Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


10. Daně a daňová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO10 10.DANĚ Daně se týkají každého z nás.Ovlivňují naše příjmy, výdaje a náš majetek. Daně tvořínejdůležitější příjem státního rozpočtu. Stát je vybírá k úhradě svých výdajů. Daňje povinnánenávratnáneekvivalentní(nerovnocenná) neúčelová platba do veřejného rozpočtu, která jepravidelná. Jeurčena zákonem. Je to jednostranný transfer peněz od soukromého sektoru k sektoru veřejnému. Daně se platípravidelně v intervalech– v ročních,čtvrtletníchměsíčních Základní daňové pojmy: Daňový subjekt - Ten, kdo odvádí daň do veřejného rozpočtu Daňový objekt - předmět daně Daňová sazba - je stanovena zákonem,slouží pro výpočet daně Sleva na dani – je částka, o níž se vypočítaná daň snižuje(např. zdravotnípojištění) Poplatník - osoba, které daň snižuje jeho disponibilní prostředky Plátce - osoba, která daň do veřejného rozpočtu odvádí, platí. -já jsem poplatník daně(daně ze mzdy, snižuje mi mzdu, aleplátce je zaměstnavatel, který ji za mě odvádí!!! Správce daně – příslušný finanční úřad(u spotřebních daní a cla celníúřad). Základ daně– ten základ který se pak snižuje nebo zvyšuje (- sleva na poplatníkaatd.) Daňové přiznání – je písemný dokument, ve kterém plátce daně za zdaňovací období vypočítá všechny skutečnosti týkající se příslušné daně. Tento dokument se předkládá správci dani. Zdaňovací období –je období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést. Poplatekje na rozdíl oddaně dobrovolný, ekvivalentní a účelový Veřejné poplatky -správní poplatky– jsou platby za služby poskytované organizacemi veřejného sektoru -licenční poplatky – poplatky za právo provádět určitou aktivitu, jako je živnost, rybolov, -notářsképoplatky – poplatky za vystavení právního dokumentu, opisu veřejné listiny, -akreditační poplatky – poplatky za udělení akreditace nebo certifikace -dálniční poplatky – jsou poplatky za užívání dálnic Vývoj daňové teorie Ve 13. století Tomáš Akvinský definoval daň jako dovolenou loupež Je důležité najít rovnováhudaně, jelikož může odradit od podnikání nebo nechuť pracovat Laffer graficky znázornil na své tzv. Lafferově křivce,vztah mezi daňovými výnosy a sazbou Daně. Z tohoto grafu vyplývá skutečnost, že zvyšování sazeb daní nejenže nevede ke zvyšování výnosů, ale naopak je snižuje. Viz graf: Bod „L“ označuje tzv. Lafferův bod, ve kterém se příjmy zastaví a klesají tedy je dan moc veliká Rozdělení daní 1.přímé- předmětem zdanění jedůchod poplatníka (daň z příjmu FO, daň z příjmu PO) 2. nepřímé – předmětem zdanění jenakoupené zboží či služby, které poplatník zaplatí (DPH, daň spotřební) 3. reálné- předmětem zdanění jevlastnictví či právo užívání majetku (daň z nemovitosti, daň dědická,darovací a z převodu nemovitosti) Význam jednotlivých daní a jim podobných příjmů v ČR Charakteristika daní 1. Daň z přidané hodnoty DPH = 21% 2. Spotřební daň Alkohol, Cigarety 3. Daň z příjmů fyzických osob 4. Daň z příjmů právnických osob 5. Daně z nemovitostí 6. Daň silniční 7. Daňdědická, darovací, z převodunemovitostí (tzv. trojdaň) 8. Daně k ochraně životního prostředí Ekonomicky významné je rozdělení daní na: valorické– vyjádřené v % a obecně-specifické – vyjádřené ve fyzických jednotkách(metry, tunyatd.…) DAŇOVÁ SOUSTAVA Principy zdanění 1. Princip daňové neutrality -zdaněnínemá ovlivňovat podnikatelské 2.Princip daňové univerzality – cílem je to, abyzdanění platilo všeobecně 3.Princip dostatečné daňové výnosnosti – nepřehnané příjmy státu 4.Princip daňové pružnosti- Výše daňových výnosů v daném roce ale i následujícím 5.Princip daňové únosnosti – respektuje hlediskodaňových poplatníků 6.Princip daňové spravovatelnosti – organizačně i administrativně zajištěna

Témata, do kterých materiál patří