Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
30. Ochrana zivotniho prostredi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dále dolní index u písmene označujícího organismus znamená formu podání, o = orálně, i = inhalačně, i.v. = intravenózně (do žíly), i.m. = intramuskulárně (do svalu), s.m. = subkutánní (pod kůži)

NPK = hodnoty nejvyšší přístupné koncentrace

Společensky přijatelné riziko – normy pro obsah opožděně toxických látek ve výrobcích (dřevotříska = formaldehydy – karcinogenní účinky, měkčený plast = ftaláty – ohrožují funkci ledvin a jater, vyvolávají astma)

Amesův test – kolonie bakterií se zablokovanou syntézou aminokyselin → po vystavení působení jedovaté látky (karcinogenní, mutagenní) začnou aminokyseliny znovu syntetizovat

Znečišťování ovzduší:

  • zákon o ochraně ovzduší

  • zdroje znečištění ovzduší:

  1. stacionární – elektrárny, spalovny, sopky

  2. mobilní – dopravní prostředky

Látky v ovzduší jsou udávány v mg/m3 nebo ve zlomku procenta:

ppm = part per milion (počet částic na milion částic ostatních plynů)

ppb = part per billion (počet částic na miliardu částic ostatních plynů)


$$1\ ppm = \frac{M_{m}}{V_{m}}\ $$

Mm je molární hmotnost, Vm molární objem (u všech plynů 22,4 dm3/mol)

Polutanty:

emise – (emitó = produkovat) – vycházejí z místa svého vzniku (továrny)

emisní limity – množství látek, kterými smí např. elektrárny znečišťovat ovzduší

imise – koncentrace škodliviny v daném místě (zředěné emise)

imisní limity – informace o koncentraci látek ve vzduchu – biopředpověď (v případě jejich zvýšení může magistrát zakázat automobilovou dopravu v centru města apod.)

nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých látek v ovzduší (imisí) – průměrné hodnoty pro jednu hodinu nebo pro 24 hodin

kyselé srážky (depozice) – voda s rozpuštěnými kyselinotvornými plyny

SO2 – redukční činidlo, destrukce chlorofylu a mykorhizy, 1% oxidu siřičitého se oxiduje na oxid sírový

do spalin z hnědého uhlí se vhání kyslík a hašené vápno nebo uhličitan vápenatý = odsíření:


2SO2+ O2+ 2Ca(OH)2 → 2CaSO4 + 2H2O


2SO2+ O2+ 2CaCO3 → 2CaSO4+ 2CO2

vzniká energosádrovec používaný jako stavební materiál

NOX – oxidační čísla od II do V, kyselinotvorné (HNO2 a HNO3)

vznikají při spalování alkanů (v benzínu) za vysokých teplot:


N2 + O2NOX

denoxtechnologie – reakce s amoniakem:


NOX+ NH3→ N2 + H2O

  • třícestné katalyzátory (v automobilech) = platina a rhodium – redukují oxidy dusíku na dusík a zároveň oxidují oxid uhelnatý a uhlovodíky na oxid uhličitý

smog – (z anglického smoke- kouř a fog – mlha) = zvýšená koncentrace polutantů v ovzduší

  1. Londýnský typ smogu = zimní smog (v důsledku inverze4)

polutanty vzniklé spalováním uhlí – CO, CH4, SO2 a prach (C)

CO a SO2 jsou redukční činidla → označení redukční smog

  1. Losangeleský typ smogu = letní smog (podílí se na něm sluneční záření)

Témata, do kterých materiál patří