Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30. Ochrana zivotniho prostredi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

radikál, který se váže na molekulu kyslíku a vzniká ozon: dříve obsahoval také sloučeniny olova, které se používaly jako antidetonátory5látka potlačující předčasný zápal a hoření ve válcích motoru, aby nedošlo k tzv. klepání motoru v benzínu [tetraetylolovo – Pb(CH2CH3)4] V Praze se zvyšuje podíl Losangeleského typu smogu díky zvyšování automobilového průmyslu Znečišťování vody znečišťujeme všichni (prací prášky, čisticí prostředky, antikoncepce…, ale hlavně průmysl (Spolana Neratovice), důlní činnost (Afrika, Mongolsko, získávání zlata z horniny pomocí rtuti), zemědělství (pesticidy, herbicidy, hnojiva) eutrofizace vod (přesycení dusičnany a fosforečnany) vede k rozmnožení sinic (vodní květ, zplodiny jejich metabolismu jsou toxické pro všechno živé ve vodě) i tepelné znečištění (třeba elektrárna Mělník vypouští vodu z chladicích věží, je o něco teplejší než normální voda v řece), čím teplejší voda, tím míň rozpuštěného kyslíku→ ryby se dusí Čistička odpadních vod voda protéká přes lapač štěrku a škáry do česlí (mříže, kde se zachytávají větší mechanické nečistoty) na základě sedimentace v kuželovité prohlubni (tzv.mamutka) se usazuje písek, čistší voda se odčerpává seshora do vod se přidává koagulát (látka, která napomáhá shlukování organických nečistot), nejčastěji se používá síran železitý, dále se přidává fakulant, který se shluků vytváří makrovločky (vyvločkování) dále voda pokračuje do usazovacích nádrží, z jejich hladiny se shrabují nečistoty s nízkou hustotou (tuky a ropné látky) v aktivačních nádržích se přidává do vody aktivovaný kal (bakterie a prvoci, které jsou aerobní a heterotrofní – denitrifikace - vychytávají pro svůj metabolismus amonné kationty (v pražské čističce se plánují i nádrže na odstranění dusičnanových aniontů) v dosazovacích nádržích se kal usazuje, v odstředivkách se odvodní a dostává se do nádrží, kde probíhá anaerobní rozklad (tzv. vyhnívací nádrže), voda se zahřeje, pracují bakterie, které rozkládají anaerobně další nečistoty (při tom produkují bioplyn – methan, lze jej použít k výrobě elektřiny),fugát = odpadní voda z bioplynové stanice zpracovaný kal se odváží ke kompostaci a dalšímu využití v zemědělství (aby auta s ním nepáchla, přidává se chlorové vápno) OCHRANA PŘÍRODY VE SVĚTĚ A V ČR vychází z koncepce trvale udržitelného rozvoje – kompromis mezi potřebami lidí a zachováním přírodního dědictví u nás první rezervace Žofínský prales a Hojná voda v Novohradských horách (1838, rod Buquoyů), Boubínský prales (1858, Schwarzenbergové) zákon o ochraně přírody a krajiny § 114/1992 Sb. zákonů 6 kategorií ochrany území (zabírají 15 % území ČR) velkoplošná: NP – národní parky (4) –České Švýcarsko, Podyjí, Šumava, Krkonoše (malí vlastní správu) CHKO – chráněné krajinné oblasti (25) – Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Jeseníky… (spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny) maloplošná (celkem 2216) – v rezervaci se nesmí stavět, hospodařit intenzivně, těžit suroviny… v památce lze, pokud tím není narušena (národní rezervace a památky mají národní význam, ostatní pouze regionální) NPR – národní přírodní rezervace NPP – národní přírodní památka PR – přírodní rezervace PP – přírodní památka památné stromy (23 126) UNESCO (organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) vyhlásilo biosférické rezervace (Krkonoše, Šumava, Bílé Karpaty, Třeboňsko, Křivoklátsko) systém NATURA 2000 – soustava chráněných území evropského významu (v rámci Evropské Unie) Ptačí oblasti (38) Evropsky významné lokality (863) Ramská úmluvu o mokřadech – vyhlášení dalších 12 území Ochrana ohrožených organismů Mezinárondí unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) každoročně vydává Červené knihy Kategorie ochrany živočišných druhů: vyhynulýkriticky ohroženýohroženýzranitelný u rostlinných druhů: kriticky ohrožený (C1)silně ohrožený (C2)ohrožený (C3)vyžadující pozornost (C4) World Wildlife Found (WWF) – ochrana zvířat v celosvětovém měřítku (panda velká) Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), kontrola ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ Skleníkový efekt: přirozený jev posílený lidskou produkcíkdyby neexistoval, byla by průměrná teplota Země - 18°C (nyní je okolo 15°C)skleníkové plyny = klimarelevantní plyny odrážejí zpátky na Zemi infračervené paprsky:vodní páraoxid uhličitý – je produkován při spalování ropných produktů a dalších látek, při kácení lesů ubývá stromů, které by jej zpracovávaly při fotosyntézemetan – produkován bachořci v žaludcích přežvýkavců, termity, metanogenními bakteriemi v rýžových polích a organickém odpaduozonoxid dusný – výroba a používání hnojiv V předindustriální době bylo v atmosféře oxidu uhličitého 0,028 % (280 ppm) a metanu 0,00007% (0,7 ppm). Dnes je oxidu uhličitého 0,035 % (350 ppm) a metanu 0,000165% (1,65 ppm). Za 100 let údajně průměrná teplota planety stoupne o 6°C a hladina moří vlivem roztátého ledu o 2,5 metru. Kjótský protokol – rámcová úmluva OSN o klimatických změnách, obchod jednotlivých států s povolenkami na produkci emisí skleníkových a dalších plynů „Ozonová díra“ ztenčení ozonové vrstvy nad Antarktidou bylo poprvé zjištěno roku 1968ozonová vrstva vznikla v siluru a devonuUV záření rozkládá kyslík na dva volné kyslíkové radikály: ty se slučují s kyslíkem za vzniku ozonu (viz výše), ovšem tady se nám ozon hodí, protože chrání Zemi proti UV záření: při této reakci ztrácí UV záření svoji energii Freony (chlor-fluorované uhlovodíky) – Cl˙ Volný chlorový radikál se naváže na kyslíkový z předchozí reakce a vznikne oxid chlorný, ten se pak dále slučuje s ozonem: zase se uvolní chlorový radikál a sled reakcí se opakuje → jeden Cl˙ zničí tisícovky molekul ozonu Chlor se také v atmosféře vyskytuje ve sloučeninách – HCl a ClONO2 (chlornitrát), které se chovají k molekulám ozonu obdobně. Tyto reakce ale běží nejlépe při teplotách pod – 40°C→ tenčí vrstva ozonu nad

Témata, do kterých materiál patří