Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


30. Ochrana zivotniho prostredi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BIOLOGIEMaturitní otázka č. 30 Ochrana životního prostředí environmentalistika – zkoumá vztah člověka a jeho okolí environmentalismus – myšlenkový proud Ovlivňování životního prostředí člověkem Historie: životní prostředí ovlivňuje každý organismusčlověk začal výrazněji působit na životní prostředí, když objevil oheň (Homoerectus) – ochrana před zvěří, tepelná úprava masa = méně nemocí – rozšíření z Afriky do dalších místneolitická revoluce – rozšíření pěstování obilnin (pole = kácení lesů), v povodí velkých řek zhruba před 10 000 lety – u nás před 8 000 letyodkrytá půda na polích podléhala větší erozi a postupně byla vyčerpána, s vysoušením dalších území docházelo k zasolování půd (možný důvod zániku Mezopotámie)středověk – urbanizace (přesidlování lidí do měst)na přelomu 18. a 19. století došlo k průmyslové revoluci – vynález parního stroje (rozvoj dopravy→spalování fosilních paliv), vznikají továrny (výroba hnojiv…)odpady pouze ředěny – ve 20. století znečištěná atmosféra; (úniky ropy) – kumulativní látky (hromadí se např. v játrech, jsou rozpustné v tucích, ne ve vodě) produkce plastů (to jsou látky biodegradabilní – neodbouratelné v životním prostředí) ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ polutanty (kontaminanty) – látky ovlivňující životní prostředí (antropogenní vliv na životní prostředí) akutní toxicita – nejvíce nebezpečné látky, okamžitě způsobující otravu (sloučeniny rtuti) chronická toxicita – dochází k postupnému poškození organismu vlivem dlouhodobého užívání toxických látek (sloučeniny arzenu) opožděná toxicita – účinky takových látek se mohou a nemusí projevit toxické látky se projevují: karcinogenitou1 (kancerogenitou) způsobí rychlé a chybné dělení buněk (porucha regulace dělení), nádory se dělí na maligní (zhoubné) – uvolňují buňky a napadají i další tkáně (= metastázy) a benigní (nezhoubné), které zůstávají tam, kde vznikly. mutagenitou způsobí změny v genetické informaci (nahromadění chyb, které se bez kontaminace toxickou látkou opravují), kmenové buňky, pohlavní buňky teratogenitou poškození vývoje (nejhůře v prvních třech měsících těhotenství2 ) environmentální toxicita – poškození vztahů v životním prostředí Toxické látky (jedy): Paracelsus: „Toxická je každá látka, toliko na dávce záleží.“ T (toxická látka) a T+ (vysoce toxická látka) – podle zákona také všechny dosud neznámé látky LD = lethal dosis = smrtelná dávka, dolním indexem se označuje pro kolik procent organismů (např. LD50 pro 50% zkoumaných organismů) jednotka = mg / kg (živé váhy), u stejných látek pro různé organismy se mění (např. pro dioxiny3 je LD50 1,4 mg / kg u člověka a 20 mg / kg u potkana) Při zápisu se používají pro organismy zkratky: HLD50 = 1,4 mg / kg, RLD50 = 20 mg / kg Dále dolní index u písmene označujícího organismus znamená formu podání, o = orálně, i = inhalačně, i.v. = intravenózně (do žíly), i.m. = intramuskulárně (do svalu), s.m. = subkutánní (pod kůži) NPK = hodnoty nejvyšší přístupné koncentrace Společensky přijatelné riziko – normy pro obsah opožděně toxických látek ve výrobcích (dřevotříska = formaldehydy – karcinogenní účinky, měkčený plast = ftaláty – ohrožují funkci ledvin a jater, vyvolávají astma) Amesův test – kolonie bakterií se zablokovanou syntézou aminokyselin → po vystavení působení jedovaté látky (karcinogenní, mutagenní) začnou aminokyseliny znovu syntetizovat Znečišťování ovzduší: zákon o ochraně ovzdušízdroje znečištění ovzduší:stacionární – elektrárny, spalovny, sopkymobilní – dopravní prostředky Látky v ovzduší jsou udávány v mg/m3 nebo ve zlomku procenta: ppm = part per milion (počet částic na milion částic ostatních plynů) ppb = part per billion (počet částic na miliardu částic ostatních plynů) Mmje molární hmotnost, Vm molární objem (u všech plynů 22,4 dm3/mol) Polutanty: emise – (emitó = produkovat) – vycházejí z místa svého vzniku (továrny) emisní limity – množství látek, kterými smí např. elektrárny znečišťovat ovzduší imise – koncentrace škodliviny v daném místě (zředěné emise) imisní limity – informace o koncentraci látek ve vzduchu – biopředpověď (v případě jejich zvýšení může magistrát zakázat automobilovou dopravu v centru města apod.) nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých látek v ovzduší (imisí) – průměrné hodnoty pro jednu hodinu nebo pro 24 hodin kyselé srážky (depozice) – voda s rozpuštěnými kyselinotvornými plyny SO2 – redukční činidlo, destrukce chlorofylu a mykorhizy, 1% oxidu siřičitého se oxiduje na oxid sírový do spalin z hnědého uhlí se vhání kyslík a hašené vápno nebo uhličitan vápenatý = odsíření: vzniká energosádrovec používaný jako stavební materiál NOX – oxidační čísla od II do V, kyselinotvorné (HNO2 a HNO3) vznikají při spalování alkanů (v benzínu) za vysokých teplot: denoxtechnologie – reakce s amoniakem: třícestné katalyzátory (v automobilech) = platina a rhodium – redukují oxidy dusíku na dusík a zároveň oxidují oxid uhelnatý a uhlovodíky na oxid uhličitý smog – (z anglického smoke- kouř a fog – mlha) = zvýšená koncentrace polutantů v ovzduší Londýnský typ smogu = zimní smog (v důsledku inverze4→ spodní chladná vrstva vzduchu zůstává nehybná a hromadí se v ní polutanty) polutanty vzniklé spalováním uhlí – CO, CH4, SO2 a prach (C) CO a SO2 jsou redukční činidla → označení redukční smog Losangeleský typ smogu = letní smog (podílí se na něm sluneční záření) převládají polutanty produkované automobilovým průmyslem – NOX, CH4, alkeny, aldehydy UV záření rozkládá oxid dusičitý (fotooxidace → označení oxidační smog)na oxid dusný a volný kyslíkový

Témata, do kterých materiál patří