Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. Hospodářská politika státu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO12 12. Hospodářská politika státu, platební bilance a nástroje hospodářské politiky státu Stát má prostřednictvím vlastních orgánů nezastupitelné místo při regulaci tržní ekonomiky. Stát vystupuje na straněnabídky ipoptávky, a navíc může ovlivňovat aregulovat trh Stát jako kupující: Státní zakázky: stát může vždy zaplatitstátní zakázka je pro mnohé firmy prestižní záležitoststátní zakázka znamená pro firmu i její zaměstnance jistotu Státní zakázka může být výstavba mostů, dálnic a rychlostních komunikací Stát jako prodávající: stát může podnikat skrzestátní podnikystát podniká v klíčových oblastech pro funkce státu = bezpečnost země, doprava a systém komunikací, výroba energiestát podniká v nevýhodných oblastech = sociální funkce, řeší nezaměstnanost Hlavní funkce vlády Legislativní= Vytvářeníprávního rámce tržní ekonomikyRegulační=Stanovenímakroekonomické stabilizaceAlokační=Ovlivňování alokace zdrojů s cílem zvýšitekonomickou efektivnostRedistribuční= Zavádění programů, které ovlivňujírozdělování důchodu Stát je vybaven zákonodárnou a výkonnou mocí Selhávání státu v tržním hospodářství Trh má nedostatky stejně jako stát. Jak trh, tak stát jsou uváděny do pohybu pouze lidmi a lidé se mohou mýlit. Rozhodování státní úředníků může být chybné, pak se hovoří o tzv. selhávání státu Informační zpoždění = prodleva mezi potřebou a uskutečnění státního zásahu. Důsledky mnoha státních zásahů jsou komplikované a obtížně předvídatelné, navíc existuje problém časového zpoždění.Vláda má pouzeomezenou moc tyto důsledky kontrolovatTi, kteří vytvářejí právní rámec státních zásahů, majíomezenou kontrolu nad její realizacíNe všichni zvolení zástupci sledují čistě veřejně prospěšné cíle. Důvody proč zasahovat do trhů vycházejí z tržních selháních Zásahy do dílčích trhů monopolní sílaexternality Výroba nebo spotřeba nechtěně dělá přínosy jiným subjektůmveřejné statkynedokonalé informace Zásahy do trhů vyplývají z jednotlivých funkcí vládních činností. Legislativně = ovlivňuje právní možnosti podniků a pro trh práce určuje závazná pravidlaAlokačně = odstraňuje monopolní snahy a diskriminační trendy na trhu práceRegulačně = reguluje hospodářský cyklus a zamezuje chronické nezaměstnanostiRedistribučně = V ziskových oblastech nabírá prostředky a zmírňuje sociální dopady. Externality Externalita (efekt přelévání), nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům. Mohou být: Kladné (vnější úspory) = když si subjektynavzájem prospívají (např. pořídím si hlídací kameru k domu, která hlídá i sousedovi pozemky ale souseda to nic nestálo)Záporné (vnější záporné úspory) = když jeden subjektpoškodí druhýbez možnosti úhrady (např. vypouštění chemických odpadů do potoka) Způsoby ovlivňování externality Přesnévymezení vlastnických práv.Sankce vůči subjektům, které jsouzdrojem záporných externalit. Sankce mohou mít podobu licencí na výrobu, pokut, poplatků, daní zaznečištění apod. Zdanění záporných externalit Jako řešení se nabízí stanovit daň, která svou velikostí odpovídá externím mezním nákladům. Veřejná ekonomie Veřejný sektorFinancování z veřejných financíRozhoduje se v ní veřejnou volbouPodléhá veřejné kontroleNemá ziskový charakter Veřejný sektor Částekonomiky, která se nachází ve veřejném vlastnictví. Veřejný sektor je tedy vymezen s ohledem na charakter vlastnictví. Veřejné statky Komodita nebo služba s definiční vlastností,pokud je nabízena jedné osobě, stává se dostupnou všem ostatním jednotlivcům. Vlastnosti veřejných statků Nezmenšitelnost =tento statek může spotřebovávat kdokoli, bez ohledu na množství. Nevylučitelnost = není možné spotřebitele z tohoto statku vyloučit. Nerivalita=spotřeba jedním jednotlivcem nesnižuje nabídku tohoto statku ostatním jednotlivcům. Veřejné statky, ukterých jsou obě vlastnosti výrazné =čisté veřejné statky Veřejné statky, které jsou pouze nezmenšitelné =kolektivní veřejné statky Problém černého pasažéra Osoba zneužívající systém veřejných statků. Musí zde vystupovatsubjekt, který donutí spotřebitele VS podílet se na úhradě vzniklých nákladů: centrální státní orgány (z daní jsou poskytovány prostředky např. na obranu)orgány místní správy (z místních poplatků může být hrazena např. výstavba veřejné osvětlení) Poručnické statky Jejich spotřeba je soukromým subjektům vnucena: školní docházkaočkování proti obrněpovinné ručení Veřejná volba (rozhodování) jednomyslná shodavětšinové pravidlopluralitní systémpodle počtu získaných bodů Zdroje příjmů Daně= Snižování příjmu spotřebitelům a firmám, hlavní zdroj pro financování veřejných statků.

Témata, do kterých materiál patří