Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bilble - Matoušovo evangelium

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor literárního díla: Bible – Matoušovo evangelium Druh díla: epikaŽánr díla: evangeliumBible je nazývána Knihou knih. Má mnoho překladů a podob (např.: nejslavnější je Bible králická). Ukazuje, že každá civilizace má dobrou i špatnou stránku, požadavky na chování lidí a úvahy o životě.Evangelia jsou části Bible, jsou to spisy o Ježíši. Ten si vybral 12 apoštolů, aby mu pomáhali.Spolu s Markovým a Lukášovým jsou to synoptická evangelia (jsou si podobná). Toto evangelium je nejvíce podobné židovství.Tématický plán dílaHlavní téma: Život Ježíše od narození až po smrt, jeho skutky a názory.Postavy: Hlavní postavou Matoušova evangelia je Ježíš a vedlejší postavy jsou apoštolové. Šimon, kterému dal jméno Petr, Jakub, Ondřej, Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub, Tadeáš, Šimon (zvaného Horlivce) a Jidáše, který ho zradil. Petr byl nejvěrnější apoštol a poté se stal papežem a strážcem brány. Byl ukřižován hlavou dolů. Herodes, král Judeje. Jan Křtitel, který pokřtil Ježíše v řece Jordán. Byl odvážný. Pilát Ponský, jenž nechal ukřižovat Ježíše. Byl zlý, jelikož nechal lidi rozhodnout o Ježíšově osudu. Ježíš svůj život zasvětil lidem. Byl dobrosrdečný, hodný, přísný ale také tvrdohlavý. Jednou ale zaváhal. Když byl na kříži: „Bože, proč jsi mě opustil“. Vychval své žáky, kteří poté kázali, jak by se mělo žít, čemu se vyvarovat. Byli obětaví, pomáhali, nehleděli na svůj prospěch, za svou víru dokázali trpět a položit i život. Petr byl nejbližšíDoba: Děj se odehrává od roku 0 do roku 33 našeho letopočtu. Od narození Ježíše až po jeho smrt (začátek našeho letopočtu). Narodil se v Betlémě, který je v Jeruzalémě. Poté utekli s Marií a Josefem do Egypta. Dále se to odehrávalo u řeky Jordán, kde byl Ježíš pokřtěn, poté v Izraeli a v Golgotě, kde byl Ježíš ukřižován.Děj: Na začátku evangelia je vyobrazen Ježíšův rodokmen. Poté jak se Ježíš narodil a hned na to příchod Tří Králů. Když se Herodes dozvěděl, že se narodil Židovský král, nechal v Betlémě vyvraždit všechny chlapce do 2 let. Naštěstí byl Josef s Marií a Ježíšem na útěku do Egypta. Po Herodesově smrti se Ježíš vrací. Náhle evangelium pokračuje, když Ježíš přijímá křest od Jana Křtitele u řeky Jordán. Odolává Ďáblovi na poušti. Po křtu začíná kázat. Ježíš dokazuje, že je synem ducha svatého, léčí, vzdělává a pomáhá lidem v nouzi. Vysílá své učedníky do měst v Izraeli, se zprávou o Božím království. Poučuje lidi z jejich nevíry. Dozvídá se o smrti Jana Křtitele, krmí několik tisíc lidí a chodí po hladině vody. Navzdory všeho tohoto léčení, učení a pomáhání mu pořád farizeové, že je to Mesiáš a žádají o „znamení z nebe“. Zatímco učedníci přemýšlí, jakou úlohu dostanou v přicházejícím království, Ježíš už začíná mluvit o svém utrpení. O svém utrpení mluví jako o uvolnění. Dále Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma a začíná uzdravovat a učit v jeruzalémském chrámě. Říká, že Boží království je pro všechny ne jenom pro židy. Sděluje lidem, že je čas, aby ho jako Mesiáše uznali, povídá svým učedníkům o zničení chrámu. Židovští přestavitelé se dohodnou, že Ježíše zatknou a zabijí. Jidáš se jim nabídne, že je k Ježíšovi zavede a dá jim znamení. Při poslední večeři Ježíš sdělí apoštolům, že je jeden z nich zradí. Náhle je Ježíš zatčen v Getsemanské zahradě. Je odsouzen k smrti za to, že se nazýval Mesiášem a říkal, že je rovný Bohu. Pilát ho odsoudil k ukřižování, ale ještě pře tím se zeptal lidí, koho má propustit, jestli Barabáše nebo Ježíše. Lidé křičeli ať propustí Barabáše. Tak Pilát nechal ukřižovat Ježíše. Hned byl ukřižován. Přesněji na Velký pátek v pravé poledne. Lidé z něho strhali oblečení, plivali na něj. Ježíš byl uložen do hrobu ve skále a byla u něj stráž. Dva dny na to se jsou nějaké ženy podívat ke hrobu a spatří anděl. Ten jim říká, že byl Ježíš vzkříšen. Ostatní lidé si myslí, že jeho tělo ukradli jeho učedníci. Ježíš pověřuje lidi ať šíří jeho víru a učí lidi to, co je naučil on.Jazyk literárního dílaÚtvary jazyka: Jelikož jde o novou verzi Bible, jde o jazyk spisovný, jenom v některých citátech se objevují archaismy (např.: démon, Mesiáš, Madona). Ale pohybují se i biblismy.Zvukové prostředky: Zvukomalba : Smrt Ježíše na kříži: „skály pukaly, země se třásla….“ Eufonie : „V jeho jménu bude naděje národů.“Obrazná pojmenování: Epiteton: boží (Boží dítě), nebeské království Apostrofa: Otče náš (oslovení Boha) Metafora: moře lidí, Syn člověka (Ježíš), beránek Boží (Ježíš) Personifikace: hroby se otevřely, měsíc nevídá světlo, nebeské mocnosti se zachvějí Eufemismus: vypustil duši, usnul navždy, on spí (vše je synonymum ke slovu zemřel) Hyperbola: 7 chlebů a pár rybek: jedlo 4000 mužů kromě žen; říkal to tisíckrátFigury: Anafora: Otče náš, který jsi na nebesích,ať se posvětí tvé jméno,ať přijde tvé království,ať se stane tvoje vůle….. ;Blaze chudým v duchu,blaze pláčícím ….Kompoziční plánVypravěč: Vypravěčem je Matouš. Psáno er-formou.Evangelium má 28 kapitol a jsou řazeny do tématu.Řeč postav:Přímá řeč: Mudrcové se ptali: „Kde je ten narozený židovský král.‘‘Kompozice děje:Evangelium má 28 kapitol.Chronologická: Od narození Ježíše - jeho dětství – dospělost věnované lidem – krutá smrt – vzkříšení – nyní na nebi Závěr: Evangelium mě ze začátku bavilo, uprostřed mě moc nebavilo, protože mi přišlo, že se to vše opakuje, ale ke konci mě to opět zaujalo. Opravdu se mi nelíbilo, jak se lidé zachovali k Ježíšovi.

Témata, do kterých materiál patří