Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


26. Nervová a hormonální soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,28 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

26. ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY - NERVOVÁ SOUSTAVA, HORMONÁLNÍ REGULACE, FYLOGENETICKÝ VÝVOJ NS, NS ČLOVĚKA, REFLEXY • v podoběsítě nervů• mozek je uložen vlebeční dutině a mícha je uložena vpáteřním kanálu• nervový system je uspořádánstupňovitě, jednotlivé části jsou propojeny, aby mohl být plynule zajištěnpříjem, přenos a zpracování vzruchů • NS zajišťujesouhru funkcí jednotlivých orgánů a orgánových soustav areakci organismu na vnější a vnitřní podněty• zahrnuje orgány, kteréspolu s endokrinními žlázamiregulují a řídí většinu tělesných funkcí• jefunkčně nadřazena ostatním tělesným soustavám centrální nervová soustava (CNS):mozek a mícha periferní nervová soustava (PNS):mozkovénervy, míšnínervy, autonomní 1. FYLOGENEZE NERVOVÉ SOUSTAVY bezobratlí:houbovci:• buňky s výběžkyschopné převádět vzruchy (šíří se pomalu a na krátkou vzdálenost) žahavci:•DIFÚZNÍ / ROZPTÝLENÁ NERVOVÁ SOUSTAVA- nejprimitivnější, tvoří ji nervovébuňkynepravidelně rozptýlenépo těle avzájemně propojené(dotýkají se svými výběžky); reakce na podněty z prostředí jevšesměrná ↓ GANGLIOVÁ NERVOVÁ SOUSTAVA• objevuje se se vznikem bilaterální souměrnosti těla; objevuje secentralizace = seskupení nervových buněk a zhuštění nervové tkáně do• gangliová nervová soustava může býtprovazcovitá, žebříčkovitánebogangliová měkkýšů ploštěnci:•PROVAZCOVITÁ NERVOVÁ SOUSTAVA-párová mozková zauzlinas 1 - 4 páry podélných spojených pruhů; z centrálního ganglia vybíhajídva provazce - jsou v každém tělním článku a jsou navzájem propojenénervovými spojkami (podélněkonektivy, příčněkomisurami; někdy jsou příčnékomisury neúplné) hlísti:•PROVAZCOVITÁ NERVOVÁ SOUSTAVA-mozková zauzlina s nervovými provazci ↓• z centrálního ganglia vybíhajídva provazce• jsou navzájem propojenynervovými spojkami• v místě spojení komisur s konektivy dochází ke vzniku ganglia kroužkovci:•ŽEBŘÍČKOVITÁ NS- zauzliny jsou spojenypříčnými a podelnými spojkami mnohoštětinatci:•ŽEBŘÍČKOVITÁ NS- majínadhltanovou zauzlinu (jednoduché podmíněné reflexy) členovci:•ŽEBŘÍČKOVITÁ NS- vzniknadhltanové zauzliny (senzorické a řídící centrum) apodhltanové zauzliny (řídí ústní ústrojí), ganglia hrudních článků řídí pohyb končetin ↓• nervová hmota se koncentruje především doganglií• nervové buňky se seskupují vnervové pruhy a ganglia měkkýši:• reflexní mechanismy nejsou příliš vyvinuty (malá aktivita plžů a mlžů) hlavonožci:• mozková zauzlina připomíná mozek obratlovců a reflexní činnost je velmi složitá ostnokožci:•KRUHOVITÁ / RADIÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA- složena zezákladního nervového prstence, ze kteréhovybíhají paprsčité výběžky obratlovci:↓• NS obratlovců vznikáz ektodermu hřbetní části těla, embryonálně je umístěna• je tvořenacentrálním nervovým systémem (CNS; mozek a mícha) aobvodnými nervy• u všech strunatců má v podstatě stejnou stavbu, liší se členitostí a velikostí jednotlivýchčástí mozku (v závislosti na stupni jejich vývoje) ryby:• nejvíce vyvinutstřední mozek a mozeček obojživelníci:• vyvíjí se předevšímpřední (koncový) mozek (hlavní řídící centrum zůstává ve středním mozku) plazi:• většípřední mozek• 12 párů mozkových nervů ptáci:• vyvinut předevšímmozeček, rozvoj koncového mozku savci:• rozvojpředního mozku• mícha končív křížové části páteře •MOZEKprodloužená mícha- jsou v níulomozeček- centrum pro koordinaci pohybu a polohy těla; největší je u plazů, ptáků a savců, kteří vykonávají rychléa složitéstřední mozek- u vývojově nižších obratlovců je hlavním mozkovým centrem, u vývojově vyšších obratlovců je přepojovacím centrem zrakovým a sluchovým; u ryb centrem vjemůpostrannmezimozek- centrumvegetativníchfunkcí živočichů (regulace příjmu potravy, regulace teploty, ovulace, apod.); spodní část mezimozku je spojena s nejvýznamnější endokrinní žlázou -hypofýzou, která řídí činnost ostatníchpřední mozek- u vývojově nižších obratlovcůje centremčichu; u vývojově vyšších obratlovců je hlavním mozkovým centrem; je tvořen dvěmahemisférami, kteréu plazů, ptáků a savců majídruhotnou kůru mozkovou •MÍCHA -uloženav páteřním kanálu, po celédélce má jednotnou stavbu; tvořícentrum jednodušších reflexů, zajišťujespojení mozku a periferníchčástí těla; vývojově nejstarší část nervového systé •OBVODOVÉ NERVY-periferní nervy spojující CNS s ostatními částmi těla, mozkomíšní nervy- z mozku vystupují párovémozkovénervy (10 párů u nižších obratlovců, 12 párů u vyšších obratlovců), z míchy vystupují párovémíšní nervy, vegetativní (autonomní) nervy- řídí činnost vnitřní (útrobních) orgánů, tvoří je systémsympatiku(zodpovědný za reakci těla na nebezpečí, mediátorem jeadrenalin anoradrenalin)aparasympatiku(navozuje klidovou fázi, mediátorem jeacetylcholin) - mají částečně antagonistickou funkci 2. NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA nervové buňky: NEURON• základnístavební a funkční jednotka• neurony jsouvysoce specializované buňky,schopny přijmout, vést a zpracovat odpověďna speciálnísignály• přenáší a zpracovává informace z vnitřního i vnějšího prostředí• nejvíce se rozvíjí v 2. měsíci života TĚLO NEURONU• rozhoduje o• je ohraničeno plazmatickou membránou - vnímavý povrch, který přijímá signály; tvořenoneuroplazmou ajádrem•organely v neuroplazmě: modifikovány (kvůli specifické funkci neuronů),mitochondrie, ribozómy(intenzivní metabolismus nutný kvůli vysokéspotřebě energie), silně vyvinutéendoplazmatickéretikulum,Nisslova tělíska- chromatofilní tělíska z drsného ER a ribozómů, probíhá zdetvorba látek k obnovení buněčné membrány,neurofibrily -svazky bránící roztržení buněk, vyplňují síť mezi Nisslovými tělísky,lysozomy obsahujícígranula s pigmenty(lipofuchsin a neuromelanin) A) DENDRITY•dendro - lat. strom•krátkévýběžky, které se dělí• nemají myelinovou pochvu, na povrchu mohou býtdendritické trny•jsou dostředivé - vedou signály k buněčnému tělu B) AXONY / NEURITY• vždy jeden výběžek, který vybíhá z• dlouhévýběžky, jsou dlouhéaž1 metr• zpravidla se nevětví,z• jsouodstředivé• asi 60% je izolovánomyelinovou pochvou, mezi nimi se vyskytujíRanvierovy zářezy(urychlují přenos vzruchu); zbylých 40% není kryto myelinovou pochvou a na

Témata, do kterých materiál patří