Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11.DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OTÁZKA Č. 11 A) Daň z přidané hodnoty - nepřímá daň, tvořící část ceny výrobků a služeb - vybírána při každém prodeji - každý ze zpracovatelů nebo prodejců přidal hodnotu, ze které platí daň - DPH podléhají zdanitelná plnění v tuzemsku a zboží z dovozu Poplatník:je každá osoba, která si koupí zboží nebo službu Plátce:plátcem DPH jsou osoby, které mohou prokázat, že zboží či služby použili v podnikání Sazby: 1) základní2) první snížená3) druhá snížená – 10% Činnosti osvobozené od DPH: Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostorůLoterieSociální pomocLékařské služby a zbožíVýchovaVzděláníPojišťovnictvíPoštovní službyRozhlasové a TV vysíláníFinanční činnosti (pořízení úvěru) Daňový doklad Zjednodušený zdaňovací doklad Pro platbu do 10 000 Kč Náležitosti: Obchodní firmu (nebo jméno a příjmení) a sídlo (či místo podnikání) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (prodává)DIČ plátce, který uskutečňuje zdanitelné plněníEvidenční číslo daňového dokladuRozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)Datum vystavení dokladuDatum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve (pokud se liší od data vystavení daňového dokladu)Výše ceny celkem včetně dph Údaj o základní nebo snížené sazbě DPH, případně údaj, že jde o zdanitelné plnění osvobozené od DPH Běžný daňový doklad Musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu: Obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (která platí). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ.Vyčíslený základ DPHZákladní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)Výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléřeJednotkovou cenu bez DPHPřípadnou slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně Daňové přiznání – musíme podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a také daň zaplatit Plátci DPH DobrovolníPovinní - ten, jehož obrat dosáhl za 12 kalendářních měsíců 1 milion Kč. Tehdy se stává plátcem daně Zdaňovací období Čtvrtletí (pokud obrat nepřesáhne za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2 miliony)Měsíc(pokud obrat přesáhne 10 milionů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) pokud je obrat mezi 2 – 10 miliony může si zdaňovací období zvolit buď měsíc, nebo čtvrtletí Obrat Výnosy za uskutečněná zdanitelná plnění, výjimka jsou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet.Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví.Pro osoby, které vedou daňovou evidenci, je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet. Výpočet DPH Zdola – částka bez DPH Shora – částka včetně DPH, výpočet pomocí koeficientu Povinnosti plátců DPH 1. Evidence o přijatých zd. plněních v členění na plnění z dovozu a z tuzemska dále v členění podle sazeb DPH (DPH na vstupu) 2. Evidence o uskutečněných ZP v členění na vývoz(zboží, služby, mezinárodní přeprava)v tuzemsku – v členění podle sazeb a osvobozená plnění (DPH na výstupu)z těchto evidencí se sestavuje přiznání k DPH 3. Povinnost vystavovat daňové doklady a. Běžný daňový doklad b. Zjednodušený daňový doklad – při platbě v hotovosti do 10 000,- c. Doklad o použití d. Splátkový kalendář e. Daňový dobropis f. Daňový vrubopis 4. Vyhotovovat přiznání k DPH a uhradit daňovou povinnost.Přiznání se vyhotovuje a daňovou povinnost se uhradí do 25. dne násl. měsíce po zdanitelném období. Odevzdat přiznání na FÚ a ve stejném termínu uhradit svoji daňovou povinnost. Daňová povinnost Daň na výstupu je větší než daň na vstupu – znamená to, že plátce musí uhradit finančnímu úřadu Nadměrný odpočet Nadměrným odpočtem se pro účely DPH rozumí daňová povinnost, kdy daň na vstupu převyšuje daň na výstupu za příslušné zdaňovací období.Nadměrný odpočet je chápán jako vratitelný přeplatek, který se vrací plátci DPH bez žádosti, a to do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu, tj. ve standardním případě do 30 dnů od lhůty pro předložení daňového přiznání k DPH B) Účtování DPH Účtuje se ve 3. účtové třídě Koeficienty :21% = 0,1736, 15% = 0,1304 Cena bez DPH: 2 000 Kč (x 21 / 100 = 420)Cena s DPH: 2 420 Kč (x 0,1736) DPH: 420 KčDPH: 420 Kč Cena s DPH: 2 420 KčCena bez DPH: 2 000 Kč Daň na vstupu (tj. DPH při nákupu) Plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu (např. Zásob, DHM, služeb) na vstupu, proto ji účtuje jako pohledávku za finančním úřadem (tj. Na účtu DPH na straně MD) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků ve 3. účtové třídě (nejčastěji účet Dodavatelé), v případě nákupu za hotové ve prospěch účtu Pokladna. Daň na výstupu (tj. DPH z prodeje) Při prodeji výrobků, zboží a poskytovaných služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů daň z přidané hodnoty, kterou účtuje jako závazek vůči finančnímu úřadu (tj. Na účtu DPH na straně Dal) se souvztažným zápisem na účtu Odběratelé (popř. Pokladna). V daňovém přiznání (sestavuje se měsíčně nebo čtvrtletně podle výše obratu účetní jednotky) se zjistí porovnání daně na vstupu (nárok na odpočet) a daně na výstupu (daňová povinnost) celková výše buď daňového závazku, nebo daňové pohledávky (tzv. Nadměrný odpočet) za zdaňovací období. Účet DPH tedy nemá jednoznačný charakter, můžeme pouze konstatovat, že je rozvahový, ale vzhledem k tomu, že se na něm evidují pohledávky i závazky, bude zůstatek záviset na tom, zda v daném období převažuje daň na vstupu nebo výstupu. Odvod DPH finančnímu úřadu se účtuje na vrub účtu DPH (se souvztažným zápisem na straně Dal Běžného účtu, resp. Účtu Pokladna), vrácení nadměrného odpočtu ve prospěch účtu DPH (a opět se souvztažným zápisem na účtu peněžních prostředků). TYP ÚČTU:DRUH ÚČTU:ČÍSLO ÚČTU:343TŘÍDA:3.

Témata, do kterých materiál patří