Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30. Ochrana zivotniho prostredi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

převládají polutanty produkované automobilovým průmyslem – NOX, CH4, alkeny, aldehydy

UV záření rozkládá oxid dusičitý (fotooxidace → označení oxidační smog) na oxid dusný a volný kyslíkový radikál, který se váže na molekulu kyslíku a vzniká ozon:


NO2 → NO+ O•


O•+ O2→ O3

dříve obsahoval také sloučeniny olova, které se používaly jako antidetonátory5 v benzínu [tetraetylolovo – Pb(CH2CH3)4]

V Praze se zvyšuje podíl Losangeleského typu smogu díky zvyšování automobilového průmyslu

Znečišťování vody

 • znečišťujeme všichni (prací prášky, čisticí prostředky, antikoncepce…, ale hlavně průmysl (Spolana Neratovice), důlní činnost (Afrika, Mongolsko, získávání zlata z horniny pomocí rtuti), zemědělství (pesticidy, herbicidy, hnojiva)

 • eutrofizace vod (přesycení dusičnany a fosforečnany) vede k rozmnožení sinic (vodní květ, zplodiny jejich metabolismu jsou toxické pro všechno živé ve vodě)

 • i tepelné znečištění (třeba elektrárna Mělník vypouští vodu z chladicích věží, je o něco teplejší než normální voda v řece), čím teplejší voda, tím míň rozpuštěného kyslíku → ryby se dusí

Čistička odpadních vod

 • voda protéká přes lapač štěrku a škáry do česlí (mříže, kde se zachytávají větší mechanické nečistoty)

 • na základě sedimentace v kuželovité prohlubni (tzv. mamutka) se usazuje písek, čistší voda se odčerpává seshora

 • do vod se přidává koagulát (látka, která napomáhá shlukování organických nečistot), nejčastěji se používá síran železitý, dále se přidává fakulant, který se shluků vytváří makrovločky (vyvločkování)

 • dále voda pokračuje do usazovacích nádrží, z jejich hladiny se shrabují nečistoty s nízkou hustotou (tuky a ropné látky)

 • v aktivačních nádržích se přidává do vody aktivovaný kal (bakterie a prvoci, které jsou aerobní a heterotrofní – denitrifikace - vychytávají pro svůj metabolismus amonné kationty (v pražské čističce se plánují i nádrže na odstranění dusičnanových aniontů)

 • v dosazovacích nádržích se kal usazuje, v odstředivkách se odvodní a dostává se do nádrží, kde probíhá anaerobní rozklad (tzv. vyhnívací nádrže), voda se zahřeje, pracují bakterie, které rozkládají anaerobně další nečistoty (při tom produkují bioplyn – methan, lze jej použít k výrobě elektřiny), fugát = odpadní voda z bioplynové stanice

 • zpracovaný kal se odváží ke kompostaci a dalšímu využití v zemědělství (aby auta s ním nepáchla, přidává se chlorové vápno)

OCHRANA PŘÍRODY VE SVĚTĚ A V ČR

 • vychází z koncepce trvale udržitelného rozvoje – kompromis mezi potřebami lidí a zachováním přírodního dědictví

 • u nás první rezervace Žofínský prales a Hojná voda v Novohradských horách (1838, rod Buquoyů), Boubínský prales (1858, Schwarzenbergové)

 • zákon o ochraně přírody a krajiny § 114/1992 Sb. zákonů

 • 6 kategorií ochrany území (zabírají 15 % území ČR)

Témata, do kterých materiál patří