Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7-Nižší-a-výtrusné-rostliny

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (319,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nižší a výtrusné rostliny Podříše: Nižší rostliny (Thallobionta) Věda:algologieEukaryotníautotrofové – chlorofyla+ chlorofylb,c,dRozmnožování vázáno na vodu Tělo =stélka (thallus)– málo rozlišené buňkybez cévních svazků Monadoidní– jednobuněčná, jednojaderná,bičíky, světločivná skvrna (krásnoočka, zelenivky) -stigma Kokální– jednobuněčná, většinou jednojaderná,bez bičíků – nepohyblivá, pevná buněčná stěna (rozsivky, zelenivky) Trichální– mnohobuněčná, vláknitá,jednojaderné buňky s BS, nevětvená či jednoduše větvená vlákna Heterotrichální– vlákna morfologicky rozlišena na poléhavá a vzpřímená (zelené řasy - kadeřnatka) Sifonokladální–mnohobuněčná, vláknitá,mnohojaderné buňky (chaluha, zelené řasy – žabí vlas) Pletivná– mnohobuněčná, nejvíce vyvinutá (rouchy, chaluhy, parožnatky) Rozmnožování Vegetativní Dělení jednobuněčných řas, rozpad kolonií, fragmentace mnohobuněčných stélek Nepohlavní Výtrusy (spory) – nepohyblivé x pohyblivé – vznik vesporangiích (výtrusnicích) mají bičíky - pohyblivé (zoospory) nepohyblivé -aplanospory Pohlavní rozmnožování – převládá gametofyt 2 gamety vznikající v gametangiích => zygota Izogamie – gamety vzhledem i velikostí stejné, odlišné fyziologicky Anizogamie – samčí gameta menší než samičí Oogamie – samičí vaječná nepohyblivá velká buňka =oosféra+ spermatozoid (pohyblivý, bičíky) Ruduchy, chaluhy, zelené řasy – sporofyt jako samostatná rostlinaVýznam: producenti organických látek a kyslíku, výroba léčiv, zdravá výživa, kosmetika Klasifikace: Červené řasy/Ruduchy (Rhodophyta) Hlavně teplá moře, méně sladké vody Většinou mnohobuněčné s vláknitou či pletivnou stélkou Thylakoidy netvoří grana Chlorofyla,+d karotenoidy,fykoerytrin, fykocyanin Produkt fotosyntézy:florideový škrob BS –pektiny, celulosa Rozmnožování Jednobuněčné – dělení Mnohobuněčné – rozpad,nepohyblivé výtrusy Oogamie, ale samčí gamety nepohyblivé! Zástupci - ČR: potěrka, moře - puchratka Význam: jídlo, léčivé látky,agar Zelené řasy (Chlorophyta) Pravděpodobní předchůdci vyšších rostlin Tylakoidy seskupeny v grana Chlorofyla+b, betakarotén, xantofyly Rezervní látka = škrob Většinoucelulózní buněčná stěna Zelenivky Jednobuněčná či mnohobuněčná stélka (trichální, sifonokladální, pletivná) Jednotlivě i v souborech (kolonie – drží slizovými obaly, cenobia – všechny buňky z jedné generace) Rozmnožování – dělení, nepohlavními výtrusy, vegetativně fragmentací, pohlavně izo anizo i oogamicky, zoo i aplanospory Zástupci: pláštěnka (kaluže),váleč (nejdokonalejšícenobium),zrněnka (kokální stélka, vzdušná, kůra stromů),řetízovka (kolonie),zelenivka,kadeřnatka (heterotrichální),žabí vlas (sifonokladální),mořský salát = porost locikový Význam: producenti organické hmoty, zdroj bílkovin v krmných směsích Spájivky Jedno i mnohobuněčné, nevětvená vláknitá stélka Rozmnožování !spájení = konjugace(splývání protoplastů vegetativních buněk, vznikzygospory s BS z sporopoleninu), absence bičíkatých stadií Nepohlavně dělením, rozpadem stélky Zástupci: šroubatka, dvojčatkovité řasy, krásivka Parožnatky Asipředchůdci suchozemských rostlin! Čistésladké vody Fyloidy, kauloidy, rhizoidy BS inkrustována uhličitanem vápenatým Absence spor/ nepohlavního rozmnožování Pohlavně - oogamie Říše: CHROMISTA – saprofyti a sekundární autotrofové (sekundární endosymbiózou, obsahujínukleomorf – pozůstatek jádra původního sekundárního endosymbionta, 3-4 membrány na chloroplastu) Skrytěnky Jednobuněčné, dvoubičíkaté Monadoidní stélka Chlorofyla+c, karotenoidy, xantofyly, fykocyanin, fykoerytrin Zásobní látka - škrobChromophyta Chlorofyla+c, betakarotén,xantofyly – fukoxantin Zásobní látky:chryzolaminarin, laminarin, olej Buňky s 1-2 bičíky, jeden delší Zlativky Sladkovodní plankton Jednobuněčná bičíkatá stélka, panožky – fagocytóza Někdy zkřemenělá BS a schránka Rozsivky Voda sladká i slaná, půda Kokální stélka! Jednotlivě či v koloniích Dvoudílná křemitá schránka Rozmnožování dělením – vždy se tvoří ta menší miska Význam: indikátory čistoty vody, hornina křemelina (sklo, filtry, izolační hmoty) Chaluhy – hnědé řasy Mnohobuněčná trichální až pletivná stélka Rhizoidy, kauloidy, fyloidy (odlišný původ a stavba než veg.org. vyšších rostlin) Rozmnožování: vegetativně (fragmentací), nepohlavně (zoosporami), pohlavně (izogamie, anizogamie, oogamie), metageneze – stejnotvárná (gametofyt a sporofyt skoro stejné) x různotvárná (gametofyt menší) Chaluha bublinatá, bobulák, hroznovicesargassum, čepelatka Význam: hnojivo, palivo, výroba jodu, sody a potaše, jídloOomycety (viz houby) oddělení, třída barviva zásobní látky stélka rhodophyta chlorofyla + d, fykoerytrin, fykocyanin florideový škrob, olej trichální, pletivná chromophyta - rozsivky chlorofylya + c, fukoxantin, diatoxantin chryzolaminarin, olej kokální chromophyta - chaluhy chlorofylya + c, fukoxantin laminarin trichální, pletivná Euglenophyta chlorofyly a + b paramylon monadoidní chlorophyta chlorofylya + b škrob monadoidní, kokální, (heterotrichální, sifonokladální, pletivná) Podříše: Vyšší rostliny (Cormobionta) Mnohobuněčné, převážně autotrofníPřizpůsobené souši x druhotně ve voděTělo Kormus– kořen, stonek, list Stélka – u nejprimitivnějších mechorostů!Přizpůsobení souši Kutikula a průduchy Vodivá pletiva, zpevňovací a krycí kořeny Zárodek (embryo)Rozmnožování Různotvárná (heteromorfní) rodozměna Převaha sporofytu (krom mechů) Mechorosty, kapraďorosty -vázáno více na vodu (pohyb spermatozoidů) Semenné rostliny – nezávislé na vodě Mechorosty Suchozemské (ale vlhkobytné) výtrusnéPřevažuje gametofyt nad sporofytem!!!Nemají pravé cévní svazky!Gametofyt –lupenitý (stélka) xlodyžka (kauloid)+ lístky (fyloidy) + příchytná vlákénka (rhizoidy) Krytý kutikulou Absence vodivých pletivRozmnořování Rodozměna Haploidní výtrus ->prvoklíček (protonema)-> mechová rostlinka = gametofyt Nese pohlavní orgány (gametangia) Samčípelatky (antheridia) ->dvoubičíkaté spermatozoidy Samičízárodečníky (archegonia) -> vaječná buňkaoosféra Oplozeníve vodním prostředí -> zygota -> diploidní sporofytní generace Noha + št

Témata, do kterých materiál patří