Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Buňka a dědičnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (123,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

26BUŇKA A DĚDIČNOST - stavba chromozómu, genotyp, genóm - genetika prokaryotické buňky, plazmidy – jejich stavba a fce - genetika eukaryotické buňky – uspořádání jádra, segregace a kombinace chromozómů, crossing- over - chromozómové určení pohlaví - mimojaderné molekuly DNA a jejich funkce Příklady. CHROMOZOMY = tělíska umístěná v buň. jádře, v nichž jsou zabudovány geny uložené v molekulách DNA - látka tvořící chromozóm =chromatin (jaderná hmota) – komplex DNA a histonů (bílkoviny) tvořínukleohistonové vlákno (vláknitá molekula DNA omotává soubory histonů) - tvořendvěma rameny spojenýmicentromerou(slouží k upevnění k mikrotubulům dělicího vřeténka při mitóze) - v metafázi tvořen 2 chromatidami spojenými jednou společnou cetromerou -Denverská nomenklatura – očíslování chromozomů podle délky ramen (polohy centroméry) - podle umístění centromery -4 typy chromozómů: metacentrický (uprostřed) submetacentrický (méně nebo více posunuta k jednomu konci) akrocentrický ( téměř na konci) telocentrický (na samém konci) - soubor všech jaderných chr. eukaryot. buňky =karyotyp –druhově charakteristický a stálý znak stejný počet, velikost a tvar chromozomů - získává se barvením spiralizovaného genet. materiálu (před dělením) - využití: můžeme přesně analyzovat chromozomové sady každého druhu, ( zjistit, jaký gen je na jakém chromozomu -např. amniocentáza) - lze sestavit i individuální obraz chromozomů každého jedince –karyogram barvení chr.: - acetokarmín, nigrosin a) fix. čin. – zpevnění buněk b) macerační čin. – oddělení buněk od sebe - tělní (somatické) buňky -diploidní - obsahují 2 úplné a totožné sady chromozomů -2n všechny chr. jsou párové - chromozomy jednoho páru mají stejný tvar a nesou stejné geny – jsou shodné =homologické x chr. různých párů – různé =heterologické - pohl. buňky v důsledku meiózy pouze poloviční –haploidní - počet (n) chr. (z každého chromozomového páru jen 1 chr.) - geny v chr. uloženy lineárně za sebou; každý gen má v chr. určité místo –lokus - soubor genů každého chr. je nejen konstantní, ale tyto geny se také vyskytují ve stejném pořadí GENOM= soubor genů v jádře -jaderný genom je v prokaryot. i eukaryot. buňkách doplňovánmimojaderným genomem (své chr. mají i další organely – mitoch., chlor., plazm.) (mimojad. genomy se nepřenášejí do dalších generací tak přesně vyskytují se v buňkách v různých počtech kopií) GENOTYP= soubor genů v organismu (jaderný genom + mimojaderné geny) ? GENETIKA PROKARYOT - nerozmnožují se pohlavně – jsou haploidní - každý gen v 1 kopii, 1 chromozóm (-prokaryot. b. je monoploidní) – 1 molekula DNA – není namotaná na histonech, bez histonů - molekula DNA = nukleotid – 1 000 x delší než buňka - nerozliš. mitózu, replikace DNA rozdělení cytoplazmy - nese 3 500 genů - ve 2 místech připoután k plazmatické membráně PLAZMIDY - DNA – plazmidová, 1 000 x menší, 3-4 geny - sada genů není haploidní, gen obsažen i vícekrát, buňka může mít 1 typ plazmidů vícekrát - díky nim stoupá variabilita ( plazmidy – hl. zdroj genetic. variability) EPIZOMÁLNÍ PLAZMIDY = schopnost včleňovat se a vyčleňovat se z nukleotidu KONJUGATIVNÍ PLAZMIDY = schopnost přelézat z buňky do buňky - můžou mít i obě vlastnosti, nevylučuje se ,že když je epiz., že nemůže být i konjugativní - variabilita (2 děje) – MUTACE – upevní se vlastnost nebo je letální – neuplatní se a zahyne - SELEKCE – výměna částí DNA mezi buňkami - 3 jevy: (výměna DNA – plazmidy nebo plazmidy s kouskem jaderné informace) 1) TRANSFORMACE – jev kdy z jedné buňky vnikne molekula DNA do druhé buňky - do bakteriální buňky vnikne DNA z jiné - spontánně nebo genovým inženýrstvím - při průniku dvoušroubovice 1 řetězec se degraduje a musí si buňka dotvořit ten zbytek na zákl. komplementarity - týká se všech plamidů 2) KONJUGACE – - takto mohou přestupovat jen konjug. plazmidy - buňka má na povrchu specifické receptory = fimbrie – složení fimbrií je zakódované v plazmidech FIMBRIE – jsou specifické pro urč. druh plazmidu – bílkovinné vlákénko  2 buňky se spojují pomocí fimbrií vytvoří se tunel proleze jím konjug. plazmid a zároveň se replikuje (1. ho ztrácí, 1 kopii si nechá a 1 posílá sousedovi) - často je i epizomál. - plazmid vleze sám a nese s sebou několik jad. genů (částí nukleotidu) – nepřeleze to celý – buňky u sebe dlouho nevydrží - mezi jadernými částmi může docházet k rekombinacím nové kombinace genu - zaznamenány i mezidruhové výměny - paradox – závody ve zbrojení s léky nemůžou nikdy vyhrát – oni jsou vždy krůček za námi 3) TRANSDUKCE – - souvisí s bakteriofágy – do kapsidy virionu může uzavřít i kus bakteriál. DNA - plazmatic. DNA, jaderná, nukleoidová,… DNA ŘÍZENÍ METABOLISMU PROKARYOT -exprese genu – cesta od molekulárního základu k fenotypovému projevu - zač. proteosyntézou bílkovina enzymová reakce řídí vlastnost - u bakterií probíhá stejně – záleží na kvalitě bílkovin – řídí konkrétní reakce - geny sdruženy do peronů - metabolit. dráha – sled reakcí, kt. na sebe navazují OPERON = část DNA nese geny pro jedn met. dráhu (když metab. 5 kroků operon 5 genů) STRUKTURNÍ GENY = každý z nich kóduje urč. bílkovinu – 1 2 3 4 5 - zač. úsek, část předtím - REGULAČNÍ ČÁST – spec. geny – nejsou strukturní - vliv na to, jestli se bude nebo nebude přepisovat - vš. nebo nic, jo nebo ne - to eukaryotic. nemá - 3 geny – R P O R – regulační gen – kóduje nepresorickou bílkovinu – ta potlačuje přepis operonu - pokud repr. bílk. není – přepisuje se operon P – promotor – místo kam se váže RNA polymeráty – enzym, kt. umožňuje transkripci O – operátor – místo kam se naváže nepresorická bílkovina – pokud je přítomna- nepustí polymerázu, když se odváže – může pokračovat 2 příklady – AKTIVNÍ OPERON – RNA polymeráza nasedne na operon – rozjede se pokud nenarazí na repr. bílkovinu- jede na geny – přepisuje je bílkovina NEAKTIVNÍ OPERON – nemůže se rozjet, transkripce neprobíhá, proteosyntéza se nerozjíždí - aktivace a deaktivace se děje zpětnou vazbou - laktóza – potřebuje ke štěpení enzym  naváže se repr. bílkovina š

Témata, do kterých materiál patří