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. Rozmnožování rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (396,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN - ZPŮSOBY ROZMNOŽOVÁNÍ, RODOZMĚNA, GENERATIVNÍ ORGÁNY, KVĚT, OPYLENÍ, OPLOZENÍ 1. ROZMNOŽOVÁNÍ • rozmnožování zajišťujevznik nových jedinců a tím trvání určité• patří mezi základní vlastnosti každého organismu ZPŮSOBY ROZMNOŽOVÁNÍ NEPOHLAVNÍ • nový jedinec vzniká z jednébuňky =výtrusu (spory),• spory tvořívýtrusnérostliny (řasy, mechorosty, přesličky, plavuně, kapradiny) a mohou být stejného tvaru a velikosti (izosporie) nebo rozlišeny na mikrospory a megaspory (heterosporie• zvláštním způsobem nepohlavního rozmnožování jevegetativní rozmnožování Vegetativní rozmnožování• využíváregenera• nový jedinec vznikáz vegetativní části mateřského organismu, genotyp má shodný s mate• má hojnévyužití v zemědělství a zahradnicképraxi, uplatňuje se při:-řízkování: rozmnožování pomocí listových, stonkových nebo kořenových-roubování: přenášením roubu (část výhonu) z ušlechtilé-očkování: přenesením očka (postranního pupenu) na podnož; využívá se např. při p• k vegetativnímu rozmnožování slouží např. hlízy, cibule, šlahouny nebo oddenky POHLAVNÍ • u nižších rostlin velmi rozmanité• založeno nasplynutí dvou (pohlavních buněk)gamet, kterémajíhaploidní počet chromozomů vznikázygota s diploidní počtem chromozomů zygota se dělímitózou• redukční dělení (způsobujícíhaploidní počet chromozomů) nastává u různých rostlinných druhů v různých vývojových fázích, ale vždy jen v určitéetap•OPYLENÍ•OPLOZENÍ: dochází k dvojímu oplození první samčí gameta (spermatická buňka) + samičí gameta (vaječná buňka) diploidní (2n) zygota embryo; druhá samčí gameta (spermatická buňka) + diploidní centrální jádro zárodečného vaku triploidní (3n) endosperm (= živné pletivo); oplozené vajíčko se mění v semeno RODOZMĚNA (METAGENEZE) • v průběhu životního cyklu každérostliny rozmnožující se pohlavnědochází kestřídáníhaploidnía diploidní fáze (tzv. střídánígenerací) označujeme jakosporofyt (generace diploidní - nepohlavní) agametofyt (generace haploidní - pohlavní, nese gamety)•rodozměna = střídání sporofytu a gametofytu Sporofyt •diploidníčást• tvoří výtrusnice, ve kterých meiózou vznikají výtrusy (spory)výtrus je (na rozdíl od semene)haploidníjednobuněčný útvar, který dává vzniknou haploidnímugametofytu (pohlavnígeneraci) Typy rodozměny •izomorfní- gametofyt a sporofyt jsou morfologicky stejn•heteromorfní- gametofyt a sporofyt se liší, zpravidla je jedna z generací potlačena pozn. rodozměna je nejzřetelnější umechorostů, plavuní, přesličekakapradin 2. GENERATIVNÍ ORGÁNY • generativní (rozmnožovací, reprodukční) orgány semenných rostlin jsou listové• u nahosemenných rostlin jsou většinou uspořádány do šišticovitých• u krytosemenných rostlin tvoří podstatnou součást květu KVĚT • souborpřeměněných listů sloužící k pohlavnímu rozmnožování krytosemenných rostlin ČÁSTI KVĚTU •květnístopka•květní lůžko- rozšířenáhorní část květní stopky, ze které•květní obaly- chrání vnitřní části květu, lákají hmyz, skládají se z kalichu, koruny, popř.okvětí•reprodukční orgány-tyčinky a pestík REPRODUKČNÍ ORGÁNY • přímo se podílejí narozmnožování TYČINKY•samčí pohlavní orgány, produkujípylová zrna (mikrospory)• jsou rozlišeny na tenkounitku aprašník• soubor tyčinek v květu =andreceum PESTÍK•samičí• soubor plodolistů v květu =gyneceum SLOŽENÍ PESTÍKU•semeník- spodní rozšířená část pestíku, nacházíse v- existujesemeníkspodní (květní obaly a tyčinky vyrůstají nad semeníkem, např. hvězdicovité),svrchní (obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem, např. brukvovité) apolospodní (obaly a tyčinky vyrůstají uprostřed semen•čnělka- střední část pestíku, obvykle má protáhl•blizna- vrchol pestíku, zachycují se zde a klíčí pylová zrna KVĚTNÍ DIAGRAM, KVĚTNÍ VZOREC •květnídiagram znázorňuje schematicky postavení a počet květních orgánů při pohledu na květ shora•květní vzorec vyjadřuje pomocí mezinárodních značek pohlavnost, souměrnost, počet a uspořádání květních orgánů -☿oboupohlavný květ,♀květ samičí,♂květ samčí,↓květ souměrný,✶květ pravidelný,↯květ asymetrický,K kalich,C koruna,P okvětí,A tyčinky,G pestík DĚLENÍ KVĚTŮ PODLE SOUMĚRNOSTI •souměrné- mají jednu rovinu souměrnosti; např. hluchavka•pravidelné- mají více rovin souměrnosti; např. zvonek•bisymetrické - dvě vzájemně kolmé roviny souměrnosti; např.srdcovka•asymetrické- nemají žádnou rovinu souměrnosti; např. kozlíklékařský DĚLENÍ KVĚTŮ PODLE POHLAVNOSTI •oboupohlavné- obsahujísamčí i samičí•jednopohlavné- mohou býtsamčí nebo samičí- rostlina může mít samčí i samičí květy na stejném jedinci =jednodomá rostlina- rostlina může mít jedince jen se samičími a jedince jen se samčími květy =dvoudomá rostlina(např. vrba) DĚLENÍ KVĚTU PODLE ZPŮSOBU OPÝLENÍ •větrosnubné- opylení pomocí větru; např.ořešák vlašský, kulturní rostliny - pšenice•hmyzosnubné- opylení pomocí hmyzu; např.ovocné dřeviny, řepka olejka VYUŽITÍ KVĚTŮ • k výroběléčiv (lípa, divizna, heřmánek),krémůa parfémů• jakozelenina (květák - zdužnatělá květenství) KVĚTENSTVÍ •soubor květů uspořádaných na společném stonku• společný stonek květenství se nazýváhlavní vřeténko(hlavní stonek) a větví se navřetena postranní• u většiny krytosemenných rostlin JEDNODUCHÉ KVĚTENSTVÍ HROZNOVITÁ•postranní vřetena nepřerůstají hlavní vřeteno •hrozen- květy vyrůstají na přibli•lata - hlavní stonek nese postranní hrozny, kterése směrem k•klas- květy jsou přisedlé•jehněda - převislékvětenství s přisedl•okolík - přibližně stejně dlouhé•hlávka (strboul) - vřeteno je velmi zkrácené, květy jsou téměř přisedléa rozestavěné•úbor - květy přisedají na rozšířenélůžko, soubor listenů na spodní straně tvoří zákrov (např. kopretina) VRCHOLIČNATÁ•postranní vřetena přerůstají zkrácenéhlavní vřeteno •vrcholík mnohoramenný - má více postranních vřeten, jsou ve stejné•vidlan - dvouramenný vrcholík, má dvěpostrann•vijan - jednoramenný vrcholík, vyvíjí se pouze jedno postranní vřeteno (např. kostival) SLOŽENÉ KVĚTENSTVÍ • vznikajíkombinací 2 jednoduchých květenství stejného nebo různého typuhomotaktickávznikají kombinací pouze hroznovitých nebo pouze vrcholičnatých květenství,

Témata, do kterých materiál patří