Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Publicistický styl

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PUBLICISTICKÝ STYL(tercie, kvarta) Styl hromadných sdělovacích prostředků (masových médií). Jeho funkcí jeinformovat o aktuálních událostech ve společnosti (v politice, ekonomice, kultuře). Je pro něj typickáfunkce informační afunkce přesvědčovací (autor chce příjemce získat pro svůj názor, působí na jeho city).Tento styl je velmi dynamický, musí rychle reagovat na aktuální události. Patří semútvary psané (noviny, časopisy, internetové noviny, teletext) amluvené (zpravodajské pořady, diskusní pořady, reportáže). Rozlišujeme útvary: a)zpravodajské, tedy informativní (zpráva, oznámení, referát, inzerát) b)analytické, to jsou hodnotící články (úvodník, komentář, kritika, recenze) c)beletristické, ty obsahují prvky uměleckého stylu (reportáž, črta, fejeton). V novinách najdeme i jiné než publicistické žánry (anekdoty, povídky či romány na pokračování, inzeráty, právní poradny, křížovky, horoskopy). Publicistika seriózní přináší významné a ověřené informace. Publicistika bulvární působí na emoce a pudy příjemců, častými tématy jsou skandály, zločiny, používá expresivní výrazy, nadsázku (Krvavá jatka k vazbě nestačila), nespisovný jazyk. Výrazné titulky, často zveličené proti obsahu článku. Investigativní novináři – hlídací psi demokracie – upozorňují na problémy ve společnosti, odhalují zločiny, podvody, úplatky, pomluvy, dávají podnět k odstoupení významných osobností (prezidentů, ministrů). Požadavky na tento styl: aktuálnost, jednoznačnost, objektivnost, promyšlenost, připravenost, výstižnost. Slohové postupy: informační, popisný, úvahový, vyprávěcí. Jazykové prostředky: Základem jespisovná neutrální čeština, pro oživení se používáhovorová čeština. Rozlišujemeprostředky automatizované (stereotypní, klišé, slouží k rychlé orientaci, např.pachatel odcizil,mít rezervy) aaktualizované (nová, neobvyklá spojení, která upoutávají pozornost, např.dopravní infarkt, Staré Město nemládne). Z původně aktualizovaných výrazů se opakovaným používáním stávají fráze, např. mládí má zelenou. Vlivem rychle se měnící situace je třeba vytvářet nová pojmenování, obraty, přilákat pozornost, přesvědčit, získat. Využívají se slovní hříčky a slova citově zabarvená, výrazy s přeneseným významem, věty zvolací, přací, tázací, řečnické otázky. OSNOVA Úvod: nejdůležitější informace, první odstavec přináší odpovědi na základní zpravodajské otázky (kdo, co, kdy, kde, jak, proč). Stať: citace zdrojů, rozšiřující informace, souvislosti, pozadí události. Závěr: zhodnocení, předpokládaný vývoj. TITULEK má naznačit obsah textu, ale hlavně upoutat zájem čtenáře, měl by působit živě, neotřele, většinou obsahuje dějová slovesa. PEREXje úvodní text shrnující celý obsah, bývá odlišen jiným typem písma, má čtenáře zaujmout a přimět ho k přečtení celého textu. Stálé prvky novin: záhlaví, rubriky, inzerce, reklama, zábavné útvary, tiráž (technické a vydavatelské údaje). ÚTVARY PUBLICISTICKÉHO STYLU OZNÁMENÍinformuje čtenáře nebo posluchače o události, která se bude konat, píšeme ji v budoucím čase. Slovesa často chybí. Obsahuje výzvu k účasti. Plakáty, programy kin, divadel. ZPRÁVA informuje o události, která se již stala. Slovesa jsou ve třetí osobě minulého času. V závěru je obvykle krátké zhodnocení události. Zachovává časový sled událostí. Musí obsahovat: název akce místo, datum a hodinu konání program/téma účinkující/přednášející výzvu k účasti údaje o vstupném údaje o organizátorovi. ÚVODNÍK je středně dlouhý novinový či časopisecký článek. Je založen na úvaze. Zasvěceně, ne však detailněrozebírá určité dění, problém, konflikt. Odhaluje příčiny a souvislosti, vyvozuje závěry. Vždy je umístěnna první straně novin. Spisovný jazyk. Píšeme ho v 1. osobě množného čísla. Jen mírně využívá prostředků oživení (řečnické otázky, kontrast, hromadění synonym, výčet). KOMENTÁŘ je krátký útvar, kterývyjadřuje názor autora či celé redakce k problému ze současnosti. Často obsahuje ironii a humor. ANALYTICKÝ ČLÁNEK je středně dlouhý útvar, kterýinformuje o předmětu veřejného zájmu (o určité události, výtvoru, jevu apod.)a současně ho hodnotí. Autor se snaží vzbudit pozornost, chce přimět adresáta k přijetí názoru. Článek není zpráva! KRITIKA posuzuje, hodnotí, vytýká záporné a vyzdvihuje kladné stránky, např. filmových a divadelních představení, knih, výstav. Je založena na analýze, je objektivní a nezaujatá. RECENZEinformuje o novém uměleckém díle (literárním díle, divadelním představení, koncertu, výstavě). Objektivněhodnotí klady a záporydíla. INTERVIEWje řízený, předem připravenýrozhovor se známou osobností. Důležitá volba otázek a jejich návaznost. REPORTÁŽje smíšený útvar stylu uměleckého a publicistického.Snaží se ve čtenáři vyvolatnázornou představu prostředí i s podrobnostmi. Přibližuje mu konkrétní místo, seznamuje jej rovněž s lidmi, kteří v místě žijí nebo pracují. Bývá často doplněna rozhovorem (interview). Téma reportáže se většinou týká místa nebo události, které se účastnil sám autor. Základem je slohový postup popisný. Může být: novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická. Jazyk je expresivní, používá se přirovnání, kontrast, nadsázka a další obrazná pojmenování. Věty jsou jednodušší, krátké věty zvyšují dějový spád. Rozlište automatizované a aktualizované jazykové prostředky:setrvat v srdečném rozhovoru, hrát důležitou roli, raketový pád, zodpovědná místa, sníh nazouvá řetězy, zmýlená platila, mít určité rezervy

Témata, do kterých materiál patří