Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dědičnost mnohobuněčného organismu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

27DĚDIČNOST MNOHOBUNĚČNÉHO ORGANISMU - způsob rozmnožování a dědičnost - křížení, dědičnost kvalitativních znaků – úplná a neúplná dominance a recesivita, intermediarita - autozomální dědičnost – monohybridismus, dihybridismus, vazba vloh - gonozomální dědičnost ROZMNOŽOVÁNÍ A DĚDIČNOST DĚDIČNOST = schopnost předávat potomkům vlohy (základy vlastností) - jejím výsledkem jsou jedinci shodní v podstatných znacích (tendence ke stálosti) - zajišťuje zachování druhu - dědičnost se projevuje při rozmnožování - během evoluce se vyvinuly rozmanité způsoby rozmnožování- každý z nich lze přiřadit k jednomu ze dvou obecných typů: k nepohlavnímu nebo pohlavnímu rozmnožování - nepohlavní je evolučně starší a primitivnější z něj se vyvinulo dokonalejší pohlavní – typické pro složité organismy - hlavní znaky obou typů: NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ = ASEXUALITA - jednobuněčné organismy a rostliny (hl. nižší), jen ojediněle i nižší živočichové vzniká hodně potomstva - nový jedinec vzniká z oddělené části rodičovského organismu – je s ním zcela shodný= KLON,způsob rozmn. = klonování - nejč. způsoby – buněčné dělení – mitóza - pučení (kvasinky) - u mnohobuň. – výtrusy – sporami (houby) - vegetativními orgány (rostliny) - souvisí s ním náhrada ztracené tkáně – regenerace POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ = SEXUALITA - vzniká pro výšení variability - vzniká nový jedinec splynutím haploidních gamet, generace vzniká pohlavním roz. = potomstvo - jedinec získá vlohy od obou rodičů, vzniká nová kombinace alel výhodné pro evoluci a šlechtění HERMAFRODIT = většinou bariéry samooplození - sam. je u nich výjimečné – jen v nepříznivých podmínkách - různé bariéry – a) vlastní vajíčka a spermie dozrávají v jinou dobu b) druhové – různé mechanismy ( na molekulární a buněčné úrovni) zabrání mezidruhovému křížení - když už něco vznikne (mula, mezek) – nerozmnožuje se dál PARTENOGENZE = vývoj z neoplozeného vajíčka - např. trubci včel, samečci u perlooček (sezónní samička) doplňkové pohlaví - čím organismus stojí rozmnožování E výhradně pohlavní rozmnožování - čím méně střídání sexuálního a asexuálního rozmnožování - křížení = HYBRIDIZACE – cílené pohl. roz. dvou vybraných jedinců - motivy genetické - cílem – analýza potomků- hybridů - vytvoření hybridů se žádoucími kombinacemi rodičovských znaků – šlechtitelský záměr - pohlavně se mohou rozmnožovat – křížit – jen jedinci téhož druhu - vzácně mezidruhové křížení (osel x kůň : hřebec x oslice mezek ; klisna x osel mul) sterilní hybrid - podmínkou jsou velmi podobné karyotypy a tudíž i genomy Symbolika ve schématech křížení xkřížení -mezi symbol obou křížených jedinců Pparentální (rodičovská) generace – opační homozygóti AA x aa F11. filiální gen (1. generace potomků)F1 x F1 F22. generace potomků DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ ZNAKY = jednotlivé vlastnosti organismu 1) morfologické – tvar těla, barva očí 2) funkční – schopnost vykonávat určitou funkci 3) psychické – povaha, talent, nadání, temperament,..  mohou mít různou kvalitu (formu) = ZNAKY KVALITATIVNÍ – viditelné  mohou se lišit stupněm (mírou) = ZNAKY KVANTITATIVNÍ – dají se změřit, znázorňuje Gaussova křivka gen + činitelé prostředí = znak - kvalitativní znaky jsou obvykle podmiňovány 1 genem, znak podmíněný 1 genem = monogenní znak - dvě alely mohou být ve vzájemném vztahu úplné či neúplné dominance a úplné či neúplné recesivity anebo také kodominance ÚPLNÁ DOMINANCE - alela A je nad a úplně dominantní pokud se v daném znaku fenotypově neliší dominantní homozygot AA a heterozygot Aa - recesivní alela se u heterozygota neprojevuje - může se projevit pouze v nepřítomnosti dom. alely – jen aa – recesivní homozygot Např. u plodů rajčete – dom. alela A kóduje červenou barvu, rec. alela a kóduje žlutou barvu  AA, Aa – červená; aa – žlutá barva NEÚPLNÁ DOMINANCE A RECESIVITA - heterozygot se v daném znaku odlišuje od obou homozygotů - u heterozygota se podílejí na znaku obě alely, ale zpravidla nestejnou měrou: 1 více – je neúplně dominantní 2. méně – je neúplně recesivní - zvláštním případem neúplné dominance jeintermediarita –obě alely se v fenotypu podílejí u heterozygota stejnou měrou - i u intermediarity platí – výsledky recipročních křížení jsou stejné - k podobným výsledkům křížení jako intermediarita alel vede jejichkodominance -různé alely v genotypu ve fenotypu se projeví současně, aniž by se ovlivňovaly - příklad poskytuje dědičnost krevních skupin - tzv. mnohotný alelismus – IA IB IH - někdy lze vyloučit otcovství IA IA– sk AIB IB– sk B IHIH – sk 0 IA IH– sk AIBIH– sk BIAIB - sk AB z křížení lze odvodit -Mendelovy zákony Johann Gregor Mendel – 1822 – 1884 - moravský kněz a středoškolský profesor - věnoval se včelařství - prováděl pokusy s křížením hrachu – vybral si vhodnou rostlinu a vhodné znaky - položil základy genetiky – neznal molekulární základy - uznán 50 let po smrti, 3 zákony – používal tzv. Mendlovy čtverce I. ZÁKON O UNIFORMITĚ F1(zákon o uniformitě hybridů) - výsledky recipročních křížení jsou stejné - ze vzájemného křížení 2 rozdílně homozygotních rodičů vždy heterozygotní, fenotypově stejní jedinci II. ZÁKON O NESTEJNORODOSTI HYBRIDŮF2 - při křížení heterozygotních rodičů lze fenotypy i genotypy nově vzniklých jedinců vyjádřit poměrem malých celých čísel fen. štěpný poměr3 : 1 gen. štěpný poměr1 : 2 : 1 2 opační homozygoti, 2 heterozygoti ZPĚTNÉ KŘÍŽENÍ = je křížení hybrida z F2 s recesivním homozygotem tzn. AA x aa samý heterozygoti nebo to bude Aa x aa půl na půl Aa, aa -u úplné dominance k odhalení genotypu - cílem šlechtitelů – vyšlechtit heterozygóty – F1 u heterozygotu –HETEROZA EFEKT – jsou kvalitnější než kvalitní homozygot, kvalitnější a lepší = monohybridní křížení s dihybridním křížením souvisí -VOLNÁ KOMBINOVATELNOST VLOH - pokud páry alel A, a a B,b leží v různých párech homologických chromozomů dihybrid v F1 tvoří při meioze 4 rozdílné typy gamet – AB, Ab, aB, ab – se stejnou pravděpodobností DIHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ S ÚPLNOU DOMINANCÍ - sledujeme při něm dva znaky, každý monogenně p

Témata, do kterých materiál patří