Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


25. Molekulární základy dědičnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

25. MAT. OTÁZKA Molekulární základy dědičnosti Složení DNA a RNA kyselin dědičnost organismů je možná díky molekuleDNA, kteráje nositelkou genetické informace DNA je dvouvláknová nukleová kyselina, skládající se z ohromného počtunukleotidů= deoxyribózy a zbytku kys. fosforečné Její báze je tvořena deoxyribonukleotidyadeninem (A), guaninem(G), tyminem (T) acytosinem(C)( u RNA je namístotyminu uracin (U)) DNA má podobudvoušroubovice (2 polynukleotidová vlákna) mezipurinovými (A,G) apyrimidinovými(T,C) bázemi jsou slabé vodíkové vazby mezi A – T(U) jsou 2 vazby, mezi G – C jsou 3 vazby. zákon komplementarity – pořadí jednotlivých deoxyribonukleotidů v 1 řetězci přímo určuje primární strukturu druhého řetězce (je jehomatricí): Ex: 1 šroubovice dočasné rozpojení vodíkových můstků, vznik nové šroubovice A – T A – T T – A G – C → G – C C – G G – C G - - C T – A T – A soubory gen.informací (tzv.genů –určitý úsek na DNA kyselině) jsou v převážné části soustředěny v buň.jádře (ne-li, jedná se o mimojadernou dědičnost) v buň. jádře jsou geny vázány na tyčinkovité nebo pentlicovité útvary –chromozómy velikost i tvar chromozómů je rozmanitý, ale pro daný druh vždy shodný tvarově se od sebe jednotlivé chromozómyliší umístěním centroméry, tedy zúženým místem chromozomu chromozóm je tvořen šroubovitě stáčeným a překládaným vláknemchromatinu chromatin je složen znukleové kyseliny + bílkoviny (hl. histony) chromatin je v jádře: spiralizovaný = heterochromatin rozpletený = euchromatin podle něj probíhá syntéza RNA a vznikají bílkoviny podílí se na řízení metabolismu - při přípravě buňky na dělení sechromatin spiralizuje (vlákna jsou barvitelná), DNA se stáčí v profázi mitotického dělení vznikají chromozómy, které nesou gen. informaci – při mitóze se chromozómy dostanou do pohlavních buněk, které splynou a tak dojde k předání vloh (gen = vloha pro něco) další diploidní generaci. Syntéza DNA v pořadí (sekvenci) nukleotidů (A, G, C, T-U) v polynukleotidových řetězcích molekul DNA a RNAje obsažena genetická informace organismu, podle které se tvoří pořadí aminokyselin ( jsou primární strukturou bílkovin) a pořadí nukleotidů v ribonukleových kyselinách úseky na DNA obsahují veformě pořadí nukleotidů gen. informaci o prim. struktuře polypeptidických řetězců –strukturní geny úseky na DNA, které obsahují genetickou informaci o primární struktuře transferové RNA a ribozomální RNA –geny pro transferovou RNA a ribozomální RNA DNA je schopna zdvojování –replikace Přepis informace z DNA do molekuly RNA –transkripce Tvorba bílkovin podle molekuly RNA –translace (probíhá na ribozómech) začlenění každé jednotlivé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je určeno trojicí(tripletem) nukleotidů v molekule RNA triplet nukleotidů v molekule RNA se nazývákodón (existuje na 64 různých kodónů) genetický kód – soustava pravidel, podle kterých se jednotlivým kodónům přiřazují jednotlivé standardní aminokyseliny připroteosyntéze se do polypeptidových řetězců začleňuje20 standardních aminokyselin, ale gen.kód obsahuje 64 kodónů, proto některé aminokyseliny jsou určovány větším počtem kodónů –degenerace genetického kódu kodóny, které zahajují translaci –iniciační kodóny kodóny, které ukončují translaci –terminační kodóny Replikace, transkripce a translace DNA Replikace DNA probíhá v syntetické fázi mitotického dělení v jádře pomocí působení enzymu DNA –polymerázy se rozplete šroubovice DNA (syntetizuje se v Golgiho aparátu) polynukleotidové řetězce v rozvolněných oblastech molekuly DNA slouží jako matrice pro přiřazování volných komplementárních nukleotidů (potřeba ATP -adesinotrifosfát - z mitochondrií) původní molekula se rozplete z 1 konce, vznikOkasekiho fragmentu podleprincipu komplementarity se doplní vlákna a vznikají 2 dvouřetězcové dceřinné molekuly DNA, které mají 1 vlákno původní a 2 nově vytvořené Transkripce DNA závislá na působení enzymu RNA – polymerázy tvoří se RNA, která se ozančuje jakomediátorová (mRNA),a to následujícím způsobem: replikace dvoušroubicovité struktury DNA v oblasti pranotoru, dojde tedy k dočasnému rozpojení vodíkových můstků, vytvoří se matrice a může dojít k transkripci: transkripcí z DNA – přiřazením volných komplementárních ribonukleotidů (od replikace se liší: k adeninu je přiřazován uracin místo tryminu) vznikne 1 vlákno mRNA z jádra se mRNA přenese do cytoplazmy, kde se napojí na ribozómy končí v oblasti DNA –terminátor ueukaryotických buněk docházík sestřihu(intronyjsou odstraněny a zůstanou pouzeexony) Translace uskutečňuje se naribozómech (obsahují menší a větší podjednotku, několik typů bílkovin,ribozómová RNA – rRNA) mRNA se navazuje na ribozómy vždy 5´koncem své molekuly, na menší podjednotku ribozómu ribozóm se po navázané molekule mRNAposunuje (od 5´k 3´konci),takže volný 5´konec molekuly mRNA se může napojovat na další ribozómy– vznikápolyribozóm(komplex tvořenýmRNA a ribozómy) při posouvání se mRNA dostává na každém ribozómu do kontaktu s jeho 2 vazebnými místy, která odpovídajítrojici ribonukleotidův mRNA (kodónům) zde dochází k připojování aminokyselin a k jejich spojování do polypeptidového řetězce – tato vazebná místa –aminoacylové místo (A)apeptidylové místo (P). aminokyseliny jsou k ribozómům přenášeny ve formě komplexu s transferemRNA (ve vzniku těchto aminoacyl – transferováRNA (+RNA) komplexů dochází v cytoplazmě buňky za katalytického působení enzymů (= aminoacyl – +RNA = syntetázy) do polypeptidových řetězců bílkovin se začleňuje20 aminokyselin, proto má organismus k dispozici nejméně 20 typů +RNA a nejméně 20 aminoacyl – +RNA = syntetáz jednořetězcové oblasti +RNA jsou významné pro připojování komplexu aminoacyl – +RNA na ribozómy v průběhu translace (1 z těchto oblastí obsahuje specifickou trojici nukleotidů, která je komplementární ke kodónu v mRNA = antikodón) zahájení translace– pakliže se doPmísta na ribozómu dostane iniciační kodón molekuly mRNA (obvykle AUG) + iniciační faktory =enzymy mezi karboxylovou skupinou iniciační aminokyseliny a aminoskupinou následujíc

Témata, do kterých materiál patří