Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. MO závazkové právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Závazkové právo závazkové právo je souhrn právních norem o závazkovém vztahu Závazkové právo – Občanský zákoník1. část závazkového práva upravuje obecná ustanovení závazkových vztahů Občanského zákoníku2. část Právní úprava více než 20 ti typických druhů pojmenovaných smluv např. kupní smlouva, smlouva o dílo, směnná smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva apod. (nevyhovuje – li účastníkům právního vztahu žádný typ pojmenované smlouvy, mohou uzavřít smlouvu atypickou nebo smíšenou smlouvu) účastníky občanskoprávních závazkových vztahů mohou být všechny FO i PO, tuzemští i zahraniční Vznik závazků vznikají na základ smluv, nebo jiných právních úkonů smlouva souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek.Dochází k ní zpravidla tak, že 1 z účastníků předloží nabídku(ofertu) obsahující náležitosti budoucí smlouvy, smlouva je poté uzavřena přijetím nabídky(akceptací)návrh smlouvy se přijímá ve lhůtě určené navrhovatelem nebo bez zbytečného dokladu, není – li lhůta určenave smlouvě se může pouze 1 účastník zavazovat něco plnit a druhý jeho slib přijímá (př. smlouva darovací) nebo se oba účastníci zavazují k vzájemnému plnění (př. kupní smlouva)od uzavřené smlouvy může účastník odstoupit, je – li v zákoně ustanoveno nebo si účastníci tuto možnost ujednaliomyl při vzniku závazku zpravidla způsobuje neplatnost právního úkonu toho účastníka, který jednal v omylu vyvolaném druhým účastníkem. Byl – li omyl vyvolán úmyslně, je právní úkon postižené osoby vždy neplatnýpředběžné písemné ujednán účastníků o tom, že do dohodnuté doby uzavřou smlouvu, je právně závazné =>ujednán o budoucí smlouvě Změny závazků – týkají se obsahu nebo účastníka změny v obsahu závazků dohoda účastníkůprodlení dlužníkadlužník nesplnil svůj závazek včas a řádně. Nesplní – li jej ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má věřitel právo odstoupit od smlouvy. Pokud má věřitel zájem na splnění závazků, může zachovat smlouvu v platnosti tím, že bez zbytečného odkladu oznámí dlužníkovi svůj zájem na opožděném splnění. Dlužník, který je v prodlení s plněním peněžitého dluhu, je povinen vedle dluhu zaplatit věřiteli i úroky z prodleníprodlení věřitelenepřijal od dlužníka řádně nabídnuté plnění. Věřitelovo prodlení má několik právních následkůdlužník má nárok na úhradu nákladů, které mu vzniklyna věřitele přechází nebezpečí nahodilé zkázy věci, která je předmětem plněnívěřitel je povinen dlužníkovi nahradit škody způsobené mu prodlenímza dobu věřitelova prodlení dlužník není povinen platit úroky změny účastníků postoupení pohledávkymění se osoba věřitele, lze bez souhlasu dlužníkapřevzetí dluhuzměna v osobě dlužníka, jen se souhlasem věřitele Zajištění závazků závazky zajišťuje stát, jehož mocenské orgány mohou vynucovat plnění povinností vyplývající ze závazkových vztahůi v případech, kdy vynucení prostřednictvím státních orgánů by zřejmě bylo úspěšné, j jednoduší postarat se raději o takové zajištění, aby státní orgány nemuseli zasahovat zástavní právo zástava je věc určena k zajištění pohledávky. Zástavní právo umožňuje věřiteli domáhat se uspokojení své pohledávky ze zástavy, jestliže dlužník nesplní svůj dluh. Písemná forma. Movitá zástava se odevzdává zástavnímu věřiteli nebo jiné sobě k úschově př. zastavení nesvisti = hypotéka, vkládá se do katastru zadržovací právo jednostranný právní akt. věřitel může k zajištění své platné peněžité pohledávky zadržet movitou věc dlužníka, dokud dlužník nezaplatí nebo dokud neposkytne věřiteli dostatečnou jistotu, že zaplatí. Předmětem zadržovacího práva může být pouze movitá věc. Věřitel je povinen dlužníka neprodleně vyrozumět o zadržení věci a důvodech smluvní pokuta sjednává se písemně, musí být určena její výšekdo poruší závazek zajištěný pokutou je povinen ji zaplatit i když oprávněnému nevznikla škoda ručení vzniká písemným prohlášením ručitele, že věřitelovu pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil – li jej dlužník ani na písemnou výzvu věřitele. Splní – li dluh ručitel, může od dlužníka požadovat náhradu dohoda o srážkách ze mzdy písemná forma, účinná Zánik závazků splněním bylo splněno řádně a včas. není – li doba splnění, dlužník je povinen splnit následující den po dni, kdy byl věřitelem o splnění požádán, není – li dohodnuto místo, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka. při plnění peněžitého dluhu prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu je splněno dnem, kdy byla částka poukázána, není – li dohodnuto jinak. věřitel je povinen přijmout i částečné plnění, není – li to v rozporu s dohodou nebo s povahou pohledávky. Dlužník může splnění odepřít, nevydá – li mu věřitel potvrzení o splnění dluhu dohoda o zániku závazků písemná formavěřitel se může s dlužníkem dohodnout o zrušení závazku a o nahrazení novým závazkempř. vykonat práci nemožnost plnění zanikne – li předmět plnění (např. shoří dům, který měl opravit). Týká – li se nemožnost jen části plnění, zanikne dlužníkova povinnost související jen s touto částí. Věřitel může odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v občanském zákoníku uplynutí doby dočasná práva povinností zanikají uplynutím dohodnuté doby smrt dlužníka, věřitele smrtí dlužníka zaniká závazek, jehož obsahem bylo plnění, které měl provést dlužník osobněsmrtí věřitele zaniká závazek k jeho pohledávce, bylo – li plnění omezeno výlučně na jeho osobu započtení neboli kompenzace mají – li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky zaniknou započtením do té výše, do které se vzájemně kryjípř. 10 000 – 6 000 = 4 000 výpověď jednostranný právní úkony, ukončuje závazek ujednaný na neurčitou dobu, jehož obsahem je povinnost k nepřetržité nebo opakované činnosti neuplatněná práva u některých druhů závazků je v zákoně stanoveno, že právo lze uplatnit jen do určité doby. Jeho neuplatněním v této době závazek zaniká, takový zánik závazku se nazývápropadnutí neboli prekluze promlčení práva promlčením právo nezaniká. Věřitelovo postavení se v právním vztahu oslabuje. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva

Témata, do kterých materiál patří