Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Základní ekonomické pojmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1.ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMIE –vědní disciplína, která zkoumá pochopení chování jednotlivých ekonomických subjektů; zabývá se společenskou realitou zvanou ekonomika. Jako každá společenská věda musí praxi zjednodušovat. Pro ekonomické zákonitosti je typické, že neplatí v každém dílčím případě, ale prosazují se dlouhodobě -v r. 1776 Adam Smith publikoval knihu Pojednání o podstatě a původu bohatství národů EKONOMIKA (hospodářství) – celek, ve kterém probíhají hospodářské procesy, praktické využití ekonomické teorie, zabývá se např. eko. subjekty (podnik, domácnosti, stát) MIKROEKONOMIE – obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním rozhodování jednotlivých tržních subjektů – jednotlivců/domácností, firem a států. Mikroekonomie se zabývá poptávkou a nabídkou v jejich individuálních konkrétních podobách. MAKROEKONOMIE– obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku (ekonomie státu). Zkoumá subjekty v obecnější poloze. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako např: hrubý dom. Produkt, agreg. nabídka, agreg. poptávka, inflace, nezaměstnanost, úrok. míra a měnový kurz. EKONOMICKÉ SUBJEKTY -tvoří národní hospodářství a)domácnost– sestávající se z jednotlivých členů, kteří mají vlastní ek. potřeby, hledají proto cesty k získání statků a služeb. Mezi subjekty jsou domácnosti zpravidla nejpočetnější b)podnik – výrobní, prodejní subjekty či subjekty poskytující službu. Jsou ekonomicky činné za účelem zisku. Dalším cílem je rozšiřování podniku na trhu atd… c)stát – sestávající se ze všech orgánů státní moci. Definují pravidla v rámci kterých budou ek. procesy probíhat. Má zájem o hosp. růst. Nabízí veřejné statky a služby ZÁKLADNÍ EK. OTÁZKY: a) co – (vyrábět) jaké statky a služby se budou vyrábět z omezených zdrojů b) jak – (nejlépe, nejlevněji) jak budou vyrábět, kdo bude statky vyrábět a s jakou technologií c)pro koho – (jak rozdělovat) jak se vyrobený produkt rozdělí, kdo bude spotřebitelem statků a služeb, rozdělení závisí především na výši příjmů ZÁKLADNÍ EK. SYSTÉMY: a) zvykový systém – nejstarší ekonomické uspořádání, co a jak se bude vyrábět rozhodoval vůdce kmene, členové kmene pracovali podle svých schopností, rozdělování podle potřeb členů kmene, v současnosti existuje už jen u primitivních kultur(centrální Afrika, J Amerika, Austrálie), ekonomické chování jde zde určováno tradicí (zvyklostmi) b) centrálně plánovaná ekonomika (=příkazový) – založená na moci úzké skupiny lidí- rozhoduje, co a jak se bude vyrábět a jak se výsledný produkt rozdělí, v minulosti aplikován v ekonomikách výchovního bloku a v průběhu 20. Stol. i v dalších zemích. Ekonomika je řízena na základě centr. plánu (do kterého formulují svá rozhodnutí), další činnosti jsou určovány plánováním na nižších úrovních, charakteristický je státní (a podnikový) monopol. -výhoda: rychlá mobilizace zdroje v případě přírodních katastrof -nevýhoda: zneužitelnost při rozhodování politické špičky c) tržní systém – zcela neregulovaná ekonomika, výrobci jsou propojeni trhem a tržními zákony, bez zásahů státu ; dnes už jej v čisté podobě nenajdeme -výhoda: fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí(efektivní využívání zdrojů) -nevýhoda: neschopnost řešit procesy přerozdělování (jak mají přežít ti, co nemohou pracovat) d) smíšený systém – vychází z tržního systému, zpracovává však možnost zásahů státu, a to v případech, kdy standardní tržní mechanizmy selžou. (kombinuje principy tržního a příkaz. systému). Dnes smíšený systém zcela převládá ve vyspělých ekonomikách. Rozděluje se na: soukromý sektor- prvky tržního mechanismu státní sektor – zasahuje stát VÝROBNÍ FAKTORY (na straně vstupů): kapitál – výsledkem předchozí výroby, akumulované úspory. Může mít hmotný nebo nehmotný charakter, jde o hodnoty, které přinášejí hodnoty další. Výsledkem použití kapitálu je zisk a úrok. půda– produkt a součást přírody (nejde o volný statek), je vzácná a nereprodukovatelná, kvantitativně omezená. Přírodní zdroje – nerosty, drahé kovy práce– cílevědomá lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky, výsledkem použití prac. síly je mzda. informace– výrobní faktor, který rychle zastarává; není důležité množství, ale čas (pravá Info. v pravý čas) STATKY– produkty práce nebo přírody věci a hodnoty, které uspokojují lidské potřeby Hmotné- každá věc, kterou uspokojujeme lidskou potřebu; movité-můžeme s nimi hýbat(auto, stroje) , nemovité – nemůžeme s nimi hýbat (budovy) Nehmotné- znalosti, dovednosti, schopnosti, pomocí kterých uspokojujeme potřeby Spotřební – slouží ke spotřebě (palivo…) Investiční – slouží k další výrobě Volné – příroda bez lidského úsilí Vzácné – produkty lidské práce SLUŽBY – výsledek činnosti; uspokojují potřeby; dělíme na: Věcné- jsou cizí činnosti, které obnovují, nebo zlepšují hmotné statky (př. autoservis) Osobní- cizí činnosti, které působí přímo na člověka (kosmetika, lékař, kadeřník) - oproti statkům jsou služby nehmotné, pomíjivé (nedají se vyrobit do zásoby), proměnlivé (každý poskytuje službu v jiné kvalitě) POTŘEBY– jsou pocity nedostatku, které se ek. subjekt snaží odstranit a uspokojit pomocí statků a služeb hmotné (mít nebo vlastnit majetek) anehmotné (přátelství) zbytné (cestování, kultura) anezbytné(jídlo a pití) nahodilé-nepotřebujeme k nim žádný impuls uměle vyvolané Maslowova pyramida potřeb: NABÍDKA (supply) –množství statků a služeb, které jsou výrobci nebo obchodníci ochotni nabídnout při určité ceně individuální– jednoho výrobce tržní– nabídka určitého druhu zboží (součet individuálních nabídek na určitém trhu) agregátní– souhrn veškerého nabízeného zboží na agregátním trhu POPTÁVKA(demand) –představuje množství statků a služeb, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu agregátní (souhrnná) – všechny zamýšlené koupě individuální – poptávka jediného kupujícího dílčí – poptávka po jediném výrobku

Témata, do kterých materiál patří