Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození - 1. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a opravy Kroniky české Václava Hájka z Libočan František Martin Pelcl 1734-1801 -český osvícenský historik, dějepisec, první profesor českého jazyka na pražské univerzitě – od r. 1793 Kritický přístup k pramenům, srovnávání Nová kronika česká, 4 díly –česky, první obraz národních dějin, vědecké historické dílo Základy gramatiky české -německy Josef Dobrovský 1753-1829 – kněz („modrý abbé“), nejvýznamnější osobnost počátků obrozenecké vědy, jazykovědec, slovníkář, literární historik, slavista -dovršil úsilí osvícenských učenců o pravdivé poznání minulosti, zasáhl do sporů o pravost Rukopisů -položil základy k novočeskému spisovnému jazyku a k jeho ustálení a zdokonalení, základy slavistiky - teoretický základ pro verš 19. st. Zevrubná mluvnice jazyka českého1809 – první vědecká mluvnice, gramatický základ nové češtiny, návaznost na humanistickou češtinu Kralické bible, klíčové dílo pro ustálení normy spisovné češtiny (slovní zásoba, sl. druhy, skloňování, časování, vzory, koncovky, psaní i-y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách Dějiny české řeči a literatury1792– první souborná literárně dějepisná práce historický vývoj jazyka a literatury, úroveň hodnotí podle bohatosti jazyka, vrcholné období – doba veleslavínská (baroko oceňuje nejméně) Německo-český slovník– 2 díly Základy jazyka staroslověnského 1922- první vědecká mluvnice staroslověnštiny, vydáno latinsky,spoluzakladatel vědecké slavistiky = vědy o slovanských jazycích Česká prozódie1795-stať, vytvořil v ní zásady pro český verš 19.stol.,propagoval sylabotónický přízvučný verš, odmítl pokusy řídit se pro latinu vhodnou časomírou Českých přísloví sbírka –první vědecká práce tohoto typu v naší literatuře Bernard Bolzano Přítel Dobrovského, kněz, profesor na pražské univerzitě (fyzika, matematika), náboženská kázání, velká autorita, vliv na studenty (Čelakovský) beletrie (Václav Matěj Kramerius) snaha o získání širšího publika, úloha zábavná - centrum literární činnosti vlastenecké a osvětové - nakladatelství Česká expedice (1790), vydávalo české zábavné a poučné knihy, kalendáře a první české noviny (racionalismus, vlastenectví, vzdělávání, zábava) Václav Matěj Kramerius 1753-1808–spisovatel, novinář a nakladatel,šířil vlastenecké a osvícenské názory na venkov -v r.1790 založil knihkupectví anakladatelstvíČeská expedicea začal vydávatPražské poštovské noviny, od r.1791Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny,kulturní středisko, místo setkávání vydal řadu zábavných, poučných, cestopisných knížek, Štilfríd a Bruncvík– původ českého erbu, Mladší R obinson –adaptace D. Defoa, Letopisy trojanské, Kniha Josefova –propagace osvícenských eforem, práce Krameria, jazyk bible kralické, Mandevilův cestopis,Nový kalendář tolerancí Magdalena Dodromila Rettigová1785-1845 – 1. významná novočeská autorka, vychovávaná v němčině, ale zajímala se o češtinu, vlastenecká činnost, ochotnické divadlo - divadelní hry, povídky (sentimentální – Arnošt a Bělinka), kuchařské předpisy Domácí kuchařka počátky českého divadla (Václav Thám, Prokop Šedivý, Matěj Kopecký) Divadlo se stalo nejúčinnějším nástrojem českého vlasteneckého uvědomování 1739 – 1783 –divadlo v Kotcích, německy, opery i lidové frašky, 1771 – první hra v češtině – Kníže Honzík Nosticovo divadlo - 1783 první české představení, česky se hrálo jen výjimečně 1786 uvedeno první původní české drama Břetislav a Jitka od Václava Tháma od roku 1799 divadlo převedeno do vlastnictví českých stavů =Stavovské divadlo od roku 1824 se česká představení konala vždy v neděli a o svátcích 1786-17891. česká scéna Vlastenecké divadlo -Bouda (dřevěná budova na Koňském trhu), pravidelná česká představení ze slavného období českých dějin, uvedeno 350 různých českých představení, často i překlady klasiků (Moliére, Shakespeare, Schiller) Václav Thám1765-1816 -dramatik a herec, vůdčí postava českého divadla konce 18.stol., autor rytířských her z českých dějin, upravovatel a překladatel her (Moli‘ere) -v roce 1785 vydal první novočeský básnický almanachBásně v řeči vázané Břetislav a Jitka,Vlasta a Šárka– původní tvorba, většina jeho her se nedochovala Prokop Šedivý 1764- asi 1810obrozenecký dramatik, překladatel (Shakespeare Král Lear), prozaik, autor rytířských povídek a frašek Masné krámy,Pražští sládci Jan Nepomuk Štěpánek -dramaturg českých her ve Stavovském divadle Matěj Kopecký 1775-1847–buditelský loutkář, kočovné loutkové divadlo na venkově počátky českého obrozeneckého básnictví (Václav Thám, Karel Ignác Thám, A.J.Puchmajer, Š.Hněvkovský)novočeské básnické školy, almanachy – kolektivní sborníky Václav Thám 1765-1816dramatik a herec, vůdčí postava českého divadla konce 18.stol. Básně v řeči vázané

Témata, do kterých materiál patří