Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
DAS1_Zařízení na linkové vrstvě_a

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (519,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Mosty Na spojové vrstvě (zejména na podvrstvě MAC) lze propojovat síťové segmenty pomocí dvou typů zařízení,mostů apřepínačů. Mosty se objevily na počátku 80. let a byly prvními zařízeními skutečně propojujícími sítě a podsítě. I když se zpočátku orientovaly na přímé propojování lokálních sítí, později se normalizovala i jejich možná podpora propojování lokálních sítí na dálku, prostřednictvím přenosového média jiného typu (např. páteřní síť FDDI nebo sériový spoj). V průběhu 90. let se vyvinulypřepínače pro lokální sítě, které sdílejí s mosty celou řadu společných vlastností, ale jejich účel a použití s mosty nejsou shodné. Ve skutečnosti se nejedná o propojovací zařízení, ale o vylepšené řešení jednotlivých lokálních sítí: místo tradičního sdíleného přenosového pásma pro všechny připojené sítě se vyhrazuje celé pásmo malé skupině stanic, nebo dokonce stanici jediné. Mosty i přepínače, přestože se jejich místo v intersítích liší, sdílí následující společné rysy vyplývající z práce na spojové vrstvě: Přepínají a filtrují rámce (filtrace v tomto smyslu znamená oddělení „lokálního“ provozu bez nutnosti zásahu mostu od „vzdáleného“ provozu, který si vyžaduje práci mostu a přepnutí rámce ze vstupního na odlišný výstupní port). Rozhodují se na základě MAC adres příchozích rámců a svých tabulek adres. Provádějí kontrolu rámců z hlediska chyb a specifické řízení toku. Vykonávají úkoly vyplývající z příslušných metod přístupu (CSMA/CD u Ethernetu, předávání tokenu u Token Ringu), a jsou tak plně závislé na typu propojované sítě. Podporují multiprotokolové prostředí (jsou nezávislé na síťových a vyšších protokolech), a proto umožňují propojování sítí s nesměrovatelnými protokoly jako SNA, NetBIOS či LAT. Mosty pracují v režimu „ulož a pošli“ (store and forward), protože musí nejprve rámec celý přijmout a teprve následně zpracovat na základě cílové MAC adresy pro rozhodnutí o přepnutí mezi porty (příp. na základě dalších polí použitých pro filtraci). Režim práce mostům umožňuje kontrolovat rámce z hlediska chyb (na základě pole kontrolního součtu). Most, na rozdíl od opakovače, nepropustí chybné rámce (např. nepřípustně krátké nebo dlouhé). Most běžně nemá schopnost provádět fragmentaci rámců při přechodu z jednoho média na jiné, pokud nepodporují stejnou maximální velikost přenosové jednotky. Např. při přechodu ze sítě Token Ring do sítě Ethernet rámec o maximální délce pro Token Ring (4 000 oktetů v případě přenosové rychlosti 4 Mb/s) nemůže být přenesen po síti Ethernet (maximální délka rámce je omezena na 1 500 oktetů), a bude proto zničen. Mosty také vzhledem k vrstvě, na které pracují,jsou závislé na typu sítí, jež propojují. Nejčastěji se jedná o propojení homogenní, tj. stejných lokálních segmentů. Ve složitějším případě vzniká heterogenní síť. Navíc se může jednat o propojení přímé (lokální), nebo vzdálené. V průběhu používání mostů se vytvořilo několik kategorií mostů, které se liší podle typu lokálních sítí, které propojují. Transparentní mosty Transparentní (neboli učící se) mosty se používají pro prostředí Ethernet. Mosty se učí fyzické umístění stanic v síti prostřednictvím zdrojových adres v rámcích přicházejících na jejich porty. Pomocí sledování rámců si průběžně budují a aktualizují tabulku adres a k nim příslušných portů (za nimiž se stanice nachází). Na základě cílových adres rámců porovnaných s tabulkou adres se pak rozhodují, zda rámec zůstane „lokální“ (za most se nedostane, protože cílová stanice je na stejné straně mostu, odkud rámec přišel), nebo zda je třeba ho poslat dále do sítě (cílová stanice se nachází za jiným než zdrojovým portem mostu). Tato varianta nastává i v případě, kdy most cílovou adresu nezná, nebo kdy se jedná o všeobecnou adresu MAC (hexFFFF. FFFF.FFFF). Transparentní most, jak název napovídá, je pro koncové stanice připojené k síti neviditelný a ty se mohou domnívat, že vždy komunikují se stanicemi na stejném síťovém segmentu. Most bere na sebe zodpovědnost za všechny funkce s propojením segmentů. Protože se při přenášení rámců prostřednictvím mostu nevyužívá síťových adres (logicky oddělujících adresu sítě nebo podsítě od adresy samotné stanice), ale ploché fyzické adresace typu MAC,výsledná síť je vlastně jednou doménou (jednou IP sítí nebo podsítí), v níž se šíří přenos rámců na všeobecnou adresu. Vzhledem k tomu, že každý transparentní most propustí rámce s všeobecnou adresou, mohlo by snadno dojít k zahlcení sítě výhradně těmito rámci, pokud by se v síti s transparentními mosty nacházely smyčky. Na obrázkuSmyčka v síti s transparentními mosty je uveden případ dvou paralelních mostů propojujících dva stejné segmenty (smyčka v síti), kdyby jediný rámec vygenerovaný stanicí A na všeobecnou adresu způsobil zahlcení sítě neustále kolujícími dvěma kopiemi původního rámce. Mosty totiž nemají schopnost zjistit, zda zmíněný rámec jimi již prošel, a zachovají se vždy stejně: pošlou ho všemi svými výstupními porty kromě příchozího. Podobná situace by však nastala i v běžném případě individuálně adresovaného rámce určeného pro stanici B, vyslaného stanicí A. Rámec by byl podle platné tabulky adres v mostech 1 a 2 poslán na segment Ethernet 2. Stanice B by svůj rámec obdržela, sice duplicitně, ale v pořádku. Nicméně oba mosty by druhou kopii příslušného rámce, putujícího segmentem Ethernetu 2, dostaly rovněž. Nemusely by sice s rámcem jako takovým nic dělat, protože cílová stanice (B) teď leží v lokálním segmentu, ale musely by změnit údaj ve své tabulce adres: zdrojová stanice rámce, stanice A, již nesídlí na segmentu Ethernet 1, ale na Ethernetu 2. Tato informace je zcela zřejmě nesprávná, a neumožnila by ani odpověď stanice B stanici A, neboť rámec pro stanici A by byl považován za lokální. Další rámec vygenerovaný stanicí A by opět vyvolal změnu v tabulce adres a následný zmatek při předávání rámců mezi oběma stanicemi a segmenty. Proto není dovoleno, aby se v sítích s transparentními mosty vyskytovaly jakékoli smyčky, které by mohly způsobit zahlcení sít

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály