Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Pletiva a tkáně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (775,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. PLETIVA A TKÁNĚ 1. PLETIVA • pletiva jsousouborybuněkstejného tvarui stavby• nauka o pletivech =histologie• jednotlivé buňky v pletivu jsou propojenyplazmodezmami - soustava plazmatických kanálků v buněčných stěnách DĚLENÍ PLETIV Podle způsobu vzniku a) pravá• vznikladělením buněk• tvoří těla vyšších rostlin b) nepravá• vznikladruhotným seskupením• např. plektenchym v plodnicích hub Podle schopnosti dělení a) dělivá (meristematická)• majízachovanoudělivouschopnost b) trvalá• skládají se z funkčně rozlišených (diferenciovaných) buněk, kteréschopnostdělitseztratily Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn parenchym• tvoří je zpravidla živé tenkostěnné buňky, v místech styku 3 a více buněk jsou mezibuněčné prostory (interceluláry) • rozlišujeme několik typů: -palisádový parenchym-mezenchym-aerenchym: velké mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem, typický parenchym vodních a bahenních rostlin, slouží ke zlepšení výměny plynů mezi prostředím a rostlinou prozenchymkolenchym• buněčné stěny bývají ztloustlé nejčastěji v rozích buněk (tzv.rohový kolenchym• zajišťují pružnost, pevnost a ohebnost sklerenchym• nejrozšířenějšízpevňovací (mechanické)pletivo• buněčné stěny jsou vždy silně ztloustlé, buňky obvykle nemají živý obsah, brzy odumírají a vyplňují se vzduchem =sklereidy• např. sklerenchymatická vlákna lnu, v dužině hrušky SYSTÉM PLETIV • uvyšších rostlin se vytvářejí systémy pletiv vykonávajícíurčitou funkci• rozlišujeme 4 základní systémy - pletiva dělivá, pletiva krycí, pletiva vodivá a pletiva základní Pletiva dělivá (meristémy) •umožňujírůstrostliny• buňky jsou malé, tenkostěnné, těsně k sobě přiléhají, mají velké jádro, hodně cytoplazmy a vysokou intenzitu látkové přeměny Protomeristém•původní• tvoří ho jedna nebo několik buněk Primární meristém• vyskytuje se ve vegetačních vrcholech kořenů a stonků = apikální meristrém, v růstových zónách listů, v kolénkách trav, podporuje napřimování polehlých stébel Sekundární meristém• nejdůležitější jsoukambium (činností kambia vznikají druhotná vodivá pletiva -druhotné dřevo a lýko) afelogén (činností felogénu vznikádruhotná kůra =periderm• kambium a felogén se vyskytují u druhotně tloustnoucích rostlinných orgánů Pletiva krycí •pokrývají povrchrostlinných orgánů,chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí azprostředkovávají výměnu látek• systém krycích pletiv tvoří - pokožka, chlupy, průduchy, vodní skuliny, korek Pokožka• pokožka nadzemních orgánů =epidermis, pokožka kořene =rhizodermis• na povrchu pokožky nadzemních částí jekutikula- kutikula je tvořenakutinem- tloušťka závisí na druhu rostliny, nejsilnější bývá u rostlin suchých stanovišť Chlupy = trichomy• mají rozmanitý tvar, délku a hustotu a) trichomy krycí• doplňují ochrannou funkci pokožky, snižují riziko přehřátí rostlinných orgánů, umožňují rozšiřování semen a plodů b) trichomy žláznaté• slouží k vyměšování některých látek, např. silic (máta) c) trichomy žahavé• po odlomení jejich koncové části dojde k uvolnění pálivé tekutiny, např. u kopřiv Průduchy•velikostštěrbiny jeovlivněna předevšímturgorem svěracích buněk (čím více jsou buňky naplněny vodou, tím více jsou od sebe oddáleny) Vodní skuliny = hydatody• mají podobnou stavbu jako průduchy, alenemají možnost se uzavírat• jejich prostřednictvím se z těla rostlin vytlačuje přebytečná voda ve formě kapek =gutace Korek•druhotné krycí pletivo• vznikáčinností druhotného meristému felogénu• u některých rostlin vnější vrstvy korku praskají, odlupují se a vytvářejí tzv.borku• korek vykazuje značnou pružnost a stlačitelnost díky tomu se využívá k výrobě zátek +ostny (emergence) = výběžky, na jejich tvorbě se kromě pokožkových buněk podílí i buňky podpokožkové; najdeme je např. u růže nebo ostružníku Pletiva vodivá • umožňujítransport vody a v ní rozpuštěných látekpo rostlinném těle • vodivou soustavu tvoří souborcévních svazků - obsahuje dřevní a lýkovou část: Dřevní část cévních svazků -XYLÉM• přivádí roztoky minerálních látek z půdy (tzv.transpirační proud•cévy (tracheje)•cévice (tracheidy)- vyskytují se hlavně u jehličnanů a kapradin Lýková část cévních svazků -FLOÉM• vede z listů asimiláty (produkty fotosyntézy; tzv.asimilační proud•sítkovice- fungují jen jedno vegetační období (otvory sítkovice se na konci vegetačního období ucpávají amorfní hmotou, tzv. kalózou), činností kambia se každé jaro tvoří nové UZAVŘENÝ cévní svazek•druhotněnetloustne• vzniká diferenciací celého prvotního meristému na trvalá pletiva (u jednoděložných rostlin) OTEVŘENÝ cévní svazek•může druhotně tloustnout• směrem dovnitř stonku se tvořídruhotné dřevo, směrem vendruhotné lýko• u dřevin mírného pásu produkujekambium na jaře tenkostěnné široké buňky (tzv.jarní dřevo) a v létě tlustostěnné úzké buňky (tzv.letní dřevo) na průřezu druhotně tloustnoucího stonku se rozdílnost jarního a letního dřeva projevuje jakoletokruhy- čím jsou užší a hustší, tím je dřevo tvrdší TYPY CÉVNÍCH SVAZKŮ podle postavení lýka a dřeva a) soustředné = koncentrické•lýkostředné•dřevostředné - dřevo je obklopeno lýkem, např. u kapradin b) paprsčité = radiální• oddělené dřevní a lýkové části se pravidelně střídají, např. v kořenech cévnatých rostlin c) bočné = kolaterální• dřevo nejčastěji na vnitřní straně, lýko na vnější d) dvoubočné = bikolaterální• dřevní část je mezi dvěma lýkovými, např. u lilkovitých rostlin Pletiva základní • majírozmanité funkce• nejméně jsou rozšířena u vodních rostlin (které jsou nadnášeny vodou), nejvíce u dřevin Asimilační pletiva• slouží k fotosyntéze asimilací oxidu uhličitého (zpravidla v listech), zasoba zivin ,vody Vyměšovací pletiva• slouží k vylučování nebo hromadění•medníky- speciální žlázky tvořící se nejčastěji v květech na květním lůžku, vylučují sladké cukerné roztoky (nektar•mléčnice- trubicovité buňky v květu, které ve vakuole obsahují mléčnou šťávu (latex- mléčná šťáva kaučukovníku je surovina pro výrobupřírodního kaučuku- hořká mléčná šťáva chrání rostlinu před býložravci Zpevňovací pletiva (mechanická)• zajišťují rostlinným or

Témata, do kterých materiál patří