Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásobovací činnost podniku - logistika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (124,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3.Zásobovací činnost podniku – logistika charakteristika oběžného majetku členění oběžného majetku, struktura materiálových zásob způsoby pořízení materiálu a oceňování materiálu při pořízení zásobování - logistika: 1. plánování materiálu: a) stanovení spotřeby materiálu b) stanovení velikosti nákupu c) stanovení četnosti a velikosti objednávky d) stanovení velikosti zásob - optimalizace, normování 2. pořizování materiálu (příprava nákupu, kupní smlouva, převzetí a přejímka) 3. skladování materiálu (typy skladů, evidence zásob - doklady) 4. výdej materiálu do spotřeby hospodaření se zásobami (ukazatelé - počet obrátek, doba obratu) Charakteristika oběžného majetku Oběžný majetek = majetek, který se jednorázově spotřebovává, neustále mění svou podobu, obíhá, setrvává v podniku do 1 roku. Koloběh OM peníze pohledávkymateriál výrobky Členění oběžného majetku, struktura materiálových zásob OM = zásoby + pohledávky + krátkodobý finanční majetek Zásoby nakupované zásoby -materiál: základní materiál – tvoří podstatu výrobku(papír – kniha) pomocný materiál – dotváří výrobek(nitě, knoflíky) provozovací látky – určeny k zajištění provozu(čisticí prostředky, oleje, kancelářský papír) obaly – plní funkci ochrannou, estetickou, informativní, umožňují manipulaci náhradní díly – určené k opravě DM, ne k další výrobě drobný hmotný majetek - používán déle než rok a cena menší nebo rovna 40 tis. (nebo výše dle podniku), o kterém účetní jednotka neúčtuje jako o DM zboží – statky nakoupené za účelem dalšího prodeje v nezměněné podobě zásoby vlastní výroby dle stupně dohotovení se rozlišuje: nedokončená výroba – prošly několika výrobními fázemi, ale z hlediska jedné z nich nejsou dokončeny – zatím neprodejné polotovary– prošly několika výrobními fázemi (ne všemi), z hlediska každé jsou dokončeny, lze je prodat (kalhoty bez délky) hotové výrobky – prošly všemi výrobními procesy, jsou plně schopny plnit své funkce, slouží jako spotřební statky nebo kapitálové statky (materiál, DM) patří sem i zvířata – mladá, ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna kachen, slepic, krůt a perliček 2. Pohledávky = nárok na zaplacení, vznikají především vůči odběratelům za prodané statky a služby 3. Krátkodobý finanční majetek peněžní prostředkyceniny – poštovní známky, kolky, stravenky… krátkodobé cenné papíry – cenné papíry pořízené za účelem obchodování nebo držené do splatnosti max. 1 roku (akcie, dluhopisy, šeky…) Způsoby pořízení materiálu a oceňování materiálu při pořízení a)nákupem-oceňujemepořizovací cenou, ta se skládá z kupní ceny+vedlejších nákladů pořízení(náklady na dopravu, pojistné…) b)vlastní výrobou-oceňována vlastními náklady(=veškeré náklady spojené s výrobou) (např. hlína v cihelně se získá těžbou ve vlastním povrchovém dole) Zásobování – logistika zásobování – starší termín, užší význam logistika– novější pojetí, zabývá se fyzickými i informačními toky spojenými se zásobováním, řeší toky materiálu mezi firmami i uvnitř firmy tak, aby byly co nejefektivnější Obvykle bývá samostatné oddělení v podniku, které zabezpečuje tyto činnosti: plánování materiálu pořizování materiálu skladování materiálu výdej materiálu do spotřeby 1. Plánování materiálu a)stanovení spotřeby materiálu - vychází z plánu výroby, který se odvíjí od plánu prodeje. Spotřebu materiálu můžeme stanovit: podle technicko-hospodářských norem spotřeby materiálu a objemu, metoda velmi přesná, ale pracná norma spotřeby stanovuje maximální množství materiálu, které se může spotřebovat na jednotku výrobku nebo služby plánovaná spotřeba = norma spotřeby x plánovaná velikost produkce Příklad 1: Pro výrobu kovového koše na papír je potřeba 0,5 kg plného plechu, 0,15 m kovové síťoviny, 0,38 m drátu a 0,13 kg barvy. Podnik plánuje vyrobit 5 000 ks za čtvrtletí. Podle těchto údajů vypočtěte spotřebu jednotlivých materiálů. Druh materiálu Jednotka Norma spotřeby Plánovaná spotřeba Plný plech kg 0,5 2 500 Kovová síťovina m 0,15 750 Drát m 0,38 1 900 Barva kg 0,13 650 podle výtěžnosti – počítá se průměrná výtěžnost, např. u rudy, masa na jatkách, metoda méně přesná odhadempodle minulého období (tzv. indexní metoda) – metoda nejjednodušší, ale nejméně přesná b)stanovení velikosti nákupu vycházíme z bilance materiálu, v níž porovnáváme zdroje a jejich užití: počáteční zásoba + nákup = spotřeba + konečná zásoba nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba c)stanovení četnosti a velikosti objednávek -závisí na druhu materiálu a způsobu objednávání Stanoveníčetnosti: - pravidelně – týdně, měsíčně – týká se hlavních druhů materiálu - nepravidelně – když stav poklesne pod minimální zásobu Stanovenívelikosti objednávky: - doplníme stav do max. zásoby velikost dodávky = maximální zásoba – aktuální zásoba Příklad 2: Materiál objednáváme jednou měsíčně a maximální zásoba je stanovena na 200 kg. Kolik materiálu objednáme, jestliže v den objednávky je na skladě 60 kg? velikost dodávky = 200 – 60 = 140 kg objednáme takové množství, abychom minimalizovali náklady na dopravu a skladování - odhadem – vycházíme z průměrné spotřeby stanovení velikosti zásob Optimalizace zásob - existují dvě protikladné tendence: snižovat zásoby, protože: vážou finanční prostředky, které nelze použít jinde vyvolávají náklady – provoz skladů, ztráty při skladování… jsou rizikem – zásoby nemusí jít v budoucnu použít, hodnota se může snížit (počítače) zvyšovat zásoby, protože tak zabezpečíme plynulou výrobu (bez výpadků) Optimální zásoba =takové množství, které zabezpečí plynulý chod výroby a celkové náklady s nimi spojené jsou co nejmenší. ČLENĚNÍ ZÁSOB podle účelu, ke kterému slouží: - běžná zásoba –zásoba, ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby Je rovnadodávkovému cyklu = počet dní mezi 2 dodávkami od dodavatele - pojistná zásoba– množství zásoby navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou nebo dojde k náhlému zvýšení spotřeby v důsledku výkyvu poptávky - technická zásoba –stanovena jen u některého materiálu, který se před použitím ve v

Témata, do kterých materiál patří